مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۷۱۶۱۰۴۴۵ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱۳۹۷/۸/۳ ۱۳۹۷/۷/۲۹
۲  اجراي عمليات تامين برق متقاضيان از شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۶۱۰۴۸۵ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱۳۹۷/۸/۳ ۱۳۹۷/۷/۲۹
۳  اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (حجمي) ۹۷۱۷۱۰۳۷۴ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱۳۹۷/۸/۳ ۱۳۹۷/۷/۲۹
۴  اجراي عمليات تعميرات و بازسازي ساختمان ديسپاچينگ معاونت هماهنگي و نظارت جنوبشرق ۹۷۲۲۱۰۴۴۷ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۳۹۷/۸/۱ ۱۳۹۷/۷/۲۵
۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۰۱۱۰۴۸۹ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵
۶    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۰۱۱۰۴۸۸ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵
۷    آماده سازي طبقه همکف ساختمان منطقه برق رودکي و تخريب سوله نا ايمن و ايجاد پارکينگ در محوطه ۹۷۰۴۱۰۴۳۴ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱۳۹۷/۷/۲۴
۸    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو(تامين برق متقاضيان) ۹۷۰۳۱۰۴۳۹ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۳۹۷/۷/۲۲
۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو(تامين برق متقاضيان) ۹۷۰۳۱۰۴۳۸ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۰    انتقال نيرو و برق رساني (تامين برق متقاضيان بصورت حجمي) ۹۷۱۱۱۰۳۳۲ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۱    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع ۹۷۲۳۱۰۴۸۳ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۱ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۲۱
۱۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۳۱۰۴۷۲ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۱ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۲۱
۱۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۳۱۰۴۷۳ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۱ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۲۱
۱۴    انتقال نيرو برقرساني شبکه هاي توزيع در مناطق برق ۹۷۱۰۱۰۴۳۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۱۳۹۷/۷/۱۸
۱۵    خريد 4دستگاه ديزل ژنراتور ۹۷۱۰۱۰۰۰۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۱۳۹۷/۷/۱۵
۱۶    انتقال نيرو و برق رساني ۹۷۰۷۱۰۴۵۰ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۱۳۹۷/۷/۱۵
۱۷    انتقال نيرو و برق رساني - تامين برق متقاضيان(حجمي) ۹۷۰۷۱۰۴۳۷ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۱۳۹۷/۷/۱۵
۱۸    انتقال نيرو و برق رساني-تامين برق متقاضيان ۹۷۰۷۱۰۴۴۰ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۱۳۹۷/۷/۱۵
۱۹    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع (حجمي) ۹۷۲۲۱۰۴۴۳ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۱۳۹۷/۷/۱۵
۲۰    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق اصلاح جعبه انشعاب ۹۷۰۵۱۰۴۴۲ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۰
۲۱    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۸۱۰۳۲۲ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۰
۲۲    نصب و اصلاح انشعاب ۹۷۱۱۱۰۲۸۸ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۰
۲۳    چاپ صورتحسابهاي مشترکين برق شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۴۲۲ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۴ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۴
۲۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق(حجمي) ۹۷۲۱۱۰۳۸۳ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۷ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱۳۹۷/۶/۲۷
۲۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۲۱۰۳۹۶ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۷ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱۳۹۷/۶/۲۷
۲۶    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۳۶۶ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۷ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱۳۹۷/۶/۲۷
۲۷    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۷۱۰۳۶۷ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۷ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱۳۹۷/۶/۲۷
۲۸    انتقال نيرو وبرق رساني از طريق عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۳۱۰۳۸۰ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۱ ۱۳۹۷/۶/۲۵
۲۹    اجراي عمليات نصب واصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۵۱۰۳۹۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۱ ۱۳۹۷/۶/۲۵
۳۰    انتقال نيرو و برقرساني از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۰۸۱۰۳۷۷ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۴ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ۱۳۹۷/۶/۲۴
۳۱    نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۵۱۰۳۹۸ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۴ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ۱۳۹۷/۶/۲۴
۳۲    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو به روش خط گرم ۹۷۱۴۱۰۳۷۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۴ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ۱۳۹۷/۶/۲۴
۳۳    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان ) ۹۷۱۴۱۰۳۷۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۴ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ۱۳۹۷/۶/۲۴
۳۴    انتقال نيرو وبرق رساني از طريق نصب واصلاح انشعاب ۹۷۱۹۱۰۳۸۶ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۲ ۱۳۹۷/۶/۲۷ ۱۳۹۷/۶/۲۱
۳۵    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو ۹۷۰۳۱۰۳۶۹ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۱ ۱۳۹۷/۶/۲۶ ۱۳۹۷/۶/۲۴
۳۶    انتقال برق ونيرورساني ۹۷۰۹۱۰۳۶۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۱ ۱۳۹۷/۶/۲۶ ۱۳۹۷/۶/۲۱
۳۷    اجراي عمليات نصب واصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۶۱۰۳۶۳ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۱ ۱۳۹۷/۶/۲۶ ۱۳۹۷/۶/۲۱
۳۸    انتقال نيرو و برق رساني - نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۹۱۰۳۵۲ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۱ ۱۳۹۷/۶/۲۶ ۱۳۹۷/۶/۲۱
۳۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق (حجمي) ۹۷۰۲۱۰۳۸۴ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۰ ۱۳۹۷/۶/۲۵ ۱۳۹۷/۶/۲۰
۴۰    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه توزيع ۹۷۱۶۱۰۳۴۵ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۰ ۱۳۹۷/۶/۲۵ ۱۳۹۷/۶/۲۰
۴۱    انتقال نيرو و برق رساني ( حجمي ) ۹۷۲۰۱۰۳۷۸ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۱۹ ۱۳۹۷/۶/۲۴ ۱۳۹۷/۶/۱۹
۴۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۵۱۰۳۴۹ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۱۹ ۱۳۹۷/۶/۲۴ ۱۳۹۷/۶/۱۹
۴۳    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۰۱۱۰۳۳۵ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۱۹ ۱۳۹۷/۶/۲۴ ۱۳۹۷/۶/۱۹
۴۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۰۱۱۰۳۳۴ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۱۹ ۱۳۹۷/۶/۲۴ ۱۳۹۷/۶/۱۹
۴۵    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع ۹۷۲۳۱۰۳۶۲ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۱۸ ۱۳۹۷/۶/۲۲ ۱۳۹۷/۶/۱۸
۴۶    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۳۱۰۲۲۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۶/۱۵ ۱۳۹۷/۶/۱۱
۴۷    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۳۱۰۲۲۵ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۶/۱۵ ۱۳۹۷/۶/۱۱
۴۸    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۳۱۰۲۷۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۶/۱۵ ۱۳۹۷/۶/۱۱
۴۹    نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۳۱۰۳۴۸ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۶/۱۵ ۱۳۹۷/۶/۱۱
۵۰    نصب و اصلاح انشعابات در منطقه برق نياوران ۹۷۲۳۱۰۳۵۱ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۶/۱۵ ۱۳۹۷/۶/۱۱
۵۱    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو از طريق تامين برق مشترکين جديد ۹۷۰۳۱۰۳۲۹ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۷ ۱۳۹۷/۶/۱۳ ۱۳۹۷/۶/۵
۵۲    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو از طريق تامين برق مشترکين جديد ۹۷۰۳۱۰۳۲۸ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۷ ۱۳۹۷/۶/۱۳ ۱۳۹۷/۶/۵
۵۳    انتقال نيرو و برقرساني از طريق نصب و اصلاح و بهينه شبکه روشنايي معابر ۹۷۱۱۱۰۲۰۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۷ ۱۳۹۷/۶/۱۳ ۱۳۹۷/۶/۷
۵۴    انتقال نيرو و برق رساني از طريق نصب و اصلاح انشعاب ۹۷۲۰۱۰۳۳۶ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۵ ۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۶/۵
۵۵    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق اصلاح جعبه انشعاب ۹۷۰۵۱۰۳۲۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۵ ۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۶/۵
۵۶    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۴۱۰۳۳۱ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۵ ۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۶/۵
۵۷    ارائه خدمات پشتيباني تنظيف، پذيرايي و تشريفات و خدمات عمومي ساختمانهاي ستادي و عملياتي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۳۳۸ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۶/۳ ۱۳۹۷/۶/۷ ۱۳۹۷/۵/۳۰
۵۸    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه توزيع ازطريق نصب واصلاح انشعاب ۹۷۱۶۱۰۱۶۱ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۳۰ ۱۳۹۷/۶/۵ ۱۳۹۷/۵/۳۰
۵۹    انتقال نيرو و برق رساني - تامين برق متقاضيان(حجمي) ۹۷۰۷۱۰۳۱۵ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۳۰ ۱۳۹۷/۶/۵ ۱۳۹۷/۵/۳۰
۶۰    انتقال نيرو و برقرساني ۹۷۱۲۱۰۳۲۴ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۹ ۱۳۹۷/۶/۴ ۱۳۹۷/۵/۲۸
۶۱    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق (حجمي) ۹۷۰۲۱۰۳۱۹ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۷ ۱۳۹۷/۶/۱ ۱۳۹۷/۵/۲۷
۶۲    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق سهروردي ۹۷۲۱۱۰۳۱۸ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۷ ۱۳۹۷/۶/۱ ۱۳۹۷/۵/۲۷
۶۳    انتقال نيرو برقرساني از طريق نصب واصلاح انشعاب ۹۷۱۹۲۰۲۹۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۷ ۱۳۹۷/۶/۱ ۱۳۹۷/۵/۲۷
۶۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۷۲۰۱۰۳۱۶ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۲۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳
۶۵    انتقال نيرو و برقرساني از طريق اصلاح و نصب لوازم اندازه گيري ۹۷۱۲۱۰۲۵۲ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۲۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳
۶۶    مناقصه انتقال نيرو و برق رساني ( جمع آوري شبکه 20 کيلوولت عرضي) ۹۷۱۱۱۰۰۷۵ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۲۵ ۱۳۹۷/۵/۲۱
۶۷    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۷۰۷۱۰۳۰۹ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۲۵ ۱۳۹۷/۵/۲۱
۶۸    اجراي عمليات نصب واصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۵۱۰۲۸۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۲۵ ۱۳۹۷/۵/۲۱
۶۹    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو ۹۷۰۳۱۰۲۷۴ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۲۵ ۱۳۹۷/۵/۲۱
۷۰    اجراي عمليات انتقال نيرو و بر قرساني به شبکه هاي توزيع نيرو از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۱۴۱۰۱۸۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷
۷۱    انتقال نيرو و برقرساني- روکشدار کردن خطوط 20 کيلوولت ۹۷۱۴۱۰۲۸۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷
۷۲    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع ( تامين برق متقاضيان) ۹۷۱۴۱۰۲۸۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷
۷۳    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۸۱۰۲۹۴ تهرانپارس عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷
۷۴    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق اصلاح جعبه انشعابات مشترکين ۹۷۱۸۱۰۲۴۲ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷
۷۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع(حجمي) ۹۷۲۲۱۰۳۰۸ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷
۷۶    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۳۰۶ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۱۶
۷۷    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۷۱۰۳۱۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۱۶
۷۸    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۰۸۱۰۱۵۵ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵
۷۹    انتقال نيرو و برق رساني از طريق نصب و اصلاح انشعاب ۹۷۰۹۱۰۲۳۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵
۸۰    نصب و اصلاح انشعابات در منطقه برق نياوران ۹۷۲۳۱۰۱۶۶ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵
۸۱    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۴۱۰۲۱۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵
۸۲    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق اصلاح و تعويض جعبه انشعابات مشترکين ۹۷۰۸۱۰۲۵۳ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۳۹۷/۵/۱۰
۸۳    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۸۱۰۲۴۵ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۳۹۷/۵/۱۰
۸۴    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق خيام ۹۷۰۷۱۰۲۸۷ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۳۹۷/۵/۱۰
۸۵    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق سهروردي ۹۷۲۱۱۰۲۲۱ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۳۹۷/۵/۱۰
۸۶    اجراي عمليات انتقال نيرو و بر قرساني به شبکه هاي توزيع نيرو از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۱۳۱۰۱۹۳ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۱۰
۸۷    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۱۱۰۲۷۸ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۹
۸۸    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۰۲۱۰۲۵۵ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۱۰
۸۹    انتقال نيرو و برق رساني از طريق نصب و اصلاح انشعاب ۹۷۲۰۱۰۲۷۶ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۸
۹۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۵۱۰۲۶۱ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۸
۹۱    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۲۷۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۸
۹۲    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۲۷۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۸
۹۳    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۴۱۰۲۵۹ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۸
۹۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق اصلاح جعبه انشعابات مشترکين ۹۷۰۵۱۰۲۴۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱
۹۵    خريد 20.000 دستگاه کنتور سه فاز ۹۷۱۰۱۰۲۶۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۴/۳۰
۹۶    خريد 60.000 دستگاه کنتور تکفاز ۹۷۱۰۱۰۲۶۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۴/۳۰
۹۷    انتقال نيرو و برقرساني- روکشدار کردن خطوط 20 کيلوولت ۹۷۱۴۱۰۲۳۵ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۲۴ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱۳۹۷/۴/۲۴
۹۸    انتقال نيرو و برق رساني از طريق تقليل بار بهره برداري ۹۷۲۰۱۰۲۳۷ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۲۴ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱۳۹۷/۵/۸

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش سيم مسي اسقاط ۹۷۱۰۳۰۴۹۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵
۲    فروش کالاهاي اسقاط وراکد ۹۷۱۰۳۰۳۹۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۱۴ ۱۳۹۷/۷/۹

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰