مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (رفع نقاط ناايمن ) ۹۸۲۲۱۰۶۲۷ مولوي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۲  عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (گذرازتابستان 99 مرحله دوم) ۹۸۲۲۱۰۷۲۸ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۳  عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (فازاول جابجايي کابل هاي پست63 شهدا) ۹۸۲۲۱۰۷۲۹ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۴  انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شکه هاي توزيع نيروي برق (رفع نقاط ناايمن ) ۹۸۰۵۱۰۷۳۵ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۵  انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق) ۹۸۰۵۱۰۷۳۱ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۶  ارائه خدمات برونسپاري بخشي از عمليات مانور و عيب يابي شبکه فشار متوسط ۹۸۱۰۱۰۶۶۵ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۷  خريدکنتور ديجيتالي سه فاز اتصال مستقيم با پورت RS485 ۹۸۱۰۱۰۷۳۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۸  اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو (پروژه هاي ويژه روکش دار نمودن شبکه) ۹۸۱۸۱۰۶۸۶ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۹  اجراي عمليات توسعه،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو(پروژه هاي ويژه روکش دار نمودن شبکه و تعويض کابل) ۹۸۱۸۱۰۶۸۵ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع نيرو ( تجديد مناقصه ايمن سازي نقاط ناايمن ) ۹۸۱۶۱۰۷۱۹ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۱۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(اجراي طرحهاي نقاط نا ايمن) ۹۸۰۷۱۰۷۰۳ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۱۲    تابلوي فشار متوسط کمپکت ۹۸۱۰۱۰۶۹۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۱۳    خريد انواع ترانسفورماتور ۹۸۱۰۱۰۷۳۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۴    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-نيروي برق-گذر از تابستان99 ۹۸۰۳۱۰۷۲۲ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-اجراي فاز دوم فيدر خرازي ۹۸۰۳۱۰۷۲۱ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۶    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( کارشماره 2 -گذر از تابستان 99) ۹۸۰۶۱۰۷۰۹ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۷    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي نقاط ناايمن شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۶۱۰۷۰۱ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۸    جامع نعميرات پيشگيرانه ( PM ) بهره برداري ۹۸۲۰۱۰۷۱۷ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۹    اجراي عمليات مديريت جامع بهره برداري شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۸۲۰۱۰۷۱۶ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۲۰    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شکه هاي توزيع نيروي برق (گذرازتابستان 99) ۹۸۰۵۱۰۷۰۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۲۱    توسعه و بهينه سازي شبکه برق ترکمن ده ۹۸۱۸۱۰۶۸۳ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲۲    تامين برق متقاضيان و بهره برداري ۹۸۱۸۱۰۶۷۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲۳    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(فاز دوم گذر از تابستان 99) ۹۸۰۴۱۰۶۹۵ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲۴    توسعه ، احداث و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ( گذر 99 فاز دوم ، تجديد ) ۹۸۱۳۱۰۶۹۸ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲۵    خريد کابل فشار متوسط 185×1 ۹۸۱۰۱۰۶۰۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۲۶    اجراي عمليات بخشي از فعاليتهاي بهره برداري مناطق برق معاونت هاي شمالغرب،جنوبغرب،شمالشرق ۹۸۱۰۱۰۶۶۴ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۲۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۶۲۴ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۲۸    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( تعويض شبکه فشارمتوسط زميني وروکش دارنمودن شبکه فشارمتوسط هوايي ) ۹۸۰۵۱۰۶۸۸ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۲۹    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( تعويض شبکه فشارمتوسط زميني وروکش دارنمودن شبکه فشارمتوسط هوايي ) ۹۸۰۵۱۰۶۸۷ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۳۰    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان 99) ۹۸۰۱۱۰۶۹۱ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۳۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( ايمن سازي نقاط نا ايمن ) ۹۸۰۱۱۰۶۹۰ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۳۲    خريد انواع ترانسفورماتور ۹۸۱۰۱۰۶۱۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۸
۳۳    توسعه احداث اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي ( گذر از تابستان 99 ) ۹۸۲۰۱۰۶۸۹ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۸
۳۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق (رفع نقاط نا ايمن ۹۸۲۰۱۰۶۸۱ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۸
۳۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۸۲۳۱۰۶۷۶ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۸
۳۶    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع نيروي برق ( ايمن سازي نقاط ناايمن ) ۹۸۱۶۱۰۶۷۸ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۴
۳۷    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع نيروي برق ( تجديد مناقصه فاز 2 گذر از تابستان 99) ۹۸۱۶۱۰۶۶۹ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۴
۳۸    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (گذر از تابستان99-فاز دو) ۹۸۱۱۱۰۶۵۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۴
۳۹    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( گذر از تابستان 99 فاز دوم ) ۹۸۱۳۱۰۶۶۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۴۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (گذر از تابستان 99 فاز دوم) ۹۸۱۷۱۰۶۶۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۴۱    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه جهت فاز دوم گذر از پيک تابستان 99 ۹۸۰۸۱۰۵۳۳ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۴۲    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي فرسوده توزيع نيروي برق ۹۸۰۲۱۰۶۵۰ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۴۳    خريد کنتور ديجيتالي سه فاز اتصال مستقيم با پورتRS485 ۹۸۱۰۱۰۶۱۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۴۴    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۸۱۰۶۵۷ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲ ۱۳۹۸/۹/۲۷
۴۵    توسعه و احداث و بهينه سازي (رفع نقاط نا ايمن ) ۹۸۱۲۱۰۶۵۸ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲ ۱۳۹۸/۹/۲۷
۴۶    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (رفع نقاط ناايمن ) ۹۸۰۵۱۰۶۵۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶
۴۷    اجراي عمليات توسعه ،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق - گذر از تابستان 99 ۹۸۰۳۱۰۶۵۲ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶
۴۸    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-اجراي فاز دوم فيدر خرازي ۹۸۰۳۱۰۶۴۷ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶
۴۹    اصلاح وبهينه سازي رينگ سکشن شهرآرا ۹۸۰۹۱۰۶۵۶ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵ ۱۳۹۸/۹/۳۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵
۵۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (گذر از تابستان99) ۹۸۱۱۱۰۶۴۶ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵ ۱۳۹۸/۹/۳۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵
۵۱    برداشت و ثبت اطلاعات شبکه(GIS) ۹۸۰۷۱۰۶۱۶ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۹/۲۰
۵۲    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق متقاضي) ۹۸۱۷۱۰۴۵۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۹/۲۰
۵۳    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (اصلاح انشعاب شهرک احمديه) ۹۸۱۷۱۰۶۳۶ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۹/۲۰
۵۴    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( گذر از تابستان 99 - کارشماره 2) ۹۸۰۶۱۰۶۳۵ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵ ۱۳۹۸/۹/۲۰
۵۵    توسعه ، احداث و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ( فاز دوم گذر از تابستان 99) ۹۸۲۳۱۰۶۴۴ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵ ۱۳۹۸/۹/۲۰
۵۶    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي فرسوده شهري - گذر از تابستان 99 (بسته 2) ۹۸۱۹۱۰۶۴۳ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵ ۱۳۹۸/۹/۲۰
۵۷    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان) ۹۸۰۲۱۰۶۲۹ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹
۵۸    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق تعاوني ناجا) ۹۸۱۴۱۰۶۴۵ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹
۵۹    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (گذرازتابستان 99 مرحله دوم) ۹۸۲۲۱۰۶۲۶ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۳۹۸/۹/۲۳ ۱۳۹۸/۹/۱۸
۶۰    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خودنگهداري با سيم هاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع-4 ۹۸۱۷۱۰۶۳۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۳۹۸/۹/۲۳ ۱۳۹۸/۹/۱۸
۶۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (ايجاد قدرت مانور) ۹۸۱۷۱۰۶۲۳ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۳۹۸/۹/۲۳ ۱۳۹۸/۹/۱۸
۶۲    انتقال نيرو و برق رساني ( ايمن سازي نقاط نا ايمن) ۹۸۱۱۱۰۶۲۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۷ ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۱۳۹۸/۹/۱۹
۶۳    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( گذرازتابستان 99) ۹۸۰۵۱۰۶۳۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۷ ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۱۳۹۸/۹/۱۷
۶۴    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (حجمي) ۹۸۰۴۱۰۶۳۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۶۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق تعويض کابل ارتباط ترانس به تابلو ۹۸۰۳۱۰۶۱۸ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۶۶    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيروي برق- طرح هاي نقاط ناايمن ۹۸۰۳۱۰۶۳۲ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۶۷    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (PM سرمايه اي) ۹۸۰۴۱۰۶۱۷ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۶۸    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(فاز دوم گذر از تابستان 99 ۹۸۰۴۱۰۶۲۰ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۶۹    توسعه ، احداث و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ۹۸۲۳۱۰۶۱۹ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۷۰    اجراي طرحهاي گذر از تابستان 99 (مرحله سوم) ۹۸۰۷۱۰۵۹۹ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۷۱    اجراي طرحهاي گذر از تابستان 99 (مرحله دوم) ۹۸۰۷۱۰۵۹۸ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۷۲    اجراي طرحهاي نقاط نا ايمن ۹۸۰۷۱۰۵۶۴ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۳۹۸/۹/۱۳
۷۳    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق (تجديد مناقصه فاز 2 گذر از تابستان99) ۹۸۱۶۱۰۶۱۴ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۳۹۸/۹/۹
۷۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق( تجديد مناقصه پروژه روکش دار کردن ) ۹۸۱۶۱۰۶۱۳ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۳۹۸/۹/۹
۷۵    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۸۱۰۵۸۲ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۶ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۶
۷۶    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ( فاز دوم گذر از تابستان سال 99) ۹۸۱۸۱۰۵۶۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۶ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۶
۷۷    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو (پروژه هاي ويژه روکش دار نمودن شبکه و تعويض کابل) ۹۸۱۸۱۰۵۷۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۶ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۶
۷۸    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو (پروژه هاي ويژه روکش دار نمودن شبکه ) ۹۸۱۸۱۰۵۷۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۶ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۶
۷۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( طرحهاي بهينه سازي برنامه عملياتي 98) ۹۸۰۱۱۰۵۹۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۵ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۵
۸۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (گذر از تابستان 99 و طرح هاي ويژه) ۹۸۱۷۱۰۵۴۸ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۵ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۵
۸۱    توسعه احداث اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي(نقاط نا ايمن) ۹۸۲۰۱۰۵۹۳ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۳۹۸/۹/۴
۸۲    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان 99) ۹۸۰۹۱۰۵۸۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۳۹۸/۹/۴
۸۳    توسعه احداث اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق (رفع نقاط نا ايمن) ۹۸۰۹۱۰۵۸۹ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۳۹۸/۹/۴
۸۴    عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع ۹۸۰۹۱۰۵۴۹ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۳۹۸/۹/۴
۸۵    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان 99) ۹۸۰۴۱۰۵۸۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۸۶    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(احداث شبکه روشنايي) ۹۸۰۴۱۰۵۷۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۸۷    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذرازتابستان 99) ۹۸۲۱۱۰۵۸۱ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۸۸    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۳۱۰۵۵۴ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۸۹    توسعه و احداث و بهينه سازي ( رفع نقاط نا ايمن) ۹۸۱۲۱۰۵۷۷ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۹۰    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( خودنگهدار) ۹۸۱۳۱۰۵۶۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۹۱    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق - طرح هاي نقاط نا ايمن ۹۸۰۳۱۰۵۵۳ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ۱۳۹۸/۹/۴ ۱۳۹۸/۸/۲۹
۹۲    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (گذر از تابستان99) ۹۸۱۱۱۰۵۶۷ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۸ ۱۳۹۸/۹/۳ ۱۳۹۸/۸/۲۸
۹۳    خريد نصب وتست وراه اندازي 50 دستگاه تجهيزات اتوماسيون سکسيونر هوايي قابل قطع زير بار 20 کيلوولت موتوردار ۹۸۱۰۱۰۵۸۷ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۷ ۱۳۹۸/۹/۲ ۱۳۹۸/۸/۲۵
۹۴    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه توزيع (فازدوم گذرازتابستان 99) ۹۸۱۶۱۰۵۶۶ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۶ ۱۳۹۸/۸/۳۰ ۱۳۹۸/۸/۲۶
۹۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ( تجديد تامين برق مشترکين ) ۹۸۱۶۱۰۵۵۱ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۶ ۱۳۹۸/۸/۳۰ ۱۳۹۸/۹/۴
۹۶    توسعه و احداث و بهينه سازي ۹۸۱۲۱۰۵۴۵ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۶ ۱۳۹۸/۸/۳۰ ۱۳۹۸/۸/۲۶
۹۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خودنگهداري با سيم هاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع-2 ۹۸۱۷۱۰۵۳۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۳ ۱۳۹۸/۸/۲۸ ۱۳۹۸/۸/۲۲
۹۸    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيروي برق- طرح هاي نقاط ناايمن ۹۸۰۳۱۰۵۵۵ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۳ ۱۳۹۸/۸/۲۸ ۱۳۹۸/۸/۲۲
۹۹    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه ساري شبکه هاي توزيع نيروي برق ( گذرازتابستان 99) ۹۸۰۵۱۰۵۵۷ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۸/۲۳ ۱۳۹۸/۸/۲۸ ۱۳۹۸/۸/۲۲

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش کالاهاي اسقاط ۹۸۱۰۳۰۶۴۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳ ۱۳۹۸/۹/۲۷

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰