مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  تعميرات پيشگيرانه pm ۹۷۱۹۱۰۷۶۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۲/۴ ۱۳۹۷/۱/۲۹
۲  انتقال نيرو و برقرساني ۹۷۱۲۱۰۰۲۰ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۲/۴ ۱۳۹۷/۱/۲۹
۳  عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا شبکه سيمي موجود ۹۷۱۶۱۰۰۱۸ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۲/۴ ۱۳۹۷/۱/۲۹
۴  عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا شبکه سيمي موجود ۹۷۱۶۱۰۰۱۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۲/۴ ۱۳۹۷/۱/۲۹
۵  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۰۱۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ۱۳۹۷/۲/۲ ۱۳۹۷/۱/۲۸
۶  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۰۱۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ۱۳۹۷/۲/۲ ۱۳۹۷/۱/۲۸
۷  خريد کابل خود نگهدار 25+25+95+95*3 ۹۷۱۰۱۰۰۰۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ۱۳۹۷/۲/۲ ۱۳۹۷/۱/۲۸
۸  اجراي عمليات نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۰۲۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۷ ۱۳۹۷/۲/۱ ۱۳۹۷/۱/۲۷
۹  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه ۹۷۱۷۱۰۰۱۶ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۷ ۱۳۹۷/۲/۱ ۱۳۹۷/۱/۲۷
۱۰    انتقال نيرو و برق رساني (تامين برق متقاضيان) ۹۷۱۱۱۰۰۲۳ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۶ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱/۲۶
۱۱    مناقصه اصلاح و بهينه سازي شبکه روشنايي معابر ۹۷۱۱۱۰۰۲۲ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۶ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱/۲۶
۱۲    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۴۱۰۰۱۵ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۲ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ۱۳۹۷/۱/۲۲
۱۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق تهران بزرگ ۹۷۰۲۱۰۰۱۲ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۱۹ ۱۳۹۷/۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱/۱۹
۱۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه‌هاي توزيع نيروي برق ۹۶۰۸۱۰۸۶۳ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۱۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه‌هاي توزيع نيروي برق ۹۶۰۸۱۰۸۶۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۱۶    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه PM ۹۶۱۸۱۰۶۸۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۱۷    انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو برق تهران بزرگ ۹۶۰۱۱۰۸۲۸ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۱۸    ارائه خدمات نقليه خودروئي سنگين ۹۶۱۰۱۰۸۴۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۱۹    تعمير و نگهداري پست هاي اتوماسيون شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۷۲۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۲۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه‌هاي توزيع نيروي برق ۹۶۰۸۱۰۸۲۴ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
۲۱    انتقال نيرو وبرقرساني ۹۶۲۳۱۰۷۹۴ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
۲۲    عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا شبکه سيمي موجود ۹۶۱۶۱۰۷۷۱ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
۲۳    اجراي عمليات جامع تعميرات پيشگيرانه بهره برداري ۹۶۰۲۱۰۸۰۰ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۹
۲۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۰۱۱۰۷۶۴ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۹
۲۵    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه PM ۹۶۱۲۱۰۷۹۲ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۹
۲۶    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۴۱۰۷۸۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۹
۲۷    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۲۱۱۰۷۰۹ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۷
۲۸    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۶۰۵۱۰۷۶۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۷
۲۹    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۵۱۰۷۵۵ بوعلي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۷
۳۰    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۵۱۰۷۵۲ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۷
۳۱    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۵۱۰۷۵۴ بوعلي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۷
۳۲    ارائه خدمات خودروهاي سبک استيجاري ۹۶۱۰۱۰۶۹۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶
۳۳    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو به روش خط گرم ۹۶۱۹۱۰۷۴۱ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۳۴    تعميرات ساختماني منطقه برق تهرانپارس ۹۶۱۸۱۰۶۷۲ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۳۵    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۴۱۰۷۳۷ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۳۶    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۴۱۰۷۳۶ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۳۷    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۰۴۱۰۷۵۶ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۳۸    انتقال نيرو و برق رساني از طريق کابل خودنگهدار ۹۶۰۹۱۰۷۲۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۳۹    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۶۰۵۱۰۷۳۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۴۰    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي ۹۶۱۳۱۰۷۰۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۴۱    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۶۱۰۷۲۴ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۴۲    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۶۱۰۷۲۳ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۴۳    انتقال نيرووبرق رساني به شبکه توزيع ۹۶۱۶۱۰۷۲۲ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۴۴    انتقال نيرو و برق رساني ( تامين برق متقاضيان ) ۹۶۱۱۱۰۷۰۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۴۵    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ( pm ) ۹۶۰۴۱۰۷۳۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۴۶    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ( pm ) ۹۶۱۴۱۰۷۲۷ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۴۷    اجراي عمليات طرح جايگزيني کابل خودنگهدار با شبکه هاي سيمي مسي در محدوده عملياتي منطقه برق هفده شهريور ۹۶۰۶۱۰۷۰۰ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۴۸    ارائه خدمات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي مشترکين در مناطق برق معاونت هاي هماهنگي و نظارت شمالشرق و جنوبشرق ۹۶۱۰۱۰۷۴۷ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۴۹    انتقال نيرو و برق رساني در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي ۹۶۲۰۱۰۷۱۹ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۵۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۶۱۸۱۰۷۰۷ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۵۱    انتقال نيرو وبرق رساني وتامين برق مشترکين جديد (حجمي ) ۹۶۱۹۱۰۷۰۴ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۵۲    عمليات تعميرات پيشگيرانه PM ۹۶۱۲۱۰۶۶۶ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۵۳    انتقال نيرو وبرق رساني به متقاضيان برق ۹۶۱۹۱۰۳۲۲ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۵۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق هفده شهريور ۹۶۰۶۱۰۶۲۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۵۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۶۱۸۱۰۶۶۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۵۶    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۱۵۱۰۶۱۶ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۵۷    انتقال نيرووبرق رساني به شبکه توزيع ۹۶۱۶۱۰۶۰۲ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۵۸    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۶۱۰۶۳۰ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۵۹    انتقال نيرو و برق رساني ۹۶۰۸۱۰۶۲۹ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۶۰    انتقال نيرو و برق رساني ۹۶۰۸۱۰۶۵۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۶۱    خريد ترانسفورماتور ۹۶۱۰۱۰۶۸۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۶۲    خريد کابل 185*4فشارضعيف با عايق XLPE ۹۶۱۰۱۰۶۷۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۶۳    تکميل طبقه دوم ساختمان بهره برداري منطقه ۹۶۲۳۱۰۶۶۳ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹
۶۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو برق ۹۶۱۴۱۰۶۲۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹
۶۵    انتقال نيرو و برقرساني ۹۶۰۱۱۰۶۴۹ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۶۶    انتقال نيرو و برقرساني ۹۶۰۱۱۰۶۴۱ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۶۷    تهيه، نصب و راه اندازي پکيج هوايي يکپارچه ساختمان منطقه ۹۶۱۷۱۰۶۵۶ بهمن عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹
۶۸    انتقال نيرو و برق رساني (حجمي) ۹۶۰۷۱۰۶۲۱ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۷
۶۹    خريد 50.000 دستگاه کنتور تکفازديجيتالي چند تعرفه ۹۶۱۰۱۰۶۲۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۷
۷۰    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۰۵۱۰۶۵۰ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۴
۷۱    انتقال نيرو و برقرساني ۹۶۱۲۱۰۵۹۵ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۴
۷۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۳۱۰۶۱۵ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۴
۷۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۳۱۰۵۸۰ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۴
۷۴    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۰۵۱۰۵۹۳ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۴
۷۵    انجام بخشي از عمليات مانور و عيب يابي شبکه فشار متوسط توسط نيروهاي فني درمحدوده عملياتي مناطق برق شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۶۲۵ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳ ۱۳۹۶/۱۱/۸ ۱۳۹۶/۱۱/۳
۷۶    انتقال نيرو و برقرساني محدوده منطقه برق افسريه ۹۶۱۶۱۰۵۷۸ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۷۷    انتقال نيرو و برق رساني محدوده منطقه برق افسريه ۹۶۱۶۱۰۵۲۹ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۷۸    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق درمحدوده عملياتي منطقه برق سهروردي ۹۶۲۱۱۰۵۹۰ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۷۹    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع -pm سرمايه اي ۹۶۱۴۱۰۵۸۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۸۰    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع- pm سرمايه اي ۹۶۱۴۱۰۵۷۷ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۸۱    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق در منطقه برق هفت تير ۹۶۱۱۱۰۵۱۹ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۸۲    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۳۱۰۵۵۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۸۳    انتقال نيرو و برق رساني(اصلاح و بهينه سازي شبکه) ۹۶۰۹۱۰۵۶۳ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۸۴    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع(اصلاح و بهينه سازي شبکه) ۹۶۲۲۱۰۵۵۴ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۸۵    انتقال نيرووبرق رساني شبکه هاي توزيع ازطريق احداث کابل خودنگهدار و جايگزيني با شبکه سيمي منطقه برق مولوي ۹۶۲۲۱۰۵۶۹ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۸۶    تکميل طبقه دوم ساختمان بهره برداري منطقه ۹۶۲۳۱۰۵۷۳ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۸۷    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۱۸۱۰۵۱۴ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۸۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو کار شماره 1 ۹۶۱۸۱۰۳۹۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۸۹    انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۶۰۴۱۰۵۵۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۹۰    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۲۳۱۰۵۶۶ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۹۱    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۵۱۰۵۴۷ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۹۲    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۵۱۰۵۴۶ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۹۳    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۰۱۱۰۴۳۵ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۹۴    انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو ۹۶۰۵۱۰۵۰۷ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۹۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۶۱۹۱۰۵۳۹ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۶
۹۶    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق در منطقه برق ۹۶۱۵۱۰۴۷۵ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۶
۹۷    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۳۱۰۴۶۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۶
۹۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق احداث خروجي هاي پست فوق توزيع سعادت آباد و تقليل بار پست فوق توزيع نمايشگاه ۹۶۰۲۱۰۴۵۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۴
۹۹    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه منطقه برق ۹۶۰۴۱۰۵۲۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ۱۳۹۶/۱۰/۴

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش کالاهاي راکد واسقاط ۹۶۰۵۳۰۵۵۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲ ۱۳۹۶/۱۱/۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰