مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع در منطقه برق شميران ۹۶۰۳۱۰۳۶۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳ ۱۳۹۶/۷/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۳
۲  انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع در منطقه برق شميران ۹۶۰۳۱۰۳۶۲ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳ ۱۳۹۶/۷/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۳
۳  تعويض شبکه سيمي از طريق نصب کابل خود نگهدار در منطقه برق نارمک ۹۶۰۵۱۰۳۲۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳ ۱۳۹۶/۷/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۳
۴  انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق در منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۳۶۹ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۳۹۶/۷/۱
۵  انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو در منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۳۶۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۳۹۶/۷/۱
۶  ارائه خدمات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي ثانويه در محدوده عملياتي معاونت شمالغرب و جنوبغرب ۹۶۱۰۱۰۳۷۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۳۹۶/۷/۱
۷  ارائه خدمات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي ثانويه در محدوده عملياتي معاونت شمالشرق و جنوبشرق ۹۶۱۰۱۰۲۹۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۳۹۶/۷/۱
۸    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو در محدوده عملياتي منطقه برق قدس ۹۶۱۲۱۰۳۳۴ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۷ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۶/۶/۲۷
۹    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق در منطقه برق هفت تير ۹۶۱۱۱۰۳۳۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ۱۳۹۶/۶/۲۸ ۱۳۹۶/۶/۲۲
۱۰    انتقال نيرو و برق رساني در منطقه برق هفت تير ۹۶۱۱۱۰۲۱۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ۱۳۹۶/۶/۲۸ ۱۳۹۶/۶/۲۲
۱۱    انتقال نيرو و برق رساني در منطقه برق هفت تير ۹۶۱۱۱۰۲۱۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ۱۳۹۶/۶/۲۸ ۱۳۹۶/۶/۲۲
۱۲    خريد تعداد 520000 قطعه پلمپ بکسلي لوازم اندازه گيري ۹۶۱۰۱۰۲۴۸ عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ۱۳۹۶/۶/۲۷ ۱۳۹۶/۶/۲۲
۱۳    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع منطقه برق نياوران ۹۶۲۳۱۰۳۴۴ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۳۹۶/۶/۲۶ ۱۳۹۶/۶/۲۱
۱۴    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع منطقه برق نياوران ۹۶۲۳۱۰۳۴۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۳۹۶/۶/۲۶ ۱۳۹۶/۶/۲۱
۱۵    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع برق در منطقه برق نارمک ۹۶۰۵۱۰۳۱۹ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۱۵ ۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۳۹۶/۶/۱۵
۱۶    انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق فردوسي ۹۶۰۱۱۰۳۲۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۱۵ ۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۳۹۶/۶/۱۵
۱۷    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع منطقه برق رودکي ۹۶۰۴۱۰۳۲۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۹ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ۱۳۹۶/۶/۸
۱۸    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۲۸۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۳۰ ۱۳۹۶/۶/۴ ۱۳۹۶/۵/۳۰
۱۹    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۲۸۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۳۰ ۱۳۹۶/۶/۴ ۱۳۹۶/۵/۳۰
۲۰    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۲۸۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۳۰ ۱۳۹۶/۶/۴ ۱۳۹۶/۵/۳۰
۲۱    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع منطقه برق سينا ۹۶۱۴۱۰۲۷۲ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۳۰ ۱۳۹۶/۶/۴ ۱۳۹۶/۵/۳۰
۲۲    جامع بهره برداري منطقه برق سهروردي ۹۶۲۱۱۰۲۸۱ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۳۰ ۱۳۹۶/۶/۴ ۱۳۹۶/۵/۳۰
۲۳    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق بهمن ۹۶۱۷۱۰۳۰۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۲۹ ۱۳۹۶/۶/۲ ۱۳۹۶/۵/۲۹
۲۴    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه منطقه برق بهمن ۹۶۱۷۱۰۲۹۹ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۲۹ ۱۳۹۶/۶/۲ ۱۳۹۶/۵/۲۹
۲۵    عمليات جامع بهره برداري در محدوده عملياتي منطقه برق افسريه ۹۶۱۶۱۰۲۷۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۲۹ ۱۳۹۶/۶/۲ ۱۳۹۶/۵/۲۹
۲۶    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي برق هفت تير ۹۶۱۱۱۰۲۸۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۹ ۱۳۹۶/۵/۲۴ ۱۳۹۶/۵/۱۸
۲۷    انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو در منطقه برق شميران ۹۶۰۳۱۰۲۷۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ۱۳۹۶/۵/۱۶ ۱۳۹۶/۵/۲۳
۲۸    انتقال نيرو و برق‌رساني به شبکه‌هاي توزيع منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۲۰۹ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ۱۳۹۶/۵/۱۶ ۱۳۹۶/۵/۱۱
۲۹    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع منطقه برق رودکي ۹۶۰۴۱۰۲۶۱ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ۱۳۹۶/۵/۱۶ ۱۳۹۶/۵/۱۱
۳۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق سعادت آباد ۹۶۰۲۱۰۲۵۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۵/۱۴ ---
۳۱    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق سعادت آباد ۹۶۰۲۱۰۲۵۲ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۵/۱۴ ---
۳۲    انتقال نيرو و برقرساني - کابل خودنگهدار در منطقه برق سينا ۹۶۱۴۱۰۲۲۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۵/۱۴ ۱۳۹۶/۵/۱۸
۳۳    انتقال نيرو و برق رساني محدوده منطقه برق خيام ۹۶۰۷۱۰۲۳۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۵/۱۴ ---
۳۴    ارائه خدمات فوريتهاي برق سامانه 121 شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۲۲۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۸ ۱۳۹۶/۵/۱۲ ۱۳۹۶/۵/۲۳
۳۵    ارائه خدمات پشتيباني تنظيف، خدمات آبدارخانه ، پذيرايي و تشريفات و خدمات عمومي ساختمانهاي ستادي و عملياتي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۲۱۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۸ ۱۳۹۶/۵/۱۲ ۱۳۹۶/۵/۲۳
۳۶    ارائه خدمات مراقبتي،حفاظتي و صيانتي از ابنيه،تاسيسات،تجهيزات و کارکنان شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۲۲۱ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۴ ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۵/۱۸
۳۷    تامين نيروي انساني جهت ارائه خدمات اداري در سطح شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۲۱۹ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۴ ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۵/۱۷
۳۸    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه هفده شهريور ( تامين برق منازل مسکوني دوشان تپه) ۹۶۰۶۱۰۲۵۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۳ ۱۳۹۶/۵/۸ ۱۳۹۶/۵/۲۱
۳۹    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق سهروردي ۹۶۲۱۱۰۲۲۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۸ ۱۳۹۶/۵/۳ ---
۴۰    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع در زمينه نصب لوازم اندازه گيري و اصلاح انشعاب منطقه برق فردوسي ۹۶۰۱۱۰۲۵۱ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۸ ۱۳۹۶/۵/۳ ---
۴۱    انتقال نيرو و برقرساني محدوده منطقه برق خيام(طرحهاي گذر از تابستان کار 1) ۹۶۰۷۱۰۲۲۹ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۸ ۱۳۹۶/۵/۳ ---
۴۲    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني در محدوده عملياتي منطقه برق سعادت آباد ۹۶۰۲۱۰۲۲۴ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۵ ۱۳۹۶/۴/۳۱ ---
۴۳    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع در منطقه برق نياوران ۹۶۲۳۱۰۲۳۱ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۵ ۱۳۹۶/۴/۳۱ ۱۳۹۶/۵/۱۵
۴۴    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه بوعلي ۹۶۱۵۱۰۲۱۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۲ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ---
۴۵    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق خيام ۹۶۰۷۱۰۲۲۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۲ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ---
۴۶    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق هفده شهريور ۹۶۰۶۱۰۲۰۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۲ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ---
۴۷    اجراي عمليات تعمير و نگهداري شبکه روشنايي معابر در محدوده عملياتي برق قدس ۹۶۱۲۱۰۱۳۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۱۹ ۱۳۹۶/۴/۲۴ ---
۴۸    انتقال نيرو و برقرساني در محدوده منطقه برق پاسداران ۹۶۱۳۱۰۲۰۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۱۸ ۱۳۹۶/۴/۲۲ ---
۴۹    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق نارمک ۹۶۰۵۱۰۲۰۴ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۱۸ ۱۳۹۶/۴/۲۲ ---
۵۰    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ( تامين برق منازل مسکوني دوشان تپه) ۹۶۰۶۱۰۱۴۴ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۱۲ ۱۳۹۶/۴/۱۷ ---
۵۱    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو (اصلاح پست فوق توزيع) در منطقه برق دانشگاه ۹۶۰۹۱۰۱۵۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۱۲ ۱۳۹۶/۴/۱۷ ---
۵۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو از طريق نصب کابل خودنگهداردرمنطقه برق بهمن ۹۶۱۷۱۰۱۹۱ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۴ ۱۳۹۶/۴/۱۱ ---
۵۳    سرويس و نگهداري شبکه روشنائي معابردر منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۱۲۲ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۳ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ---
۵۴    اجراي عمليات جايگزيني شبکه هاي سيمي با کابل خودنگهدار در منطقه برق نارمک ۹۶۰۵۱۰۱۸۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۳ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ---
۵۵    انتقال نيرو وبرق رساني شبکه هاي توزيع نيرو برق در منطقه برق مولوي ۹۶۲۲۱۰۱۷۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۸ ۱۳۹۶/۴/۱ ---
۵۶    اجراي عمليات تعمير و نگهداري شبکه روشنايي معابردر منطقه برق تهرانپارس ۹۶۱۸۱۰۰۸۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۸ ۱۳۹۶/۴/۱ ---
۵۷    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق منطقه برق مولوي ۹۶۲۲۱۰۱۱۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۸ ۱۳۹۶/۴/۱ ---
۵۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق فردوسي ۹۶۰۱۱۰۱۶۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۵ ۱۳۹۶/۳/۳۰ ---
۵۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي برق 7تير ۹۶۱۱۱۰۱۳۱ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۵ ۱۳۹۶/۳/۳۰ ---
۶۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق آزادي ۹۶۱۹۱۰۱۶۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۵ ۱۳۹۶/۳/۳۰ ---
۶۱    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۱۶۲ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۵ ۱۳۹۶/۳/۳۰ ---
۶۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق تهرانپارس ۹۶۱۸۱۰۱۵۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۴ ۱۳۹۶/۳/۲۹ ---
۶۳    انتقال نيرو و برق رساني از طريق نصب و اصلاح انشعابات و لوازم اندازه گيري برق در محدوده عملياتي منطقه برق سعادت آباد ۹۶۰۲۱۰۱۵۴ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۴ ۱۳۹۶/۳/۲۹ ---
۶۴    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق خيام ۹۶۰۷۱۰۱۴۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۴ ۱۳۹۶/۳/۲۹ ---
۶۵    انتقال نيرووبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو از طريق نصب واصلاح انشعابات در محدوده عملياتي رودکي ۹۶۰۴۱۰۱۵۲ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۴ ۱۳۹۶/۳/۲۹ ---
۶۶    انتقال نيرو و برق رساني از طريق نصب و اصلاح انشعاب و لوازم اندازه گيري برق در محدوده عملياتي در محدوده عملياتي منطقه برق قدس ۹۶۱۲۱۰۱۵۹ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ۱۳۹۶/۳/۲۸ ---
۶۷    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح انشعابات در محدوده عملياتي بهمن ۹۶۱۷۱۰۱۴۲ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ۱۳۹۶/۳/۲۸ ---
۶۸    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق افسريه ۹۶۱۶۱۰۱۴۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ۱۳۹۶/۳/۲۸ ---
۶۹    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو از طريق نصب و اصلاح انشعابات در محدوده عملياتي منطقه برق بوعلي ۹۶۱۵۱۰۱۳۹ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ۱۳۹۶/۳/۲۸ ---
۷۰    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه پاسداران ۹۶۱۳۱۰۱۲۹ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۳۹۶/۳/۲۲ ---
۷۱    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق 17شهريور ۹۶۰۶۱۰۱۳۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۳۹۶/۳/۲۲ ---
۷۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري درمحدوده عملياتي منطقه برق دانشگاه ۹۶۰۹۱۰۱۳۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۳۹۶/۳/۲۲ ---
۷۳    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع از طريق نصب واصلاح لوازم اندازه گيري در منطقه برق مولوي ۹۶۲۲۱۰۱۵۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۳۹۶/۳/۲۲ ---
۷۴    انتقال نيرووبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو از طريق نصب واصلاح انشعابات در محدوده عملياتي سهروردي ۹۶۲۱۱۰۱۴۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۳۹۶/۳/۲۲ ---
۷۵    انتقال نيرو و برق رساني از طريق نصب و اصلاح انشعاب و لوازم اندازه گيري برق در محدوده عملياتي در محدوده منطقه برق بيهقي ۹۶۲۰۱۰۱۳۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۳۹۶/۳/۲۲ ---
۷۶    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو از طريق نصب و اصلاح انشعابات در منطقه برق سينا ۹۶۱۴۱۰۱۴۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۳۹۶/۳/۲۲ ---
۷۷    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق نياوران ۹۶۲۳۱۰۱۶۴ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۳ ۱۳۹۶/۳/۲۰ ---
۷۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري منطقه برق شميران ۹۶۰۳۱۰۱۶۱ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۳ ۱۳۹۶/۳/۲۰ ---
۷۹    خدمات تعمير و نگهداري روشنايي معابر منطقه برق پاسداران ۹۶۱۳۱۰۱۲۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۳ ۱۳۹۶/۳/۲۰ ---
۸۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو منطقه برق قدس ۹۶۱۲۱۰۱۲۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۳ ۱۳۹۶/۳/۲۰ ---
۸۱    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني از طريق کابل برگردان خروجي پست فيروزي ۹۶۰۲۱۰۱۵۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۳ ۱۳۹۶/۳/۲۰ ---
۸۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي منطقه برق پاسداران ۹۶۱۳۱۰۰۹۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۳ ۱۳۹۶/۳/۲۰ ---
۸۳    جايگزيني شبکه مسي با کابل خودنگهدار در محدوده منطقه برق پاسداران ۹۶۱۳۱۰۰۷۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۳ ۱۳۹۶/۳/۲۰ ---
۸۴    اجراي عمليات جايگزيني شبکه هاي سيمي با کابل خود نگهدار درمحدوده عملياتي برق نارمک ۹۶۰۵۱۰۱۲۱ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲ ۱۳۹۶/۳/۷ ---
۸۵    اجراي عمليات جايگزيني شبکه هاي سيمي با کابل خود نگهدار در محدوده عملياتي برق نارمک ۹۶۰۵۱۰۱۲۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲ ۱۳۹۶/۳/۷ ---
۸۶    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق در منطقه برق نارمک ۹۶۰۵۱۰۰۹۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲ ۱۳۹۶/۳/۷ ---
۸۷    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع منطقه برق رودکي ۹۶۰۴۱۰۱۰۱ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲ ۱۳۹۶/۳/۷ ---
۸۸    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي برق منطقه برق بهمن ۹۶۱۷۱۰۱۱۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۲۸ ۱۳۹۶/۳/۲ ---
۸۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع در منطقه تهرانپارس ۹۶۱۸۱۰۰۸۹ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۲۸ ۱۳۹۶/۳/۲ ---
۹۰    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع در محدوده منطقه برق نياوران ۹۶۲۳۱۰۰۹۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۲۳ ۱۳۹۶/۲/۲۷ ---
۹۱    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع در محدوده منطقه برق نياوران ۹۶۲۳۱۰۰۹۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۲۳ ۱۳۹۶/۲/۲۷ ---
۹۲    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق در منطقه برق نارمک ۹۶۰۵۱۰۰۸۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۲۰ ۱۳۹۶/۲/۲۵ ---
۹۳    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۰۷۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۲۰ ۱۳۹۶/۲/۲۵ ---
۹۴    تعميرات پيشگيرانه بهره برداري- pmجاري منطقه برق فردوسي ۹۶۰۱۱۰۰۸۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۱۷ ۱۳۹۶/۲/۲۱ ---
۹۵    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع منطقه برق قدس ۹۶۱۲۱۰۰۶۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۱۷ ۱۳۹۶/۲/۲۱ ---
۹۶    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع منطقه برق قدس ۹۶۱۲۱۰۰۶۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۱۷ ۱۳۹۶/۲/۲۱ ---
۹۷    تعمير و نگهداري از سيستم روشنايي معابر منطقه برق دانشگاه ۹۶۰۹۱۰۰۶۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۱۶ ۱۳۹۶/۲/۲۰ ---
۹۸    طرح جامع توسعه شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي معاونتهاي هماهنگي و نظارت شمالشرق و جنوبشرق شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ محدود-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ---

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش کالاهاي اسقاط ۹۶۱۰۳۰۱۸۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ۱۳۹۶/۶/۲۷ ۱۳۹۶/۶/۲۲
۲    فروش کالاهاي اسقاط ۹۶۱۰۳۰۲۷۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۶ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ۱۳۹۶/۵/۱۶

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰