مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  انتقال نيرو و برق رساني 1 ۹۷۲۰۱۰۷۹۶ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
۲  انتقال نيرو و برق رساني 2 ۹۷۲۰۱۰۷۹۸ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
۳  تجهيز و راه اندازي ديتا سنتر اصلي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۷۴۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۴  خريد تجهيزات اکتيو (فعال) مرکز داده ۹۷۱۰۱۰۸۰۲ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۵  خريد تجهيزات پردازشي و ذخيره سازي مرکز داده ۹۷۱۰۱۰۸۰۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۶  خدمات ساماندهي فيزيکي و الکترونيکي اسناد پرسنلي ۹۷۱۰۱۰۴۶۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
۷    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۷۱۸۱۰۶۷۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۸    انتقال نيرو وبرق رساني (بسته 1) ۹۷۱۹۱۰۶۹۹ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۹    انتقال نيرو وبرق رساني (بسته 2) ۹۷۱۹۱۰۶۹۸ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۰    انتقال نيرو وبرق رساني (بسته 3) ۹۷۱۹۱۰۷۰۰ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۱    ايمن سازي نقاط نا ايمن ۹۷۰۱۱۰۷۷۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۲    انتقال نيرو و برق رساني(تامين برق متقاضيان) ۹۷۰۳۱۰۷۷۴ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۳    خريد کابل فشارضعيف 185*4 ۹۷۱۰۱۰۷۸۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۱۴    اجراي عمليات تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۷۰۴۱۰۷۶۸ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۵    اجراي عمليات تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه روشنائي ۹۷۱۷۱۰۷۸۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۶    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (حجمي) ۹۷۱۷۱۰۷۶۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۷    انتقال نيرو و برقرساني (روکش دار کردن شبکه فشار متوسط هوايي) شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۱۱۰۷۶۲ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۱۸    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ۹۷۱۲۱۰۷۶۰ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۱۹    خريد 4دستگاه ديزل ژنراتور ۹۷۱۰۱۰۷۶۷ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹
۲۰    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۳۱۰۷۲۰ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹
۲۱    انتقال نيرو و برق رساني (ايمن سازي نقاط نا ايمن) ۹۷۱۱۱۰۷۱۰ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹
۲۲    انتقال نيرو و برق رساني (گذر از تابستان1) ۹۷۱۱۱۰۷۵۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹
۲۳    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق (ايمن سازي نقاط پر خطر ) ۹۷۱۶۱۰۷۴۰ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹
۲۴    تعمير و نگهداري از سيستم روشنايي معابر و تعميرات پيشگيرانه ۹۷۰۹۱۰۷۴۳ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۷
۲۵    اجراي عمليات تعميرات و نگهداري روشنايي معابر ۹۷۰۲۱۰۶۵۱ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۷
۲۶    اجراي عمليات تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۷۱۴۱۰۷۰۹ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳
۲۷    اجراي عمليات تعمير و نگهداري وتعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۷۱۹۱۰۶۳۴ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳
۲۸    اجراي عمليات اصلاح نقاط ناايمن و حذف شبکه هاي عرضي ۹۷۰۶۱۰۷۱۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۲۹    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۸۱۰۶۵۰ تهرانپارس عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۰    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق اصلاح انشعابات مشترکين ۹۷۱۸۱۰۶۸۱ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۱    ارائه خدمات برونسپاري بخشي از عمليات مانور و عيب يابي شبکه فشار متوسط ۹۷۱۰۱۰۶۸۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۲    انتقال نيرو و برق رساني - تامين برق پاساژ موثقي ۹۷۰۷۱۰۷۰۶ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۷۱۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۳۴    ايمن سازي نقاط نا ايمن ۹۷۰۱۱۰۶۹۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۳۵    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق تامين برق مشترکين ۹۷۰۵۱۰۷۱۲ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۳۶    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۶۱۰۳۰۰ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۳۷    چاپ صورتحسابهاي مشترکين برق معاونت هاي شمالغرب و جنوبغرب ۹۷۱۰۱۰۷۱۴ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۳۸    خريد 4دستگاه ديزل ژنراتور ۹۷۱۰۱۰۷۱۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۳۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۷۱۲۱۰۷۰۵ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
۴۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۲۱۰۶۹۵ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۴۱    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق سهروردي ۹۷۲۱۱۰۶۶۰ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۴۲    خريد تابلوي متوسط کمپکت 20KV ۹۷۱۰۱۰۶۶۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۴۳    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو(تامين برق متقاضيان) ۹۷۰۳۱۰۷۰۳ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۴۴    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع ۹۷۲۳۱۰۶۸۵ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۴۵    خريدپست کيوسک KVA 630 با ترانسفورماتور روغني ۹۷۱۰۱۰۶۶۷ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
۴۶    اجراي عمليات بخشي از فعاليتهاي بهره برداري مناطق برق معاونت هاي شمالغرب،جنوبغرب،شمالشرق ۹۷۱۰۱۰۶۸۸ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۸
۴۷    خريد، نصب ، تست وراه اندازي تجهيزات اتوماسيون50 دستگاه سکسيونر هوايي قابل قطع زير بار20 کيلوولت موتوردار ۹۷۱۰۱۰۰۰۷ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۴ ۱۳۹۷/۱۰/۹ ۱۳۹۷/۱۰/۴
۴۸    انتقال نيرو وبرق رساني از طريق نصب واصلاح انشعاب ۹۷۱۹۱۰۶۷۳ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۴ ۱۳۹۷/۹/۲۸
۴۹    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۶۷۲ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۴ ۱۳۹۷/۹/۲۹
۵۰    جامع بهره برداري شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۲۳۱۰۶۷۷ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۳ ۱۳۹۷/۹/۲۸
۵۱    تهيه. نصب و راه اندازي پکيج هوائي يکپارچه منطقه بهمن ۹۷۱۷۱۰۶۷۱ بهمن عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۳ ۱۳۹۷/۹/۲۸
۵۲    خريد کابل فشارضعيف 25+25+95+95*3 ۹۷۱۰۱۰۶۶۶ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۱۳۹۷/۹/۲۸ ۱۳۹۷/۹/۲۱
۵۳    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق تامين برق مشترکين ۹۷۰۵۱۰۶۵۸ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۹/۲۱
۵۴    خريد کابل فشارضعيف 185*4 ۹۷۱۰۱۰۶۶۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۹/۲۱
۵۵    انتقال نيرو و برقرساني ۹۷۰۱۱۰۶۲۲ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰
۵۶    انتقال نيرو و برقرساني ۹۷۰۱۱۰۶۲۱ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰
۵۷    خريد 60.000 دستگاه کنتور تکفاز ديجيتالي ۹۷۱۰۱۰۶۶۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۱۳۹۷/۹/۱۹
۵۸    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق پاسداران - گذر از تابستان ۹۷۱۳۱۰۶۴۰ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۳۹۷/۹/۱۸
۵۹    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۷۱۶۱۰۶۱۰ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۳۹۷/۹/۱۸
۶۰    اجراي عمليات جامع تعميرات پيشگيرانه بهره برداري ۹۷۰۲۱۰۶۱۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۶۱    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو ۹۷۰۳۱۰۵۸۹ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۶۲    انتقال نيرو و برق رساني(تامين برق متقاضيان) ۹۷۰۳۱۰۶۱۵ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۶۳    انجام عمليات نصب واصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۵۱۰۶۱۳ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۶۴    نصب و اصلاح انشعاب ۹۷۱۱۱۰۶۲۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۶۵    انجام عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق رفع نقاط ناايمن شبکه هاي توزيع برق ۹۷۰۵۱۰۶۱۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۶۶    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۱۵۱۰۶۱۸ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۶۷    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان1) ۹۷۱۱۱۰۶۴۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۲
۶۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان2) ۹۷۱۱۱۰۶۴۵ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۶۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان3) ۹۷۱۱۱۰۶۴۶ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۷۰    انتقال نيرو و برقرساني (گذر از تابستان 98) ۹۷۰۱۱۰۶۳۳ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۷۱    انتقال نيرو و برقرساني (گذر از تابستان 98) ۹۷۰۱۱۰۶۳۲ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۷۲    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو - کار شماره 2 ۹۷۰۶۱۰۶۱۱ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۷۳    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو - کار شماره 3 ۹۷۰۶۱۰۶۴۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۷۴    چاپ صورتحسابهاي مشترکين برق معاونت هاي شمالغرب و جنوبغرب ۹۷۱۰۱۰۵۹۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۱۱
۷۵    خريد لباس کار و کفش ايمني و بادگير ۹۷۱۰۱۰۳۹۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۳۹۷/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۶
۷۶    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح انشعابات مشترکين ۹۷۰۲۱۰۶۱۲ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۳۹۷/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۶
۷۷    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۹۱۰۶۰۵ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵
۷۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۳۱۰۵۹۷ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵
۷۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۳۱۰۵۹۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵
۸۰    انتقال نيرو و برق رساني هبه شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۳۱۰۵۶۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵
۸۱    انتقال نيرو و برقرساني- روکشدار کردن خطوط 20 کيلوولت ۹۷۱۴۱۰۵۸۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵
۸۲    انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع(اصلاح انشعابات موردي) ۹۷۰۴۱۰۵۸۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۳۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۳۹۷/۸/۳۰
۸۳    خريد کنتور تکفاز ديجيتالي ۹۷۱۰۱۰۵۹۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۳۹۷/۸/۲۷
۸۴    نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۳۱۰۴۷۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۳۹۷/۸/۲۸ ۱۳۹۷/۸/۲۳
۸۵    تهيه ، نصب و راه اندازي پکيج هوايي يکپارچه ساختمان منطقه برق بهمن ۹۷۱۷۱۰۰۲۴ بهمن عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۳۹۷/۸/۲۲
۸۶    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۷۱۰۵۲۸ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۰ ۱۳۹۷/۸/۲۴ ۱۳۹۷/۸/۲۰
۸۷    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۵۲۷ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۰ ۱۳۹۷/۸/۲۴ ۱۳۹۷/۸/۲۰
۸۸    انتقال نيرو و برق رساني(گذر از تابستان کار دو) ۹۷۰۷۱۰۵۶۰ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۸۹    انتقال نيرو و برق رساني(گذر از تابستان کار يک) ۹۷۰۷۱۰۵۵۹ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۹۰    انتقال نيرووبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان3) ۹۷۱۱۱۰۵۵۶ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۹۱    انتقال نيرووبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان1) ۹۷۱۱۱۰۵۵۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۹۲    انتقال نيرووبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان2) ۹۷۱۱۱۰۵۵۵ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۹۳    انتقال نيرووبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۲۱۱۰۵۶۸ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۹۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع(گذرازتابستان 98کارشماره يک) ۹۷۲۲۱۰۵۵۸ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۹۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع(گذرازتابستان 98 کارشماره دو) ۹۷۲۲۱۰۵۶۱ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۹۶    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع(گذرازتابستان 98 کار شماره سه ) ۹۷۲۲۱۰۵۶۳ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۹۷    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۷۱۶۱۰۵۶۲ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵
۹۸    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۷۱۶۱۰۵۵۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۸/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۱۵

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش کالاهاي اسقاط ۹۷۱۰۳۰۷۶۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۷
۲    فروش کالاهاي اسقاط وراکد ۹۷۱۰۳۰۷۱۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰