مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  انتقال نيرو و برق رساني ( ايمن سازي نقاط نا ايمن) ۹۸۱۱۱۰۶۲۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۷ ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۱۳۹۸/۹/۱۷
۲  انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( گذرازتابستان 99) ۹۸۰۵۱۰۶۳۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۷ ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۱۳۹۸/۹/۱۷
۳  توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (حجمي) ۹۸۰۴۱۰۶۳۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۴  انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق تعويض کابل ارتباط ترانس به تابلو ۹۸۰۳۱۰۶۱۸ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۵  انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيروي برق- طرح هاي نقاط ناايمن ۹۸۰۳۱۰۶۳۲ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۶  اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (PM سرمايه اي) ۹۸۰۴۱۰۶۱۷ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۷  توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(فاز دوم گذر از تابستان 99 ۹۸۰۴۱۰۶۲۰ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۸  توسعه ، احداث و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ۹۸۲۳۱۰۶۱۹ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۹  اجراي طرحهاي گذر از تابستان 99 (مرحله سوم) ۹۸۰۷۱۰۵۹۹ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۱۰  اجراي طرحهاي گذر از تابستان 99 (مرحله دوم) ۹۸۰۷۱۰۵۹۸ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۱۱  اجراي طرحهاي نقاط نا ايمن ۹۸۰۷۱۰۵۶۴ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۱۲    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق (تجديد مناقصه فاز 2 گذر از تابستان99) ۹۸۱۶۱۰۶۱۴ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۳۹۸/۹/۹
۱۳    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق( تجديد مناقصه پروژه روکش دار کردن ) ۹۸۱۶۱۰۶۱۳ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۳۹۸/۹/۹
۱۴    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۸۱۰۵۸۲ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۶ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۶
۱۵    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ( فاز دوم گذر از تابستان سال 99) ۹۸۱۸۱۰۵۶۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۶ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۶
۱۶    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو (پروژه هاي ويژه روکش دار نمودن شبکه و تعويض کابل) ۹۸۱۸۱۰۵۷۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۶ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۶
۱۷    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو (پروژه هاي ويژه روکش دار نمودن شبکه ) ۹۸۱۸۱۰۵۷۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۶ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۶
۱۸    |توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( طرحهاي بهينه سازي برنامه عملياتي 98) ۹۸۰۱۱۰۵۹۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۵ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۵
۱۹    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (گذر از تابستان 99 و طرح هاي ويژه) ۹۸۱۷۱۰۵۴۸ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۵ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۵
۲۰    توسعه احداث اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي(نقاط نا ايمن) ۹۸۲۰۱۰۵۹۳ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۳۹۸/۹/۴
۲۱    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان 99) ۹۸۰۹۱۰۵۸۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۳۹۸/۹/۴
۲۲    توسعه احداث اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي(رفع نقاط نا ايمن) ۹۸۰۹۱۰۵۸۹ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۳۹۸/۹/۴
۲۳    عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع ۹۸۰۹۱۰۵۴۹ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۳۹۸/۹/۴
۲۴    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان 99) ۹۸۰۴۱۰۵۸۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۲۵    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(احداث شبکه روشنايي) ۹۸۰۴۱۰۵۷۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۲۶    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذرازتابستان 99) ۹۸۲۱۱۰۵۸۱ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۲۷    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۳۱۰۵۵۴ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۲۸    توسعه و احداث و بهينه سازي ( رفع نقاط نا ايمن) ۹۸۱۲۱۰۵۷۷ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۲۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( خودنگهدار) ۹۸۱۳۱۰۵۶۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۳۰    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق - طرح هاي نقاط نا ايمن ۹۸۰۳۱۰۵۵۳ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۳۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (گذر از تابستان99) ۹۸۱۱۱۰۵۶۷ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۸ ۱۳۹۸/۹/۳ ۱۳۹۸/۸/۲۸
۳۲    خريد نصب وتست وراه اندازي 50 دستگاه تجهيزات اتوماسيون سکسيونر هوايي قابل قطع زير بار 20 کيلوولت موتوردار ۹۸۱۰۱۰۵۸۷ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۷ ۱۳۹۸/۹/۲ ۱۳۹۸/۸/۲۵
۳۳    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه توزيع (فازدوم گذرازتابستان 99) ۹۸۱۶۱۰۵۶۶ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۶ ۱۳۹۸/۸/۳۰ ۱۳۹۸/۸/۲۶
۳۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ( تجديد تامين برق مشترکين ) ۹۸۱۶۱۰۵۵۱ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۶ ۱۳۹۸/۸/۳۰ ۱۳۹۸/۹/۴
۳۵    توسعه و احداث و بهينه سازي ۹۸۱۲۱۰۵۴۵ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۶ ۱۳۹۸/۸/۳۰ ۱۳۹۸/۸/۲۶
۳۶    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خودنگهداري با سيم هاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع-2 ۹۸۱۷۱۰۵۳۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۳ ۱۳۹۸/۸/۲۸ ۱۳۹۸/۸/۲۲
۳۷    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيروي برق- طرح هاي نقاط ناايمن ۹۸۰۳۱۰۵۵۵ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۳ ۱۳۹۸/۸/۲۸ ۱۳۹۸/۸/۲۲
۳۸    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه ساري شبکه هاي توزيع نيروي برق ( گذرازتابستان 99) ۹۸۰۵۱۰۵۵۷ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۳ ۱۳۹۸/۸/۲۸ ۱۳۹۸/۸/۲۲
۳۹    اجراي عمليات توسعه واحداث اصلاح وبهينه ساري شبکه هاي توزيع نيروي برق (طرح تامين برق ) ۹۸۰۵۱۰۵۴۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۴ ۱۳۹۸/۸/۲۰ ۱۳۹۸/۸/۱۴
۴۰    اجراي عمليات توسعه واحداث صلاح وبهينه ساري شبکه هاي توزيع نيروي برق ازطريق جايگزني کابل خودنگهداربا سيمهاي مسي موجود درشبکه ۹۸۰۵۱۰۵۴۳ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۴ ۱۳۹۸/۸/۲۰ ۱۳۹۸/۸/۱۴
۴۱    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۸۱۶۱۰۵۴۱ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۴ ۱۳۹۸/۸/۲۰ ۱۳۹۸/۸/۱۴
۴۲    توسعه و احداث و بهينه سازي(گذر از تابستان 99) ۹۸۱۲۱۰۵۴۶ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۳ ۱۳۹۸/۸/۱۹ ۱۳۹۸/۸/۱۳
۴۳    برداشت و ثبت اطلاعات شبکه(GIS) ۹۸۰۷۱۰۵۳۹ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۳ ۱۳۹۸/۸/۱۹ ۱۳۹۸/۸/۱۳
۴۴    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 5) ۹۸۰۶۱۰۵۲۴ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۲ ۱۳۹۸/۸/۱۸ ۱۳۹۸/۸/۱۲
۴۵    اجراي عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( گذر از تابستان 99) ۹۸۰۶۱۰۵۲۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۲ ۱۳۹۸/۸/۱۸ ۱۳۹۸/۸/۱۲
۴۶    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان 99) ۹۸۰۴۱۰۵۲۷ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۲ ۱۳۹۸/۸/۱۸ ۱۳۹۸/۸/۱۲
۴۷    |توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( طرحهاي بهينه سازي برنامه عملياتي 98) ۹۸۰۱۱۰۵۲۰ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۲ ۱۳۹۸/۸/۱۸ ۱۳۹۸/۸/۱۲
۴۸    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع نيرو- اصلاح نقاط ناايمن ۹۸۰۸۱۰۵۲۹ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۲ ۱۳۹۸/۸/۱۸ ۱۳۹۸/۸/۱۲
۴۹    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي فشارضعيف و متوسط( پروژه هاي ويژه) ۹۸۰۶۱۰۵۰۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۲ ۱۳۹۸/۸/۱۸ ۱۳۹۸/۸/۱۲
۵۰    اجراي عمليات مشاوره و نظارت بر پروژه هاي بهره برداري ۹۸۱۰۱۰۵۳۷ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۱ ۱۳۹۸/۸/۱۶ ۱۳۹۸/۸/۸
۵۱    اجراي عمليات مشاوره و نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي ۹۸۱۰۱۰۵۳۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۱۱ ۱۳۹۸/۸/۱۶ ۱۳۹۸/۸/۸
۵۲    توسعه و احداث - رفع نقاط نا ايمن ۹۸۰۹۱۰۵۱۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲ ۱۳۹۸/۸/۹ ۱۳۹۸/۸/۱
۵۳    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (ايجاد قدرت مانور) ۹۸۱۷۱۰۵۳۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲ ۱۳۹۸/۸/۹ ۱۳۹۸/۸/۱
۵۴    انتقال نيرو و برق رساني ۹۸۱۸۱۰۴۵۴ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲ ۱۳۹۸/۸/۹ ۱۳۹۸/۸/۱
۵۵    توسعه و احداث -تامين برق متقاضيان ۹۸۰۹۱۰۵۱۱ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲ ۱۳۹۸/۸/۹ ۱۳۹۸/۸/۱
۵۶    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ( نقاط ناايمن) ۹۸۱۳۱۰۵۲۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۹ ۱۳۹۸/۸/۴ ۱۳۹۸/۷/۲۹
۵۷    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۸۱۳۱۰۵۱۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۹ ۱۳۹۸/۸/۴ ۱۳۹۸/۷/۲۹
۵۸    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۵۱۵ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۹ ۱۳۹۸/۸/۴ ۱۳۹۸/۷/۲۹
۵۹    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۵۱۲ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۹ ۱۳۹۸/۸/۴ ۱۳۹۸/۷/۲۹
۶۰    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق - رفع نقاط نا ايمن ۹۸۱۴۱۰۴۰۶ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۹ ۱۳۹۸/۸/۴ ۱۳۹۸/۷/۲۹
۶۱    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۴۵۷ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۹ ۱۳۹۸/۸/۴ ۱۳۹۸/۷/۲۹
۶۲    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 3) ۹۸۰۶۱۰۵۰۴ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۵ ۱۳۹۸/۸/۱ ۱۳۹۸/۷/۲۴
۶۳    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 2) ۹۸۰۶۱۰۴۷۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۵ ۱۳۹۸/۸/۱ ۱۳۹۸/۷/۲۴
۶۴    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 1) ۹۸۰۶۱۰۴۷۵ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۵ ۱۳۹۸/۸/۱ ۱۳۹۸/۷/۲۴
۶۵    خريد، نصب ، تست و راه اندازي 50 دستگاه تجهيزات اتوماسيون سکسيونر هوايي قابل قطع زير بار20 کيلوولت موتوردار ۹۸۱۰۱۰۲۹۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۳ ۱۳۹۸/۷/۲۹ ۱۳۹۸/۷/۲۱
۶۶    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه ساري شبکه هاي توزيع نيروي برق ( گذرازتابستان 99) ۹۸۰۵۱۰۴۹۸ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۳۹۸/۷/۲۸ ۱۳۹۸/۷/۲۲
۶۷    اجراي عمليات توسعه ،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق - گذر از تابستان 99 ۹۸۰۳۱۰۵۰۹ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۳۹۸/۷/۲۸ ۱۳۹۸/۷/۲۲
۶۸    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه ساري شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۲۳۱۰۴۸۸ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۳۹۸/۷/۲۸ ۱۳۹۸/۷/۲۲
۶۹    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه ساري شبکه هاي توزيع نيروي برق ( گذرازتابستان 99) ۹۸۱۱۱۰۳۴۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۳۹۸/۷/۲۸ ۱۳۹۸/۷/۲۲
۷۰    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروبرق ۹۸۲۲۱۰۴۹۷ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۸ ۱۳۹۸/۷/۲۳ ۱۳۹۸/۷/۱۷
۷۱    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(احداث شبکه روشنايي) ۹۸۰۴۱۰۵۰۷ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۷ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۳۹۸/۷/۱۷
۷۲    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(pm سرمايه اي) ۹۸۰۴۱۰۴۹۰ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۷ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۳۹۸/۷/۱۷
۷۳    خريد کابل 185*4 آلومينيوم فشار ضعيف با عايق XLPE ۹۸۱۰۱۰۵۱۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۷ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۳۹۸/۷/۱۶
۷۴    انجام عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا سيم هاي مسي موجود درشبکه ۹۸۰۵۱۰۴۸۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ۱۳۹۸/۷/۱۸ ۱۳۹۸/۷/۱۴
۷۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ( تجديد تامين برق مشترکين ) ۹۸۱۶۱۰۴۸۲ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ۱۳۹۸/۷/۱۸ ۱۳۹۸/۹/۴
۷۶    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه سيمي با کابل خودنگهدار ۹۸۱۶۱۰۴۴۵ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ۱۳۹۸/۷/۱۸ ۱۳۹۸/۷/۱۴
۷۷    عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي ۹۸۱۸۱۰۴۵۰ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۱ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۷۸    عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود ۹۸۱۸۱۰۴۴۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۱ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۷۹    عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود ۹۸۱۸۱۰۴۴۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۱ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۸۰    انجام عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا سيم هاي مسي موجود درشبکه ۹۸۰۵۱۰۴۸۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۸۱    انجام عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا سيم هاي مسي موجود درشبکه ۹۸۰۵۱۰۴۸۵ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۸۲    اجراي عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه ساري شبکه هاي توزيع نيروي برق (ايجادقدرت مانور) ۹۸۰۵۱۰۴۷۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۸۳    توسعه و احداث و بهينه سازي ( گذر از تابستان 99) ۹۸۱۲۱۰۴۳۶ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۸۴    توسعه و احداث و بهينه سازي ( گذر از تابستان 99) ۹۸۱۲۱۰۴۳۷ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ۱۳۹۸/۷/۱۰
۸۵    توسعه ؛ احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( گذر از تابستان 99 ) ۹۸۲۰۱۰۴۸۳ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ۱۳۹۸/۷/۹
۸۶    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۸۱۳۱۰۴۷۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۷ ۱۳۹۸/۷/۱۱ ۱۳۹۸/۷/۷
۸۷    اصلاح و بهينه‌سازي شبکه فشارمتوسط هوايي (روکشدار نمودن شبکه سيمي) ۹۸۱۹۱۰۳۹۶ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۳ ۱۳۹۸/۷/۸ ۱۳۹۸/۷/۳
۸۸    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 6) ۹۸۰۶۱۰۴۵۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۳ ۱۳۹۸/۷/۸ ۱۳۹۸/۷/۳
۸۹    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 5) ۹۸۰۶۱۰۴۵۲ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۳ ۱۳۹۸/۷/۸ ۱۳۹۸/۷/۳
۹۰    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 4) ۹۸۰۶۱۰۴۵۱ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۳ ۱۳۹۸/۷/۸ ۱۳۹۸/۷/۳
۹۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق متقاضيان) ۹۸۰۱۱۰۴۵۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱ ۱۳۹۸/۷/۶ ۱۳۹۸/۷/۱
۹۲    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خودنگهداري با سيم هاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع-2 ۹۸۱۷۱۰۳۹۷ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱ ۱۳۹۸/۷/۶ ۱۳۹۸/۷/۱
۹۳    جراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (ايجاد قدرت مانور) ۹۸۱۷۱۰۴۱۶ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۳۹۸/۷/۲ ۱۳۹۸/۶/۲۷
۹۴    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان 99) ۹۸۰۴۱۰۴۴۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۷ ۱۳۹۸/۷/۱ ۱۳۹۸/۶/۲۷
۹۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي ) ۹۸۰۴۱۰۴۳۵ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۷ ۱۳۹۸/۷/۱ ۱۳۹۸/۶/۲۷
۹۶    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع (تامين برق متقاضيان سال 98 ۹۸۰۸۱۰۱۹۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶
۹۷    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۲۱۱۰۴۱۲ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶
۹۸    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي فرسوده شهري - گذر از تابستان 99 ۹۸۱۹۱۰۴۴۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶
۹۹    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (PM سرمايه اي ) ۹۸۱۴۱۰۴۳۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶
۱۰۰    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان 99) ۹۸۱۴۱۰۴۲۹ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰