مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  انتقال نيرو و برقرساني ۹۷۰۱۱۰۶۲۲ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰
۲  انتقال نيرو و برقرساني ۹۷۰۱۱۰۶۲۱ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰
۳  خريد کنتور تکفاز ديجيتالي ۹۷۱۰۱۰۶۶۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۱۳۹۷/۹/۱۹
۴  انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق پاسداران گذر از تابستان ۹۷۱۳۱۰۶۴۰ پاسداران عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۳۹۷/۹/۱۸
۵  انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۷۱۶۱۰۶۱۰ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۳۹۷/۹/۱۸
۶  اجراي عمليات جامع تعميرات پيشگيرانه بهره برداري ۹۷۰۲۱۰۶۱۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۷  انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو(تامين برق متقاضيان) ۹۷۰۳۱۰۵۸۹ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۸  انتقال نيرو و برق رساني(تامين برق متقاضيان) ۹۷۰۳۱۰۶۱۵ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۹  انجام عمليات نصب واصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۵۱۰۶۱۳ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۰    نصب و اصلاح انشعاب ۹۷۱۱۱۰۶۲۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۱    انجام عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق رفع نقاط ناايمن شبکه هاي توزيع برق ۹۷۰۵۱۰۶۱۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۱۵۱۰۶۱۸ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان1) ۹۷۱۱۱۰۶۴۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۲
۱۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان2) ۹۷۱۱۱۰۶۴۵ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۱۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان3) ۹۷۱۱۱۰۶۴۶ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۱۶    انتقال نيرو و برقرساني (گذر از تابستان 98) ۹۷۰۱۱۰۶۳۳ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۱۷    انتقال نيرو و برقرساني (گذر از تابستان 98) ۹۷۰۱۱۰۶۳۲ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۱۸    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو - کار شماره 2(گذر از تابستان) ۹۷۰۶۱۰۶۱۱ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۱۹    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو - کار شماره 3(گذر از تابستان) ۹۷۰۶۱۰۶۴۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۲۰    چاپ صورتحسابهاي مشترکين برق معاونت هاي شمالغرب و جنوبغرب ۹۷۱۰۱۰۵۹۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۱۱
۲۱    خريد لباس کار و کفش ايمني و بادگير ۹۷۱۰۱۰۳۹۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۳۹۷/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۶
۲۲    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح انشعابات مشترکين ۹۷۰۲۱۰۶۱۲ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۳۹۷/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۶
۲۳    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۹۱۰۶۰۵ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵
۲۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۳۱۰۵۹۷ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵
۲۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۳۱۰۵۹۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵
۲۶    انتقال نيرو و برق رساني هبه شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۳۱۰۵۶۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵
۲۷    انتقال نيرو و برقرساني- روکشدار کردن خطوط 20 کيلوولت ۹۷۱۴۱۰۵۸۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵
۲۸    انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع(اصلاح انشعابات موردي) ۹۷۰۴۱۰۵۸۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۳۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۳۹۷/۸/۳۰
۲۹    خريد کنتور تکفاز ديجيتالي ۹۷۱۰۱۰۵۹۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۳۹۷/۸/۲۷
۳۰    نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۳۱۰۴۷۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۳۹۷/۸/۲۸ ۱۳۹۷/۸/۲۳
۳۱    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق تهرانپارس ۹۷۱۸۱۰۵۲۱ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۳۹۷/۸/۲۸ ۱۳۹۷/۸/۲۳
۳۲    تهيه ، نصب و راه اندازي پکيج هوايي يکپارچه ساختمان منطقه برق بهمن ۹۷۱۷۱۰۰۲۴ بهمن عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۳۹۷/۸/۲۲
۳۳    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۷۱۰۵۲۸ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۰ ۱۳۹۷/۸/۲۴ ۱۳۹۷/۸/۲۰
۳۴    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۵۲۷ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۰ ۱۳۹۷/۸/۲۴ ۱۳۹۷/۸/۲۰
۳۵    انتقال نيرو و برق رساني - از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۰۹۱۰۵۳۴ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۰ ۱۳۹۷/۸/۲۴ ۱۳۹۷/۸/۲۰
۳۶    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۶۱۰۵۲۶ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۰ ۱۳۹۷/۸/۲۴ ۱۳۹۷/۸/۲۰
۳۷    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق(روکشدار کردن خطوط 20 kv) ۹۷۱۴۱۰۵۱۵ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۰ ۱۳۹۷/۸/۲۴ ۱۳۹۷/۸/۲۰
۳۸    انتقال نيرو و برق رساني(گذر از تابستان کار دو) ۹۷۰۷۱۰۵۶۰ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۳۹    انتقال نيرو و برق رساني(گذر از تابستان کار يک) ۹۷۰۷۱۰۵۵۹ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۴۰    انتقال نيرووبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان3) ۹۷۱۱۱۰۵۵۶ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۴۱    انتقال نيرووبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان1) ۹۷۱۱۱۰۵۵۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۴۲    انتقال نيرووبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان2) ۹۷۱۱۱۰۵۵۵ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۴۳    انتقال نيرووبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۲۱۱۰۵۶۸ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۴۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع(گذرازتابستان 98کارشماره يک) ۹۷۲۲۱۰۵۵۸ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۴۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع(گذرازتابستان 98 کارشماره دو) ۹۷۲۲۱۰۵۶۱ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۴۶    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع(گذرازتابستان 98 کار شماره سه ) ۹۷۲۲۱۰۵۶۳ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۴۷    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۷۱۶۱۰۵۶۲ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۴۸    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۷۱۶۱۰۵۵۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۴۹    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو - کار شماره 2 ۹۷۰۶۱۰۵۶۵ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۵۰    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو - کار شماره 3 ۹۷۰۶۱۰۵۶۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۵۱    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو - کار شماره1 ۹۷۰۶۱۰۵۶۴ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۵۲    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۴۱۰۵۴۰ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۵۳    انتقال نيرو و برق رساني از طريق گذر تابستان 3 ۹۷۲۰۱۰۵۵۳ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۵۴    انتقال نيرو و برق رساني از طريق گذر تابستان 1 ۹۷۲۰۱۰۵۴۹ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۵۵    انتقال نيرو و برق رساني از طريق گذر تابستان 2 ۹۷۲۰۱۰۵۵۲ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۵۶    انجام عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع ( طرحهاي گذراز تابستان ) ۹۷۰۵۱۰۵۴۸ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۵۷    انجام عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع ( طرحهاي گذرازتابستان ) ۹۷۰۵۱۰۵۵۰ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۵۸    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق پاسداران گذر از تابستان ۹۷۱۳۱۰۴۶۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۵۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۵۱۰۵۴۲ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۶۰    انتقال نيرووبرق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۳۱۰۵۴۷ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۶۱    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو (گذر از تابستان1) ۹۷۰۹۱۰۵۴۴ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۶۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق گذر از تابستان شماره دو ۹۷۰۲۱۰۵۴۵ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۶۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق گذر از تابستان شماره سه ۹۷۰۲۱۰۵۴۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۶۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو(گذر از تابستان2) ۹۷۰۹۱۰۵۵۱ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۶۵    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان) ۹۷۱۴۱۰۵۴۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۶۶    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان) ۹۷۱۷۱۰۵۶۷ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۶۷    انتقال نيرو و برقرساني (گذر از تابستان 98) ۹۷۰۱۱۰۵۳۹ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۶۸    انتقال نيرو و برقرساني (گذر از تابستان 98) ۹۷۰۱۱۰۵۳۸ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۶۹    انتخاب مشاور نظارت بر پروژه هاي بهره برداري ۹۷۱۰۱۰۳۹۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۵ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲
۷۰    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح انشعابات مشترکين ۹۷۰۲۱۰۵۱۷ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۵ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۵
۷۱    اجراي عمليات جامع تعميرات پيشگيرانه بهره برداري ۹۷۰۲۱۰۵۱۴ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۵ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۵
۷۲    انتقال نيرو و برق رساني از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۲۰۱۰۴۲۷ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۵ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۵
۷۳    انجام عمليات نصب واصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۵۱۰۵۱۸ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۳ ۱۳۹۷/۸/۹ ۱۳۹۷/۸/۲
۷۴    برونسپاري فعاليت هاي جامع بهره برداري منطقه برق مولوي ۹۷۲۲۱۰۳۵۶ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۳ ۱۳۹۷/۸/۹ ۱۳۹۷/۸/۲
۷۵    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۲۲۱۰۴۵۷ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۳ ۱۳۹۷/۸/۹ ۱۳۹۷/۸/۲
۷۶    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۸۱۰۴۱۰ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۳ ۱۳۹۷/۸/۹ ۱۳۹۷/۸/۲
۷۷    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۳۱۰۴۹۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱ ۱۳۹۷/۸/۶ ۱۳۹۷/۸/۱
۷۸    انتقال نيرو و برق رساني از طريق نصب و اصلاح و بهينه شبکه روشنايي معابر ۹۷۱۱۱۰۴۸۷ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱ ۱۳۹۷/۸/۶ ۱۳۹۷/۸/۱
۷۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۷۱۴۱۰۵۰۲ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱ ۱۳۹۷/۸/۶ ۱۳۹۷/۸/۱
۸۰    انتقال نيرو و برق رساني -از طريق تامين برق متقاضيان ۹۷۰۹۱۰۴۹۳ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱ ۱۳۹۷/۸/۶ ۱۳۹۷/۸/۱
۸۱    انتقال نيرو و برق رساني -از طريق تامين برق متقاضيان ۹۷۰۹۱۰۴۹۲ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱ ۱۳۹۷/۸/۶ ۱۳۹۷/۸/۱
۸۲    انتقال نيرو و برق رساني-تامين برق متقاضيان ۹۷۰۹۱۰۴۹۹ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱ ۱۳۹۷/۸/۶ ۱۳۹۷/۸/۱
۸۳    انتقال نيرو و برق رساني-تامين برق متقاضيان ۹۷۰۹۱۰۴۹۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱ ۱۳۹۷/۸/۶ ۱۳۹۷/۸/۱
۸۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۷۱۶۱۰۴۴۵ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱۳۹۷/۸/۳ ۱۳۹۷/۷/۲۹
۸۵    اجراي عمليات تامين برق متقاضيان از شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۶۱۰۴۸۵ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱۳۹۷/۸/۳ ۱۳۹۷/۷/۲۹
۸۶    اجراي عمليات تعميرات و بازسازي ساختمان ديسپاچينگ معاونت هماهنگي و نظارت جنوبشرق ۹۷۲۲۱۰۴۴۷ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۳۹۷/۸/۱ ۱۳۹۷/۷/۲۵
۸۷    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۰۱۱۰۴۸۹ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵
۸۸    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۰۱۱۰۴۸۸ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵
۸۹    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو(تامين برق متقاضيان) ۹۷۰۳۱۰۴۳۹ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۳۹۷/۷/۲۲
۹۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو(تامين برق متقاضيان) ۹۷۰۳۱۰۴۳۸ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۳۹۷/۷/۲۲
۹۱    انتقال نيرو و برق رساني (تامين برق متقاضيان بصورت حجمي) ۹۷۱۱۱۰۳۳۲ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۳۹۷/۷/۲۲
۹۲    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع ۹۷۲۳۱۰۴۸۳ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۱ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۲۱
۹۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۳۱۰۴۷۲ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۱ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۲۱
۹۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۳۱۰۴۷۳ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۱ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۲۱
۹۵    خريد 4دستگاه ديزل ژنراتور ۹۷۱۰۱۰۰۰۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۱۳۹۷/۷/۱۵
۹۶    انتقال نيرو و برق رساني ۹۷۰۷۱۰۴۵۰ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۱۳۹۷/۷/۱۵
۹۷    انتقال نيرو و برق رساني - تامين برق متقاضيان(حجمي) ۹۷۰۷۱۰۴۳۷ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۱۳۹۷/۷/۱۵
۹۸    انتقال نيرو و برق رساني-تامين برق متقاضيان ۹۷۰۷۱۰۴۴۰ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۱۳۹۷/۷/۱۵

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش کالاهاي اسقاط وراکد ۹۷۱۰۳۰۵۱۹ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۳ ۱۳۹۷/۸/۹ ۱۳۹۷/۸/۲
۲    فروش سيم مسي اسقاط ۹۷۱۰۳۰۴۹۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰