مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع در منطقه تهرانپارس ۹۶۱۸۱۰۴۰۰ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲ ۱۳۹۶/۹/۸ ۱۳۹۶/۹/۱
۲  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه منطقه نارمک ۹۶۰۵۱۰۴۲۳ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ۱۳۹۶/۸/۳۰
۳  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه منطقه نارمک ۹۶۰۵۱۰۴۲۲ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۳۰ ۱۳۹۶/۹/۵ ۱۳۹۶/۸/۳۰
۴  اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي برق منطقه برق بهمن ۹۶۱۷۱۰۴۴۹ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۳۰ ۱۳۹۶/۹/۵ ۱۳۹۶/۸/۳۰
۵  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه منطقه برق بهمن ۹۶۱۷۱۰۴۵۳ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۳۰ ۱۳۹۶/۹/۵ ۱۳۹۶/۸/۳۰
۶  اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني در زمينه تعويض شبکه سيمي با کابل خودنگهدارمنطقه برق رودکي ۹۶۰۴۱۰۴۱۹ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۳۰ ۱۳۹۶/۹/۵ ۱۳۹۶/۸/۳۰
۷    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق سهروردي ۹۶۲۱۱۰۴۴۱ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۲۷ ۱۳۹۶/۹/۲ ۱۳۹۶/۸/۲۷
۸    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۴۳۱ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۲۲ ۱۳۹۶/۸/۲۷ ۱۳۹۶/۸/۲۰
۹    انتقال نيرو و برق‌رساني به شبکه‌هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۴۳۴ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۲۲ ۱۳۹۶/۸/۲۷ ۱۳۹۶/۸/۲۲
۱۰    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق پاسداران ۹۶۱۳۱۰۴۱۴ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۱۵ ۱۳۹۶/۸/۲۱ ۱۳۹۶/۸/۱۵
۱۱    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق پاسداران ۹۶۱۳۱۰۴۱۳ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۱۵ ۱۳۹۶/۸/۲۱ ۱۳۹۶/۸/۱۵
۱۲    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق پاسداران ۹۶۱۳۱۰۴۱۲ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۱۵ ۱۳۹۶/۸/۲۱ ۱۳۹۶/۸/۱۵
۱۳    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه هفده شهريور ۹۶۰۶۱۰۴۱۷ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۱۴ ۱۳۹۶/۸/۲۰ ۱۳۹۶/۸/۱۴
۱۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه هفده شهريور ۹۶۰۶۱۰۴۱۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۱۴ ۱۳۹۶/۸/۲۰ ۱۳۹۶/۸/۱۴
۱۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه شميران ۹۶۰۳۱۰۴۱۸ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۱۴ ۱۳۹۶/۸/۲۰ ۱۳۹۶/۸/۱۴
۱۶    ارائه خدمات نظارت بر پروژه هاي بهره برداري ۹۶۱۰۱۰۴۰۵ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۱۴ ۱۳۹۶/۸/۲۰ ۱۳۹۶/۸/۱۴
۱۷    ارائه خدمات نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي ۹۶۱۰۱۰۴۰۴ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۱۴ ۱۳۹۶/۸/۲۰ ۱۳۹۶/۸/۱۴
۱۸    چاپ صورتحسابهاي مشترکين برق شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۳۵۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۱۴ ۱۳۹۶/۸/۲۰ ۱۳۹۶/۸/۱۴
۱۹    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۶۱۴۱۰۳۸۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۸ ۱۳۹۶/۸/۱۳ ۱۳۹۶/۸/۸
۲۰    تهيه، نصب و راه اندازي پکيج هوايي يکپارچه ساختمان منطقه برق بهمن ۹۶۱۷۱۰۱۹۵ بهمن عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۸ ۱۳۹۶/۸/۱۳ ۱۳۹۶/۸/۸
۲۱    انتقال نيرووبرق رساني شبکه هاي توزيع ازطريق احداث کابل خودنگهدار و جايگزيني با شبکه سيمي منطقه برق مولوي ۹۶۲۲۱۰۴۰۸ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۷ ۱۳۹۶/۸/۱۱ ۱۳۹۶/۸/۷
۲۲    انتقال نيرووبرق رساني به شبکه توزيع برق منطقه برق تهرانپارس ۹۶۱۸۱۰۳۷۷ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۱۳۹۶/۸/۴ ۱۳۹۶/۷/۳۰
۲۳    جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه منطقه برق تهرانپارس ۹۶۱۸۱۰۳۶۷ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۱۳۹۶/۸/۶ ۱۳۹۶/۷/۳۰
۲۴    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه منطقه بهمن ۹۶۱۷۱۰۴۰۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۱۳۹۶/۸/۴ ۱۳۹۶/۷/۳۰
۲۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق سعادت آباد ۹۶۰۲۱۰۳۸۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۱۳۹۶/۸/۴ ۱۳۹۶/۷/۳۰
۲۶    انتقال نيرووبرق رساني به شبکه توزيع برق منطقه برق افسريه ۹۶۱۶۱۰۳۸۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۱۳۹۶/۸/۴ ۱۳۹۶/۷/۳۰
۲۷    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه منطقه افسريه ۹۶۱۶۱۰۳۷۲ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۱۳۹۶/۸/۴ ۱۳۹۶/۷/۳۰
۲۸    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي برق منطقه برق بهمن ۹۶۱۷۱۰۳۷۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۱۳۹۶/۸/۴ ۱۳۹۶/۷/۳۰
۲۹    تعويض شبکه سيمي از طريق نصب کابل خود نگهدار در منطقه برق بوعلي ۹۶۱۵۱۰۳۹۱ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۲۲ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۱۳۹۶/۷/۲۲
۳۰    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ در محدوده عملياتي منطقه برق فردوسي ۹۶۰۱۱۰۳۸۹ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۲۲ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۱۳۹۶/۷/۲۲
۳۱    اجراي عمليات تعمير و نگهداري شبکه روشنايي معابر ۹۶۰۱۱۰۳۷۴ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۲۲ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۱۳۹۶/۷/۲۲
۳۲    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ در محدوده عملياتي منطقه برق دانشگاه ۹۶۰۹۱۰۳۷۳ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۲۰ ۱۳۹۶/۷/۲۵ ۱۳۹۶/۷/۱۹
۳۳    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق کابل خودنگهدار منطقه برق سهروردي ۹۶۲۱۱۰۳۸۲ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱۹ ۱۳۹۶/۷/۲۴ ۱۳۹۶/۷/۱۹
۳۴    سرويس و نگهداري سيستم تاسيسات حرارتي و برودتي و برقي ساختمان هاي ستادي شرکت(شيخ بهايي و شيراز) ۹۶۱۰۱۰۳۳۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۱۵ ۱۳۹۶/۷/۱۰
۳۵    انتقال نيرو وبرق رساني به به متقاضيان برق در محدوه عملياتي منطقه برق آزادي ۹۶۱۹۱۰۳۲۱ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۶ ۱۳۹۶/۷/۱۳ ۱۳۹۶/۷/۵
۳۶    انتقال نيرو وبرق رساني به به متقاضيان برق در محدوه عملياتي منطقه برق آزادي ۹۶۱۹۱۰۳۲۰ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۶ ۱۳۹۶/۷/۱۳ ۱۳۹۶/۷/۵
۳۷    انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع در منطقه برق شميران ۹۶۰۳۱۰۳۶۳ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳ ۱۳۹۶/۷/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۳
۳۸    انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع در منطقه برق شميران ۹۶۰۳۱۰۳۶۲ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳ ۱۳۹۶/۷/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۳
۳۹    تعويض شبکه سيمي از طريق نصب کابل خود نگهدار در منطقه برق نارمک ۹۶۰۵۱۰۳۲۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۳ ۱۳۹۶/۷/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۳
۴۰    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق در منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۳۶۹ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۳۹۶/۷/۱
۴۱    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو در منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۳۶۸ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۳۹۶/۷/۱
۴۲    ارائه خدمات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي ثانويه در محدوده عملياتي معاونت شمالغرب و جنوبغرب ۹۶۱۰۱۰۳۷۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۳۹۶/۷/۱
۴۳    ارائه خدمات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي ثانويه در محدوده عملياتي معاونت شمالشرق و جنوبشرق ۹۶۱۰۱۰۲۹۵ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۳۹۶/۷/۱
۴۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو در محدوده عملياتي منطقه برق قدس ۹۶۱۲۱۰۳۳۴ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۷ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۶/۶/۲۷
۴۵    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق در منطقه برق هفت تير ۹۶۱۱۱۰۳۳۰ هفت تير عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ۱۳۹۶/۶/۲۸ ۱۳۹۶/۶/۲۲
۴۶    انتقال نيرو و برق رساني در منطقه برق هفت تير ۹۶۱۱۱۰۲۱۵ هفت تير عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ۱۳۹۶/۶/۲۸ ۱۳۹۶/۶/۲۲
۴۷    انتقال نيرو و برق رساني در منطقه برق هفت تير ۹۶۱۱۱۰۲۱۶ هفت تير عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ۱۳۹۶/۶/۲۸ ۱۳۹۶/۶/۲۲
۴۸    خريد تعداد 520000 قطعه پلمپ بکسلي لوازم اندازه گيري ۹۶۱۰۱۰۲۴۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ۱۳۹۶/۶/۲۷ ۱۳۹۶/۶/۲۲
۴۹    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع منطقه برق نياوران ۹۶۲۳۱۰۳۴۴ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۳۹۶/۶/۲۶ ۱۳۹۶/۶/۲۱
۵۰    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع منطقه برق نياوران ۹۶۲۳۱۰۳۴۳ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۳۹۶/۶/۲۶ ۱۳۹۶/۶/۲۱
۵۱    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع برق در منطقه برق نارمک ۹۶۰۵۱۰۳۱۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۱۵ ۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۳۹۶/۶/۱۵
۵۲    انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق فردوسي ۹۶۰۱۱۰۳۲۷ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۱۵ ۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۳۹۶/۶/۱۵
۵۳    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع منطقه برق رودکي ۹۶۰۴۱۰۳۲۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۹ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ۱۳۹۶/۶/۸
۵۴    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۲۸۷ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۳۰ ۱۳۹۶/۶/۴ ۱۳۹۶/۵/۳۰
۵۵    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۲۸۵ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۳۰ ۱۳۹۶/۶/۴ ۱۳۹۶/۵/۳۰
۵۶    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۲۸۶ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۳۰ ۱۳۹۶/۶/۴ ۱۳۹۶/۵/۳۰
۵۷    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع منطقه برق سينا ۹۶۱۴۱۰۲۷۲ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۳۰ ۱۳۹۶/۶/۴ ۱۳۹۶/۵/۳۰
۵۸    جامع بهره برداري منطقه برق سهروردي ۹۶۲۱۱۰۲۸۱ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۳۰ ۱۳۹۶/۶/۴ ۱۳۹۶/۵/۳۰
۵۹    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق بهمن ۹۶۱۷۱۰۳۰۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۲۹ ۱۳۹۶/۶/۲ ۱۳۹۶/۵/۲۹
۶۰    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه منطقه برق بهمن ۹۶۱۷۱۰۲۹۹ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۲۹ ۱۳۹۶/۶/۲ ۱۳۹۶/۵/۲۹
۶۱    عمليات جامع بهره برداري در محدوده عملياتي منطقه برق افسريه ۹۶۱۶۱۰۲۷۶ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۲۹ ۱۳۹۶/۶/۲ ۱۳۹۶/۵/۲۹
۶۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي برق هفت تير ۹۶۱۱۱۰۲۸۰ هفت تير عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۹ ۱۳۹۶/۵/۲۴ ۱۳۹۶/۵/۱۸
۶۳    انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو در منطقه برق شميران ۹۶۰۳۱۰۲۷۰ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ۱۳۹۶/۵/۱۶ ۱۳۹۶/۵/۲۳
۶۴    انتقال نيرو و برق‌رساني به شبکه‌هاي توزيع منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۲۰۹ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ۱۳۹۶/۵/۱۶ ۱۳۹۶/۵/۱۱
۶۵    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع منطقه برق رودکي ۹۶۰۴۱۰۲۶۱ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ۱۳۹۶/۵/۱۶ ۱۳۹۶/۵/۱۱
۶۶    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق سعادت آباد ۹۶۰۲۱۰۲۵۳ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۵/۱۴ ---
۶۷    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق سعادت آباد ۹۶۰۲۱۰۲۵۲ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۵/۱۴ ---
۶۸    انتقال نيرو و برقرساني - کابل خودنگهدار در منطقه برق سينا ۹۶۱۴۱۰۲۲۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۵/۱۴ ۱۳۹۶/۵/۱۸
۶۹    انتقال نيرو و برق رساني محدوده منطقه برق خيام ۹۶۰۷۱۰۲۳۰ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۵/۱۴ ---
۷۰    ارائه خدمات فوريتهاي برق سامانه 121 شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۲۲۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۸ ۱۳۹۶/۵/۱۲ ۱۳۹۶/۵/۲۳
۷۱    ارائه خدمات پشتيباني تنظيف، خدمات آبدارخانه ، پذيرايي و تشريفات و خدمات عمومي ساختمانهاي ستادي و عملياتي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۲۱۸ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۸ ۱۳۹۶/۵/۱۲ ۱۳۹۶/۵/۲۳
۷۲    ارائه خدمات مراقبتي،حفاظتي و صيانتي از ابنيه،تاسيسات،تجهيزات و کارکنان شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۲۲۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۴ ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۵/۱۸
۷۳    تامين نيروي انساني جهت ارائه خدمات اداري در سطح شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۲۱۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۴ ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۵/۱۷
۷۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه هفده شهريور ( تامين برق منازل مسکوني دوشان تپه) ۹۶۰۶۱۰۲۵۸ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۳ ۱۳۹۶/۵/۸ ۱۳۹۶/۵/۲۱
۷۵    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق سهروردي ۹۶۲۱۱۰۲۲۷ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۸ ۱۳۹۶/۵/۳ ---
۷۶    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع در زمينه نصب لوازم اندازه گيري و اصلاح انشعاب منطقه برق فردوسي ۹۶۰۱۱۰۲۵۱ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۸ ۱۳۹۶/۵/۳ ---
۷۷    انتقال نيرو و برقرساني محدوده منطقه برق خيام(طرحهاي گذر از تابستان کار 1) ۹۶۰۷۱۰۲۲۹ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۸ ۱۳۹۶/۵/۳ ---
۷۸    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني در محدوده عملياتي منطقه برق سعادت آباد ۹۶۰۲۱۰۲۲۴ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۵ ۱۳۹۶/۴/۳۱ ---
۷۹    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع در منطقه برق نياوران ۹۶۲۳۱۰۲۳۱ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۵ ۱۳۹۶/۴/۳۱ ۱۳۹۶/۵/۱۵
۸۰    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه بوعلي ۹۶۱۵۱۰۲۱۷ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۲ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ---
۸۱    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق خيام ۹۶۰۷۱۰۲۲۶ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۲ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ---
۸۲    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق هفده شهريور ۹۶۰۶۱۰۲۰۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۲۲ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ---
۸۳    اجراي عمليات تعمير و نگهداري شبکه روشنايي معابر در محدوده عملياتي برق قدس ۹۶۱۲۱۰۱۳۸ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۱۹ ۱۳۹۶/۴/۲۴ ---
۸۴    انتقال نيرو و برقرساني در محدوده منطقه برق پاسداران ۹۶۱۳۱۰۲۰۰ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۱۸ ۱۳۹۶/۴/۲۲ ---
۸۵    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق نارمک ۹۶۰۵۱۰۲۰۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۱۸ ۱۳۹۶/۴/۲۲ ---
۸۶    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ( تامين برق منازل مسکوني دوشان تپه) ۹۶۰۶۱۰۱۴۴ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۱۲ ۱۳۹۶/۴/۱۷ ---
۸۷    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو (اصلاح پست فوق توزيع) در منطقه برق دانشگاه ۹۶۰۹۱۰۱۵۷ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۱۲ ۱۳۹۶/۴/۱۷ ---
۸۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو از طريق نصب کابل خودنگهداردرمنطقه برق بهمن ۹۶۱۷۱۰۱۹۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۴ ۱۳۹۶/۴/۱۱ ---
۸۹    سرويس و نگهداري شبکه روشنائي معابردر منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۱۲۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۳ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ---
۹۰    اجراي عمليات جايگزيني شبکه هاي سيمي با کابل خودنگهدار در منطقه برق نارمک ۹۶۰۵۱۰۱۸۰ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۴/۳ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ---
۹۱    انتقال نيرو وبرق رساني شبکه هاي توزيع نيرو برق در منطقه برق مولوي ۹۶۲۲۱۰۱۷۶ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۸ ۱۳۹۶/۴/۱ ---
۹۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق فردوسي ۹۶۰۱۱۰۱۶۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۵ ۱۳۹۶/۳/۳۰ ---
۹۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي برق 7تير ۹۶۱۱۱۰۱۳۱ هفت تير عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۵ ۱۳۹۶/۳/۳۰ ---
۹۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق آزادي ۹۶۱۹۱۰۱۶۵ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۵ ۱۳۹۶/۳/۳۰ ---
۹۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق فارابي ۹۶۰۸۱۰۱۶۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۵ ۱۳۹۶/۳/۳۰ ---
۹۶    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق تهرانپارس ۹۶۱۸۱۰۱۵۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۴ ۱۳۹۶/۳/۲۹ ---
۹۷    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه پاسداران ۹۶۱۳۱۰۱۲۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۳۹۶/۳/۲۲ ---

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش خودروهاي اسقاط ۹۶۱۰۳۰۳۹۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۲۳ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۳۹۶/۷/۲۳
۲    فروش کالاهاي اسقاط ۹۶۱۰۳۰۱۸۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ۱۳۹۶/۶/۲۷ ۱۳۹۶/۶/۲۲
۳    فروش کالاهاي اسقاط ۹۶۱۰۳۰۲۷۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۶ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ۱۳۹۶/۵/۱۶

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰