مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ( خودنگهدار5) ۹۸۱۳۱۰۲۰۷ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۴
۲  انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ( خودنگهدار4) ۹۸۱۳۱۰۲۰۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۴
۳  انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۳۱۰۱۸۷ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۴
۴  اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه pm ۹۸۱۳۱۰۰۶۵ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۴
۵  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۴۱۰۱۹۰ رودکي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۴/۶ ۱۳۹۸/۴/۲
۶  انتقال نيرو و برقرساني (تامين برق متقاضيان ) ۹۸۰۱۱۰۱۶۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۴/۶ ۱۳۹۸/۴/۱
۷  توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع و تامين برق چاههاي آب شرکت تصفيه فاضلاب تهران و متقاضيان جديد ۹۸۱۹۱۰۱۷۴ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۴/۶ ۱۳۹۸/۴/۱
۸  اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع (ايجاد قدرت مانور) ۹۸۱۷۱۰۰۸۹ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۴/۶ ۱۳۹۸/۴/۲
۹    خريد لايسنس آنتي ويروس ۹۸۱۰۱۰۲۰۴ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱۳۹۸/۳/۲۹
۱۰    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق تامين برق مشترکين ۹۸۰۵۱۰۱۵۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱۳۹۸/۳/۲۹
۱۱    تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۸۱۳۱۰۱۷۲ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۹ ۱۳۹۸/۴/۳ ۱۳۹۸/۳/۲۹
۱۲    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۳۱۰۱۹۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۹ ۱۳۹۸/۴/۳ ۱۳۹۸/۳/۲۹
۱۳    خريد کابل فشار ضعيف 185*4 ۹۸۱۰۱۰۰۷۶ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۹ ۱۳۹۸/۴/۳ ۱۳۹۸/۳/۲۷
۱۴    خريد تجهيزات کامپيوتري ۹۸۱۰۱۰۱۸۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۸ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۳/۲۹
۱۵    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 1) ۹۸۰۶۱۰۱۷۱ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۸ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸
۱۶    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 2) ۹۸۰۶۱۰۱۶۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۸ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸
۱۷    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع ۹۸۲۳۱۰۱۳۶ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۸ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸
۱۸    اصلاح شبکه با کابل خودنگهدار (کار شماره 1) ۹۸۱۱۱۰۱۴۷ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ۱۳۹۸/۴/۱ ۱۳۹۸/۳/۲۷
۱۹    اصلاح شبکه با کابل خودنگهدار (کار شماره 2) ۹۸۱۱۱۰۱۴۶ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ۱۳۹۸/۴/۱ ۱۳۹۸/۳/۲۷
۲۰    تعميرات پيشگيرانه بهره برداري (pm) ۹۸۰۸۱۰۱۶۰ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ۱۳۹۸/۴/۱ ۱۳۹۸/۳/۲۶
۲۱    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۲۱۰۱۵۱ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ۱۳۹۸/۴/۱ ۱۳۹۸/۳/۲۶
۲۲    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( حجمي ) ۹۸۱۴۱۰۱۵۵ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ۱۳۹۸/۴/۱ ۱۳۹۸/۳/۲۷
۲۳    تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنائي معابر شبکه‌هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۸۱۰۰۴۰ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ۱۳۹۸/۴/۱ ۱۳۹۸/۳/۲۶
۲۴    خريد تجهيزات اکتيو (فعال) مرکز داده ۹۸۱۰۱۰۱۶۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۱۳۹۸/۳/۲۱
۲۵    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع ۹۸۲۳۱۰۱۰۴ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ۱۳۹۸/۳/۲۰
۲۶    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق(افزايش قدرت مانور) ۹۸۰۳۱۰۱۲۶ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ۱۳۹۸/۳/۲۰
۲۷    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه - PM جاري ۹۸۰۱۱۰۰۰۵ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ۱۳۹۸/۳/۲۰
۲۸    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۴۱۰۱۱۲ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۹ ۱۳۹۸/۳/۲۳ ۱۳۹۸/۳/۱۹
۲۹    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۴۱۰۱۱۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۹ ۱۳۹۸/۳/۲۳ ۱۳۹۸/۳/۱۹
۳۰    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع نيروي برق(بسته 4) ۹۸۱۹۱۰۱۳۲ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۹ ۱۳۹۸/۳/۲۳ ۱۳۹۸/۳/۱۸
۳۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع نيروي برق (بسته 3) ۹۸۱۹۱۰۱۳۱ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۹ ۱۳۹۸/۳/۲۳ ۱۳۹۸/۳/۱۸
۳۲    خريد انواع کابلهاي انشعاب ۹۸۱۰۱۰۱۱۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۹ ۱۳۹۸/۳/۲۳ ۱۳۹۸/۳/۱۳
۳۳    سرويس، تعمير و نگهداري پست هاي اتوماسيون ۹۸۱۰۱۰۰۶۷ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۹ ۱۳۹۸/۳/۲۳ ۱۳۹۸/۳/۱۱
۳۴    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع نيروي برق (بسته 2) ۹۸۱۹۱۰۱۲۹ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ۱۳۹۸/۳/۱۲
۳۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(بسته 1) ۹۸۱۹۱۰۱۲۸ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ۱۳۹۸/۳/۱۲
۳۶    اجراي عمليات جايگزيني کابل خود نگهدار با شبکه سيم هاي مسي ۹۸۰۹۱۰۱۳۰ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ۱۳۹۸/۳/۱۲
۳۷    اجراي عمليات تعويض شبکه سيمي با کابل خودنگهدار ۹۸۰۴۱۰۱۳۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ۱۳۹۸/۳/۱۱
۳۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع (تعويض شبکه با کابل خودنگهدار) ۹۸۱۷۱۰۰۹۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ۱۳۹۸/۳/۱۱
۳۹    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق متقاضيان ) ۹۸۱۴۱۰۱۰۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ۱۳۹۸/۳/۱۱
۴۰    توسعه ؛ احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي 2 ۹۸۲۰۱۰۱۰۸ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ۱۳۹۸/۳/۱۱
۴۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي ۹۸۲۰۱۰۱۰۷ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ۱۳۹۸/۳/۱۱
۴۲    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (توسعه فيدر از پست 63/20) ۹۸۰۱۱۰۱۱۱ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ۱۳۹۸/۳/۱۱
۴۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع کار شماره 2 ۹۸۱۸۱۰۰۸۵ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۹ ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۱۳۹۸/۳/۸
۴۴    انتال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو کار شماره 1 ۹۸۱۸۱۰۰۸۴ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۹ ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۱۳۹۸/۳/۸
۴۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو کار شماره 3 ۹۸۱۸۱۰۰۱۵ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۹ ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۱۳۹۸/۳/۸
۴۶    خريد انواع لامپهاي LED 18 وات و 9 وات smd ۹۸۱۰۱۰۱۲۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۹ ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۱۳۹۸/۳/۷
۴۷    احداث و تامين شبکه روشنايي معابر (بسته 2) ۹۸۱۹۱۰۱۱۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۸ ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۱۳۹۸/۳/۸
۴۸    احداث و تامين شبکه روشنايي معابر (بسته 1) ۹۸۱۹۱۰۱۱۶ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۸ ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۱۳۹۸/۳/۸
۴۹    خريد لايسنس آنتي ويروس ۹۸۱۰۱۰۰۵۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۷ ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۷
۵۰    خريد 4 دستگاه ديزل ژنراتور 200کيلوولت آمپر سيار ۹۸۱۰۱۰۰۷۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۵ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۱
۵۱    اجراي عمليات جايگزيني شبکه با کابل خودنگهدار ۹۸۱۶۱۰۰۸۱ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۴ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۴
۵۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۸۱۳۱۰۱۰۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۳۱ ۱۳۹۸/۳/۵ ۱۳۹۸/۲/۳۰
۵۳    تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه روشنايي معابر ۹۸۰۳۱۰۰۲۶ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۳۱ ۱۳۹۸/۳/۵ ۱۳۹۸/۲/۳۱
۵۴    انتقال نيرو و برق رساني(تامين برق متقاضيان) ۹۸۰۳۱۰۰۹۳ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۳۱ ۱۳۹۸/۳/۵ ۱۳۹۸/۲/۳۰
۵۵    تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه روشنايي معابر ۹۸۱۳۱۰۰۲۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۳۱ ۱۳۹۸/۳/۵ ۱۳۹۸/۲/۳۱
۵۶    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه - PM جاري ۹۸۱۷۱۰۰۹۸ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۳۰ ۱۳۹۸/۳/۴ ۱۳۹۸/۲/۳۰
۵۷    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۸۱۳۱۰۰۹۰ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۳۰ ۱۳۹۸/۳/۴ ۱۳۹۸/۲/۳۰
۵۸    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع ۹۸۲۳۱۰۰۶۳ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۳۰ ۱۳۹۸/۳/۴ ۱۳۹۸/۲/۳۰
۵۹    اجراي عمليات تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه روشنائي ۹۸۱۷۱۰۰۴۸ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۳۰ ۱۳۹۸/۳/۴ ۱۳۹۸/۲/۳۰
۶۰    ارائه خدمات سرويس دوره اي کولر هاي آبي ۹۸۱۱۱۰۱۰۲ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۲۹ ۱۳۹۸/۳/۶ ۱۳۹۸/۲/۲۹
۶۱    عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي - تامين برق متقاضيان(حجمي) ۹۸۰۷۱۰۰۸۳ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۲۶ ۱۳۹۸/۲/۳۱ ۱۳۹۸/۲/۲۵
۶۲    اجراي عمليات خدمات جامع مشترکين و نصب و اصلاح مناطق 22گانه شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۸۱۰۱۰۰۶۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۲۶ ۱۳۹۸/۲/۳۱ ۱۳۹۸/۲/۲۵
۶۳    انتقال نيرو و برق رساني (قدرت مانور شبکه) ۹۸۱۸۱۰۰۱۷ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۲۳ ۱۳۹۸/۲/۲۸ ۱۳۹۸/۲/۲۲
۶۴    خريد کنتور تکفاز ديجيتالي ۹۸۱۰۱۰۰۵۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۹ ۱۳۹۸/۲/۲۴ ۱۳۹۸/۲/۱۷
۶۵    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ۹۸۰۳۱۰۰۵۷ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۱۳۹۸/۲/۲۳ ۱۳۹۸/۲/۱۸
۶۶    جامع تعميرات پيشگيرانه PM ۹۸۱۸۱۰۰۴۱ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۳۹۸/۲/۱۱
۶۷    اجراي عمليات تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۸۱۸۱۰۰۴۵ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۳۹۸/۲/۱۱
۶۸    انتقال نيرو و برق رساني از طريق جايگزيني کابل خودنگهدار با شبکه سيمي موجود ۹۸۰۹۱۰۰۴۳ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۹ ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۳۹۸/۲/۸
۶۹    انتقال نيرو و برق رساني - تامين روشنايي بلوار صنايع نظامي ۹۸۰۹۱۰۰۴۲ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۹ ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۳۹۸/۲/۸
۷۰    خريد تجهيزات اکتيو (فعال) مرکز داده ۹۸۱۰۱۰۰۵۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۸ ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۸
۷۱    خريد تجهيزات پردازشي و ذخيره سازي مرکز داده ۹۸۱۰۱۰۰۵۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۸ ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۸
۷۲    تأمين، راه اندازي و تجهيز زيرساخت فيزيکي مرکز داده ۹۸۱۰۱۰۰۴۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۸ ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۸
۷۳    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه (PM ) ۹۸۱۹۱۰۰۰۸ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۵ ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۴
۷۴    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه (PM ) ۹۸۱۷۱۰۰۲۳ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۵ ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۴
۷۵    نگهداري و پشتيباني سخت افزار و تجهيزات شبکه LAN & WAN ۹۸۱۰۱۰۰۲۷ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۳۹۸/۲/۴ ۱۳۹۸/۱/۲۸
۷۶    جايگزيني شبکه هوايي سيمي فشار ضعيف با کابل خودنگهدار ۹۸۱۴۱۰۰۲۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱/۲۸ ۱۳۹۸/۲/۳ ۱۳۹۸/۱/۲۸
۷۷    جايگزيني شبکه هوايي سيمي فشار ضعيف با کابل خودنگهدار ۹۸۱۴۱۰۰۲۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱/۲۸ ۱۳۹۸/۲/۳ ۱۳۹۸/۱/۲۸
۷۸    خريد تجهيزات رايانه اي ۹۸۱۰۱۰۰۱۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱/۲۸ ۱۳۹۸/۲/۳ ۱۳۹۸/۱/۲۷
۷۹    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۸۱۲۱۰۰۰۶ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱/۲۸ ۱۳۹۸/۲/۳ ۱۳۹۸/۱/۲۷
۸۰    تعميرو نگهداري از سيستم روشنايي معابر و تعميرات پيشگيرانه ۹۸۰۹۱۰۰۱۳ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۱۳۹۸/۲/۲ ۱۳۹۸/۱/۲۶
۸۱    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۲۱۱۰۰۰۳ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۳۹۸/۱/۲۶
۸۲    خريد کابل خودنگهدار فشارضعيف 25+25+95+95*3 ۹۸۱۰۱۰۰۰۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱/۱۹
۸۳    کاهش پيک برق از طريق ارائه خدمات سرويس کولر هاي آبي در محدوده عملياتي منطقه برق بعثت شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۸۵۹ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۱/۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۸۴    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ( pm ) ۹۷۰۴۱۰۸۶۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱/۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۸۵    اجراي عمليات تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۷۰۴۱۰۸۷۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱/۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۸۶    خريد کابل فشارضعيف 185*4 ۹۷۱۰۱۰۸۶۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۸/۱/۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۸۷    از استفاده از مروجين جهت اجراي طرح هاي پاسخگويي بار ويژه مشترکين صنعتي ، اداري تجاري شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۸۳۲ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۸/۱/۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۸۸    خريد تجهيزات اکتيو (فعال) مرکز داده ۹۷۱۰۱۰۸۷۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۸۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق (حجمي) ۹۷۰۲۱۰۸۴۱ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۹۰    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۹۱۰۸۱۴ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۸
۹۱    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع ۹۷۰۹۱۰۸۳۴ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۸
۹۲    خريد کنتور هوشمند ۹۷۱۰۱۰۷۳۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۸
۹۳    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۷۱۶۱۰۸۲۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۷
۹۴    تعويض شبکه سيمي با کابل خود نگهدار - شماره 2 ۹۷۰۹۱۰۸۰۰ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶
۹۵    تعويض شبکه سيمي با کابل خود نگهدار-شماره يک ۹۷۰۹۱۰۷۹۹ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶
۹۶    انتقال نيرو و برق رساني (روکش دار کردن شبکه فشار متوسط هوايي) ۹۷۱۱۱۰۸۳۰ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۵ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۳۹۷/۱۲/۵
۹۷    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۱۵۱۰۸۰۷ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲ ۱۳۹۷/۱۲/۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱
۹۸    اجراي عمليات اصلاح نقاط ناايمن شبکه هاي فشار ضعيف ۹۷۰۶۱۰۸۲۹ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱
۹۹    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ( pm ) ۹۷۰۴۱۰۸۲۸ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱۰۰    اجراي عمليات جامع تعميرات پيشگيرانه شبکه هاي توزيع نيروي برق (PM) ۹۷۱۴۱۰۷۸۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰