مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  اجراي عمليات جامع بهره برداري در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي ۹۸۲۰۱۰۸۷۴ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۲  مديريت جامع عمليات بهره برداري شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ درمحدوده عملياتي منطقه برق بعثت ۹۸۱۰۱۰۸۵۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۳    استفاده از مروجين جهت اجراي طرح هاي پاسخگويي بار ويژه مشترکين صنعتي ، اداري تجاري شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۸۱۰۱۰۸۵۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۹/۱/۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۴    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق جهت تامين برق مشترکين (حجمي) ۹۸۰۲۱۰۸۷۱ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۸۱۳۱۰۸۵۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۶    تعميرات پيشگرانه 99 ۹۸۰۹۱۰۸۴۷ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۷    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي - پست احمدي و کيوسک مصلح ۹۸۰۹۱۰۸۶۲ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۸    خريد تجهيزات سرور ۹۸۱۰۱۰۸۶۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۹    خريد انواع ترانسفورماتور ۹۸۱۰۱۰۸۶۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۰    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان و بهره برداري) ۹۸۱۸۱۰۸۴۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۱۱    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۸۱۸۱۰۸۳۶ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۱۲    اجراي عمليات توسعه،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو(پروژه هاي ويژه روکش دار نمودن شبکه و تعويض کابل) ۹۸۱۸۱۰۸۳۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۱۳    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(اجراي طرحهاي نقاط نا ايمن) ۹۸۰۷۱۰۸۴۱ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۱۴    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضي) ۹۸۱۷۱۰۸۱۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۱۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان) ۹۸۱۷۱۰۸۳۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۶
۱۶    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (گذر از تابستان99- فازدوم بزرگ) ۹۸۱۱۱۰۸۱۵ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۶
۱۷    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه شبکه هاي توزيع نيروي برق (PM) ۹۸۱۴۱۰۷۹۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۶
۱۸    اجراي طرحهاي اصلاح و بهينه فيدرهاي 20 کيلوولت به روش خط گرم ۹۸۱۹۱۰۸۳۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۴ ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۳۹۸/۱۲/۴
۱۹    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق - تامين برق مشترکين ۹۸۰۳۱۰۸۲۰ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۴ ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۳۹۸/۱۲/۴
۲۰    خريد دوربين مدار بسته ۹۸۱۰۱۰۸۰۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۴ ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۳۹۸/۱۲/۴
۲۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم ۹۸۱۷۱۰۸۰۹ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۳۹۸/۱۲/۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۲۲    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق) ۹۸۰۵۱۰۸۰۳ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۲۳    توسعه ، احداث ،اصلاح و بهينه سازي به روش خط گرم ۹۸۱۲۱۰۸۱۹ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲۴    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( کارشماره 2 -گذر از تابستان 99) ۹۸۰۶۱۰۸۱۷ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲۵    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي نقاط ناايمن شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۶۱۰۷۸۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲۶    اجراي عمليات اصلاح وبهينه سازي و افزايش قدرت پستهاي پربارشبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۶۱۰۷۸۲ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-نيروي برق-گذر از تابستان99 ۹۸۰۳۱۰۸۰۶ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۲۸    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-نيروي برق-گذر از تابستان99 ۹۸۰۳۱۰۸۰۵ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۲۹    اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق به روش خط گرم ۹۸۱۴۱۰۸۰۷ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۳۰    اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق بصورت خط گرم ۹۸۱۸۱۰۵۴۰ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۳۱    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق جهت تامين برق مشترکين (حجمي) ۹۸۰۲۱۰۷۸۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۳۲    خريد قفل کتابي ۹۸۱۰۱۰۷۸۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۳۳    ارائه خدمات ترابري نقليه سبک ۹۸۱۰۱۰۷۳۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۳۴    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع ۹۸۲۳۱۰۷۹۱ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۳۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( تامين برق متقاضيان و بهره برداري) ۹۸۱۸۱۰۷۶۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۳۶    جامع تميرات پيشگيرانه ( PM ) تجديد ۹۸۲۰۱۰۷۹۵ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۳۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (پروژه هاي ويژه - بخش اول) ۹۸۱۱۱۰۷۶۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۳۸    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (پروژه هاي ويژه - بخش دوم) ۹۸۱۱۱۰۷۳۷ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۳۹    خريد کابل هادي روکش دار ۹۸۱۰۱۰۶۱۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۴۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق جهت تامين برق مشترکين ۹۸۰۲۱۰۷۶۳ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۴۱    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۸۱۸۱۰۷۴۶ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۸
۴۲    توسعه و بهينه و اصلاح و بهينه سازي رفع نقاط نا ايمن ۹۸۱۸۱۰۵۱۳ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۸
۴۳    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۷۵۶ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۷
۴۴    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه و اجراي طرحهاي رفع نقاط ناايمن و جابجايي پست عيوضلو ۹۸۱۹۱۰۷۲۰ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۷
۴۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(اجراي طرحهاي پروژه ويژه) ۹۸۰۷۱۰۷۵۷ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۷
۴۶    طراحي، ساخت و نصب کابين بروي خودروهاي عملياتي ۹۸۱۰۱۰۷۴۸ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۶
۴۷    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي(گذر از تابستان 99)تجديد ۹۸۲۰۱۰۷۵۱ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳ ۱۳۹۸/۱۱/۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲
۴۸    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( ايمن سازي نقاط نا ايمن ) ۹۸۰۱۱۰۷۵۵ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲
۴۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان 99) ۹۸۰۱۱۰۷۵۳ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲
۵۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (گذر از تابستان99- فاز اول) ۹۸۱۱۱۰۷۴۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲
۵۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (گذر از تابستان 99 فاز دوم) ۹۸۱۷۱۰۷۴۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱
۵۲    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان) ۹۸۱۷۱۰۷۰۸ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱
۵۳    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (رفع نقاط ناايمن ) ۹۸۲۲۱۰۶۲۷ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۵۴    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (گذرازتابستان 99 مرحله دوم) ۹۸۲۲۱۰۷۲۸ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۵۵    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (فازاول جابجايي کابل هاي پست63 شهدا) ۹۸۲۲۱۰۷۲۹ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۵۶    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شکه هاي توزيع نيروي برق (رفع نقاط ناايمن ) ۹۸۰۵۱۰۷۳۵ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۵۷    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق) ۹۸۰۵۱۰۷۳۱ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۵۸    ارائه خدمات برونسپاري بخشي از عمليات مانور و عيب يابي شبکه فشار متوسط ۹۸۱۰۱۰۶۶۵ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۵۹    خريدکنتور ديجيتالي سه فاز اتصال مستقيم با پورت RS485 ۹۸۱۰۱۰۷۳۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۶۰    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو (پروژه هاي ويژه روکش دار نمودن شبکه) ۹۸۱۸۱۰۶۸۶ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۶۱    اجراي عمليات توسعه،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو(پروژه هاي ويژه روکش دار نمودن شبکه و تعويض کابل) ۹۸۱۸۱۰۶۸۵ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۶۲    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع نيرو ( تجديد مناقصه ايمن سازي نقاط ناايمن ) ۹۸۱۶۱۰۷۱۹ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۶۳    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(اجراي طرحهاي نقاط نا ايمن) ۹۸۰۷۱۰۷۰۳ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۶۴    تابلوي فشار متوسط کمپکت ۹۸۱۰۱۰۶۹۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۶۵    خريد انواع ترانسفورماتور ۹۸۱۰۱۰۷۳۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۶۶    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-نيروي برق-گذر از تابستان99 ۹۸۰۳۱۰۷۲۲ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۶۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-اجراي فاز دوم فيدر خرازي ۹۸۰۳۱۰۷۲۱ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۶۸    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( کارشماره 2 -گذر از تابستان 99) ۹۸۰۶۱۰۷۰۹ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۶۹    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي نقاط ناايمن شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۶۱۰۷۰۱ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۷۰    جامع نعميرات پيشگيرانه ( PM ) بهره برداري ۹۸۲۰۱۰۷۱۷ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۷۱    اجراي عمليات مديريت جامع بهره برداري شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۸۲۰۱۰۷۱۶ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۷۲    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شکه هاي توزيع نيروي برق (گذرازتابستان 99) ۹۸۰۵۱۰۷۰۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷۳    توسعه و بهينه سازي شبکه برق ترکمن ده ۹۸۱۸۱۰۶۸۳ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۷۴    تامين برق متقاضيان و بهره برداري ۹۸۱۸۱۰۶۷۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۷۵    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(فاز دوم گذر از تابستان 99) ۹۸۰۴۱۰۶۹۵ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۷۶    توسعه ، احداث و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ( گذر 99 فاز دوم ، تجديد ) ۹۸۱۳۱۰۶۹۸ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۷۷    خريد کابل فشار متوسط 185×1 ۹۸۱۰۱۰۶۰۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۷۸    اجراي عمليات بخشي از فعاليتهاي بهره برداري مناطق برق معاونت هاي شمالغرب،جنوبغرب،شمالشرق ۹۸۱۰۱۰۶۶۴ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۷۹    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۶۲۴ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۸۰    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( تعويض شبکه فشارمتوسط زميني وروکش دارنمودن شبکه فشارمتوسط هوايي ) ۹۸۰۵۱۰۶۸۸ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۸۱    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( تعويض شبکه فشارمتوسط زميني وروکش دارنمودن شبکه فشارمتوسط هوايي ) ۹۸۰۵۱۰۶۸۷ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۸۲    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان 99) ۹۸۰۱۱۰۶۹۱ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۸۳    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( ايمن سازي نقاط نا ايمن ) ۹۸۰۱۱۰۶۹۰ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۸۴    توسعه احداث اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي ( گذر از تابستان 99 ) ۹۸۲۰۱۰۶۸۹ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۸
۸۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق (رفع نقاط نا ايمن ۹۸۲۰۱۰۶۸۱ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۸
۸۶    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۸۲۳۱۰۶۷۶ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۸
۸۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع نيروي برق ( ايمن سازي نقاط ناايمن ) ۹۸۱۶۱۰۶۷۸ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۴
۸۸    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع نيروي برق ( تجديد مناقصه فاز 2 گذر از تابستان 99) ۹۸۱۶۱۰۶۶۹ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۴
۸۹    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (گذر از تابستان99-فاز دو) ۹۸۱۱۱۰۶۵۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۴
۹۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( گذر از تابستان 99 فاز دوم ) ۹۸۱۳۱۰۶۶۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۹۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (گذر از تابستان 99 فاز دوم) ۹۸۱۷۱۰۶۶۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۹۲    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه جهت فاز دوم گذر از پيک تابستان 99 ۹۸۰۸۱۰۵۳۳ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۹۳    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي فرسوده توزيع نيروي برق ۹۸۰۲۱۰۶۵۰ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۹۴    خريد کنتور ديجيتالي سه فاز اتصال مستقيم با پورتRS485 ۹۸۱۰۱۰۶۱۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۹۵    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۸۱۰۶۵۷ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲ ۱۳۹۸/۹/۲۷
۹۶    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (رفع نقاط ناايمن ) ۹۸۰۵۱۰۶۵۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶
۹۷    اجراي عمليات توسعه ،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق - گذر از تابستان 99 ۹۸۰۳۱۰۶۵۲ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش کالاهاي اسقاط ۹۸۱۰۳۰۸۲۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۳
۲    فروش کالاهاي اسقاط ۹۸۱۰۳۰۷۶۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۳    فروش کالاهاي اسقاط ۹۸۱۰۳۰۶۴۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳ ۱۳۹۸/۹/۲۷

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰