مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروبرق ۹۸۲۲۱۰۴۹۷ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۸ ۱۳۹۸/۷/۲۳ ۱۳۹۸/۷/۱۷
۲  توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(احداث شبکه روشنايي) ۹۸۰۴۱۰۵۰۷ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۷ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۳۹۸/۷/۱۷
۳  توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(pm سرمايه اي) ۹۸۰۴۱۰۴۹۰ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۷ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۳۹۸/۷/۱۷
۴  خريد کابل 185*4 آلومينيوم فشار ضعيف با عايق XLPE ۹۸۱۰۱۰۵۱۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۷ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۳۹۸/۷/۱۶
۵    خريد، نصب ، تست و راه اندازي 50 دستگاه تجهيزات اتوماسيون سکسيونر هوايي قابل قطع زير بار20 کيلوولت موتوردار ۹۸۱۰۱۰۲۹۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۳ ۱۳۹۸/۷/۲۹ ۱۳۹۸/۷/۲۱
۶    انجام عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا سيم هاي مسي موجود درشبکه ۹۸۰۵۱۰۴۸۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ۱۳۹۸/۷/۱۸ ۱۳۹۸/۷/۱۴
۷    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ( تجديد تامين برق مشترکين ) ۹۸۱۶۱۰۴۸۲ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ۱۳۹۸/۷/۱۸ ۱۳۹۸/۷/۱۴
۸    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه سيمي با کابل خودنگهدار ۹۸۱۶۱۰۴۴۵ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ۱۳۹۸/۷/۱۸ ۱۳۹۸/۷/۱۴
۹    عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي ۹۸۱۸۱۰۴۵۰ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۱ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۱۰    عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود ۹۸۱۸۱۰۴۴۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۱ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۱۱    عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود ۹۸۱۸۱۰۴۴۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۱ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۱۲    انجام عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا سيم هاي مسي موجود درشبکه ۹۸۰۵۱۰۴۸۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۱۳    انجام عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا سيم هاي مسي موجود درشبکه ۹۸۰۵۱۰۴۸۵ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۱۴    اجراي عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه ساري شبکه هاي توزيع نيروي برق (ايجادقدرت مانور) ۹۸۰۵۱۰۴۷۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۱۵    توسعه و احداث و بهينه سازي ( گذر از تابستان 99) ۹۸۱۲۱۰۴۳۶ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۱۶    توسعه و احداث و بهينه سازي ( گذر از تابستان 99) ۹۸۱۲۱۰۴۳۷ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۱۷    توسعه ؛ احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( گذر از تابستان 99 ) ۹۸۲۰۱۰۴۸۳ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ۱۳۹۸/۷/۹
۱۸    انتقال نيرو و برق رساني (تامين برق متقاضيان) ۹۸۱۱۱۰۴۱۰ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ۱۳۹۸/۷/۹
۱۹    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر تابستان) ۹۸۰۲۱۰۳۵۸ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ۱۳۹۸/۷/۹
۲۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۸۱۳۱۰۴۷۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۷ ۱۳۹۸/۷/۱۱ ۱۳۹۸/۷/۷
۲۱    اصلاح و بهينه‌سازي شبکه فشارمتوسط هوايي (روکشدار نمودن شبکه سيمي) ۹۸۱۹۱۰۳۹۶ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۳ ۱۳۹۸/۷/۸ ۱۳۹۸/۷/۳
۲۲    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 6) ۹۸۰۶۱۰۴۵۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۳ ۱۳۹۸/۷/۸ ۱۳۹۸/۷/۳
۲۳    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 5) ۹۸۰۶۱۰۴۵۲ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۳ ۱۳۹۸/۷/۸ ۱۳۹۸/۷/۳
۲۴    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 4) ۹۸۰۶۱۰۴۵۱ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۳ ۱۳۹۸/۷/۸ ۱۳۹۸/۷/۳
۲۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق متقاضيان) ۹۸۰۱۱۰۴۵۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱ ۱۳۹۸/۷/۶ ۱۳۹۸/۷/۱
۲۶    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خودنگهداري با سيم هاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع-2 ۹۸۱۷۱۰۳۹۷ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱ ۱۳۹۸/۷/۶ ۱۳۹۸/۷/۱
۲۷    جراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (ايجاد قدرت مانور) ۹۸۱۷۱۰۴۱۶ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۳۹۸/۷/۲ ۱۳۹۸/۶/۲۷
۲۸    اجراي عمليات توسعه ،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق - گذر از تابستان 99 ۹۸۰۳۱۰۳۹۹ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۳۹۸/۷/۲ ۱۳۹۸/۶/۲۷
۲۹    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان 99) ۹۸۰۴۱۰۴۴۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۷ ۱۳۹۸/۷/۱ ۱۳۹۸/۶/۲۷
۳۰    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي ) ۹۸۰۴۱۰۴۳۵ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۷ ۱۳۹۸/۷/۱ ۱۳۹۸/۶/۲۷
۳۱    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع (تامين برق متقاضيان سال 98 ۹۸۰۸۱۰۱۹۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶
۳۲    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۲۱۱۰۴۱۲ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶
۳۳    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي فرسوده شهري - گذر از تابستان 99 ۹۸۱۹۱۰۴۴۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶
۳۴    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (PM سرمايه اي ) ۹۸۱۴۱۰۴۳۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶
۳۵    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان 99) ۹۸۱۴۱۰۴۲۹ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶
۳۶    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق – گذرازتابستان 99 ۹۸۰۹۱۰۲۸۳ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶
۳۷    اجراي عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۸۰۶۱۰۳۸۰ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶
۳۸    توسعه،احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع نيروي برق (گذر از پيک تابستان 99) ۹۸۰۸۱۰۱۴۵ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶
۳۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ( تعويض جعبه انشعابات فرسوده ) ۹۸۲۲۱۰۴۳۹ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱۳۹۸/۶/۳۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵
۴۰    اجراي طرحهاي گذر از تابستان 99 (مرحله اول) ۹۸۰۷۱۰۴۰۷ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱۳۹۸/۶/۳۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵
۴۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق -تامين برق متقاضيان ۹۸۰۷۱۰۴۰۹ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱۳۹۸/۶/۳۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵
۴۲    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع ۹۸۲۳۱۰۴۳۸ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۴ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۲۴
۴۳    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق بوعلي ۹۸۱۵۱۰۴۲۴ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۴ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۲۴
۴۴    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق بوعلي ۹۸۱۵۱۰۴۲۱ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۴ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۲۴
۴۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق بوعلي ۹۸۱۵۱۰۴۲۰ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۴ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۲۴
۴۶    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق بوعلي ۹۸۱۵۱۰۴۱۸ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۴ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۲۴
۴۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق بوعلي ۹۸۱۵۱۰۴۱۷ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۴ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۲۴
۴۸    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (اصلاح و بهينه سازي شبکه) ۹۸۰۸۱۰۳۱۰ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۴ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۲۴
۴۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خودنگهداري با سيم هاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع-1 ۹۸۱۷۱۰۳۹۳ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۴ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۲۴
۵۰    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خودنگهداري با سيم هاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع-3 ۹۸۱۷۱۰۴۰۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۴ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۲۴
۵۱    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (حجمي) ۹۸۰۴۱۰۴۱۹ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۲۰
۵۲    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۴۱۰۴۲۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۲۰
۵۳    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۴۱۰۴۰۵ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۲۰
۵۴    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي ) ۹۸۰۴۱۰۳۹۴ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۲۰
۵۵    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (حجمي ) ۹۸۱۴۱۰۴۰۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۲۰
۵۶    ارائه خدمات مراقبتي ، حفاظتي و صيانتي از ابنيه ، تاسيسات ، تجهيزات و کارکنان در سطح شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۸۱۰۱۰۴۳۳ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱۳۹۸/۶/۱۷
۵۷    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۶۱۰۳۸۸ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۳ ۱۳۹۸/۶/۲۰ ۱۳۹۸/۶/۱۳
۵۸    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۶۱۰۳۷۸ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۳ ۱۳۹۸/۶/۲۰ ۱۳۹۸/۶/۱۳
۵۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۶۱۰۳۶۸ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۳ ۱۳۹۸/۶/۲۰ ۱۳۹۸/۶/۱۳
۶۰    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۶۱۰۳۶۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۳ ۱۳۹۸/۶/۲۰ ۱۳۹۸/۶/۱۳
۶۱    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۴۱۰۳۸۹ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۲ ۱۳۹۸/۶/۱۷ ۱۳۹۸/۶/۱۲
۶۲    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه شبکه هاي توزيع برقpm تجديد2 ۹۸۱۳۱۰۳۶۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۲ ۱۳۹۸/۶/۱۷ ۱۳۹۸/۶/۱۲
۶۳    اجراي عمليات تعويض شبکه هاي سيمي با کابل خودنگهدار( تجديد 2 ) ۹۸۱۳۱۰۴۰۲ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۲ ۱۳۹۸/۶/۱۷ ۱۳۹۸/۶/۱۲
۶۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ( گذر از تابستان99) ۹۸۱۳۱۰۴۰۸ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۲ ۱۳۹۸/۶/۱۷ ۱۳۹۸/۶/۱۲
۶۵    اجراي عمليات توسعه واصلاح وبهينه ساري شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۵۱۰۳۸۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۱۶ ۱۳۹۸/۶/۱۱
۶۶    نجام عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا سيم هاي مسي موجود درشبکه ۹۸۰۵۱۰۳۷۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۱۶ ۱۳۹۸/۶/۱۱
۶۷    نجام عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا سيم هاي مسي موجود درشبکه ۹۸۰۵۱۰۳۷۵ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۱۶ ۱۳۹۸/۶/۱۱
۶۸    انجام عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا سيم هاي مسي موجود درشبکه ۹۸۰۵۱۰۳۷۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۱۶ ۱۳۹۸/۶/۱۱
۶۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق تعويض کابل ارتباط ترانس به تابلو ۹۸۰۳۱۰۳۹۸ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۱۶ ۱۳۹۸/۶/۱۱
۷۰    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق - تامين برق مشترکين ۹۸۰۳۱۰۳۹۱ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۱۶ ۱۳۹۸/۶/۱۱
۷۱    توسعه احداث اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي ۹۸۲۰۱۰۳۳۴ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۱۴ ۱۳۹۸/۶/۱۰
۷۲    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروبرق (گذرازتابستان 99 ) ۹۸۲۲۱۰۳۵۴ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۵ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۵
۷۳    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۸۱۶۱۰۳۴۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۵ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۵
۷۴    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۳۵۳ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲ ۱۳۹۸/۶/۶ ۱۳۹۸/۶/۳
۷۵    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( pm سرمايه اي ) ۹۸۱۴۱۰۳۰۲ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۳ ۱۳۹۸/۵/۲۸
۷۶    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( گذر از تابستان 99 ) ۹۸۱۴۱۰۳۰۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۳ ۱۳۹۸/۵/۲۸
۷۷    خريدانواع ترانسفورماتور ۹۸۱۰۱۰۳۴۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۷ ۱۳۹۸/۶/۲ ۱۳۹۸/۵/۲۶
۷۸    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۳۵۵ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۳ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۳۹۸/۵/۲۳
۷۹    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 6) ۹۸۰۶۱۰۳۰۸ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۳ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۳۹۸/۵/۲۳
۸۰    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 5) ۹۸۰۶۱۰۳۰۷ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۳ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۳۹۸/۵/۲۳
۸۱    ارائه خدمات نقليه خودرويي سنگين و نيمه سنگين ۹۸۱۰۱۰۳۵۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۱۹
۸۲    تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۸۰۱۱۰۳۳۷ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۱۱
۸۳    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۴۱۰۳۲۸ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۲۰
۸۴    انتقال نيرو و برق رساني (تامين برق متقاضيان) ۹۸۱۱۱۰۳۰۹ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۲۰
۸۵    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 4) ۹۸۰۶۱۰۳۰۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۲۰
۸۶    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 3) ۹۸۰۶۱۰۳۰۵ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۲۰
۸۷    خريد کابل فشار ضعيف 185*4 ۹۸۱۰۱۰۳۲۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۱۹
۸۸    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۴۱۰۳۱۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۸۹    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۴۱۰۳۱۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۹۰    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۴۱۰۳۰۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۹۱    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي فشارضعيف و متوسط ۹۸۰۶۱۰۲۸۱ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۹۲    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 2) ۹۸۰۶۱۰۳۰۴ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۹۳    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 1) ۹۸۰۶۱۰۳۰۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۹۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۸۱۳۱۰۳۲۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۹۵    توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( تامين برق مشترکين ) ۹۸۰۵۱۰۳۲۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۴ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ۱۳۹۸/۵/۱۴
۹۶    اجراي عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه ساري شبکه هاي توزيع برق ( ايجاد قدرت مانور) ۹۸۰۵۱۰۳۱۷ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۴ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ۱۳۹۸/۵/۱۴
۹۷    تعميرات پيشگيرانه(جاري)pm بهره برداري ۹۸۰۹۱۰۲۹۲ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۴ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ۱۳۹۸/۵/۱۴
۹۸    تأمين، راه اندازي و تجهيز زيرساخت فيزيکي مرکز داده ۹۸۱۰۱۰۳۱۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۷ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ۱۳۹۸/۵/۷
۹۹    اجراي عمليات تعويض شبکه سيمي با کابل خودنگهدار ۹۸۰۴۱۰۲۸۵ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۷ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ۱۳۹۸/۵/۷

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش کالاهاي اسقاط ۹۸۱۰۳۰۳۲۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۵ ۱۳۹۸/۵/۳۰

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰