مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  خريد ويدئو وال ۹۹۱۰۱۰۲۶۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۳۹۹/۴/۲۴
۲  توسعه احداث اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان ) ۹۹۲۰۱۰۲۴۶ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۳۹۹/۴/۲۳
۳  اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۳۱۰۱۷۶ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۳۹۹/۴/۲۳
۴  توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع - تامين برق مشترکين جديد ۹۹۱۹۱۰۲۳۳ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۹ ۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۳۹۹/۴/۱۸
۵  اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق به روش خط گرم ۹۹۱۴۱۰۰۶۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۹ ۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۳۹۹/۴/۱۸
۶    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق جهت تامين برق مشترکين ۹۹۰۲۱۰۲۲۳ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۸ ۱۳۹۹/۴/۲۳ ۱۳۹۹/۴/۱۸
۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (پروژه هاي ويژه - بخش دوم) ۹۹۱۱۱۰۱۹۷ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۷ ۱۳۹۹/۴/۲۲ ۱۳۹۹/۴/۱۷
۸    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (پروژه هاي ويژه - بخش اول) ۹۹۱۱۱۰۱۹۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۷ ۱۳۹۹/۴/۲۲ ۱۳۹۹/۴/۱۷
۹    خريد کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485 ۹۹۱۰۱۰۲۳۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۶ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ۱۳۹۹/۴/۱۴
۱۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (قرارداد حجمي) ۹۹۱۷۱۰۲۲۷ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۶ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ۱۳۹۹/۴/۱۶
۱۱    خريد سرور ۹۹۱۰۱۰۱۹۳ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۶ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ۱۳۹۹/۴/۱۶
۱۲    اجراي عمليات توسعه ،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان و بهره برداري) ۹۹۱۸۱۰۱۷۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۵ ۱۳۹۹/۴/۱۹ ۱۳۹۹/۴/۱۵
۱۳    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع(متره باز) ۹۹۱۸۱۰۱۴۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۵ ۱۳۹۹/۴/۱۹ ۱۳۹۹/۴/۱۵
۱۴    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع ۹۹۲۲۱۰۱۸۹ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۲ ۱۳۹۹/۴/۱۷ ۱۳۹۹/۴/۱۱
۱۵    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (حجمي ) ۹۹۲۲۱۰۱۸۸ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۲ ۱۳۹۹/۴/۱۷ ۱۳۹۹/۴/۱۱
۱۶    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۲۱۱۰۱۹۱ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۱ ۱۳۹۹/۴/۱۶ ۱۳۹۹/۴/۱۱
۱۷    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع نيروي برق- تعويض کابل فرسوده فشار متوسط ۹۹۰۸۱۰۱۷۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۳۹۹/۴/۱۴ ۱۳۹۹/۴/۹
۱۸    توسعه ، احداث و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ۹۹۲۳۱۰۱۷۰ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۳۹۹/۴/۱۴ ۱۳۹۹/۴/۹
۱۹    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان و بهره برداري)کار شماره 4 ۹۹۱۸۱۰۱۴۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۳۹۹/۴/۱۴ ۱۳۹۹/۴/۹
۲۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان و بهره برداري)کار شماره 3 ۹۹۱۸۱۰۱۳۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۳۹۹/۴/۱۴ ۱۳۹۹/۴/۹
۲۱    خريد پلمپ ۹۹۱۰۱۰۱۱۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۳۹۹/۴/۱۴ ۱۳۹۹/۴/۸
۲۲    خريد ويدئو وال ۹۹۱۰۱۰۱۸۵ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۷ ۱۳۹۹/۴/۱۱ ۱۳۹۹/۴/۸
۲۳    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (پک 2) ۹۹۰۲۱۰۱۶۵ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۴ ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۳۹۹/۴/۴
۲۴    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (پک 1) ۹۹۰۲۱۰۱۶۴ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۴ ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۳۹۹/۴/۴
۲۵    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۳۱۰۱۵۲ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۴ ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۳۹۹/۴/۴
۲۶    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۳۱۰۱۵۱ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۴ ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۳۹۹/۴/۴
۲۷    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۳۱۰۱۳۴ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۴ ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۳۹۹/۴/۴
۲۸    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع (پروژه هاي تکليفي روکشدار نمودن و تعويض کابل 20کيلوولت) ۹۹۱۷۱۰۱۵۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۳ ۱۳۹۹/۴/۸ ۱۳۹۹/۴/۲
۲۹    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان و بهره برداري) کار شماره 2 ۹۹۱۸۱۰۱۳۷ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱ ۱۳۹۹/۴/۵ ۱۳۹۹/۴/۱
۳۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان و بهره برداري)کار شماره 1 ۹۹۱۸۱۰۱۳۶ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱ ۱۳۹۹/۴/۵ ۱۳۹۹/۴/۱
۳۱    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( تکليفي 1 ) ۹۹۱۴۱۰۱۴۶ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱ ۱۳۹۹/۴/۵ ۱۳۹۹/۴/۱
۳۲    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۱۴۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱ ۱۳۹۹/۴/۵ ۱۳۹۹/۴/۱
۳۳    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۱۱۵ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱ ۱۳۹۹/۴/۵ ۱۳۹۹/۴/۱
۳۴    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۰۴۱۰۱۲۶ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱ ۱۳۹۹/۴/۵ ۱۳۹۹/۴/۱
۳۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( تامين برق متقاضيان) ۹۹۰۱۱۰۰۴۷ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۲۷ ۱۳۹۹/۴/۲ ۱۳۹۹/۳/۲۷
۳۶    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (فازاول جابجايي کابل هاي پست63 شهدا) ۹۹۲۲۱۰۱۲۷ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۲۷ ۱۳۹۹/۴/۲ ۱۳۹۹/۳/۲۷
۳۷    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (حجمي ) ۹۹۲۲۱۰۰۹۸ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۲۷ ۱۳۹۹/۴/۲ ۱۳۹۹/۳/۲۷
۳۸    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (حجمي ) ۹۹۱۴۱۰۱۰۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۲۵ ۱۳۹۹/۳/۳۱ ۱۳۹۹/۳/۲۵
۳۹    خريد کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485 ۹۹۱۰۱۰۱۴۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۲۲ ۱۳۹۹/۳/۲۷ ۱۳۹۹/۳/۱۹
۴۰    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۲۱۱۰۱۲۰ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۲۱ ۱۳۹۹/۳/۲۶ ۱۳۹۹/۳/۲۱
۴۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق متقاضيان بصورت حجمي ) ۹۹۰۷۱۰۱۰۷ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۲۱ ۱۳۹۹/۳/۲۶ ۱۳۹۹/۳/۲۱
۴۲    توسعه و احداث و بهينه سازي از طريق تامين برق متقاضيان ۹۹۱۲۱۰۱۲۳ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۲۱ ۱۳۹۹/۳/۲۶ ۱۳۹۹/۳/۲۱
۴۳    انتخاب مشاور انجام خدمات اجرايي طرح افزايش مشارکت مشترکين برق خانگي و تجاري در کاهش پيک و پاسخگويي بار ۹۹۱۰۱۰۱۳۳ ستاد راهبردي محدود-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۱۸ ۱۳۹۹/۳/۱۸ ۱۳۹۹/۳/۱۸
۴۴    خريد تابلو ترمينال 160 آمپري ۹۹۱۰۱۰۰۸۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۱۸ ۱۳۹۹/۳/۲۲ ۱۳۹۹/۳/۷
۴۵    بازديد ،تعميرات و نگهداري سيستم اتوماسيون پست ها شامل تجهيزات تله متري ، سيستم هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط فشار متوسط ۹۹۱۰۱۰۰۸۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۱۸ ۱۳۹۹/۳/۲۲ ۱۳۹۹/۳/۱۳
۴۶    خريد انواع کابل انشعاب ۹۹۱۰۱۰۰۷۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۱۸ ۱۳۹۹/۳/۲۲ ۱۳۹۹/۳/۷
۴۷    نگهداري و پشتيباني سخت افزار و تجهيزات شبکه LAN &WAN ۹۹۱۰۱۰۰۰۴ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۱۸ ۱۳۹۹/۳/۲۲ ۱۳۹۹/۳/۱۸
۴۸    خريد تابلو ترمينال 100 آمپري ۹۹۱۰۱۰۰۶۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۸ ۱۳۹۹/۳/۱۳ ۱۳۹۹/۳/۶
۴۹    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان-2) ۹۹۱۷۱۰۱۰۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۷ ۱۳۹۹/۳/۱۲ ۱۳۹۹/۳/۷
۵۰    توسعه ، احداث و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ۹۹۲۳۱۰۰۹۲ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۷ ۱۳۹۹/۳/۱۲ ۱۳۹۹/۳/۷
۵۱    خريد انواع شالتر ۹۹۱۰۱۰۰۶۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۷ ۱۳۹۹/۳/۱۲ ۱۳۹۹/۲/۳۰
۵۲    خريد کابل 185*4 فشارضعيف ۹۹۱۰۱۰۰۷۶ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۷ ۱۳۹۹/۳/۱۲ ۱۳۹۹/۲/۳۰
۵۳    انواع تابلوي فشار ضعيف ۹۹۱۰۱۰۰۰۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۷ ۱۳۹۹/۳/۱۲ ۱۳۹۹/۲/۳۰
۵۴    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (پروژه هاي ويژه - بخش اول) ۹۹۱۱۱۰۰۲۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۳۰ ۱۳۹۹/۳/۶ ۱۳۹۹/۲/۳۰
۵۵    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق - تامين برق مشترکين ۹۹۰۳۱۰۰۸۰ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۲۹ ۱۳۹۹/۳/۳ ۱۳۹۹/۲/۲۹
۵۶    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۳۱۰۰۸۷ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۲۹ ۱۳۹۹/۳/۳ ۱۳۹۹/۲/۲۹
۵۷    توسعه ، احداث و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ۹۹۲۳۱۰۰۸۴ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۲۹ ۱۳۹۹/۳/۳ ۱۳۹۹/۲/۲۸
۵۸    توسعه ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع - تامين برق متقاضيان - حجمي شماره سه ۹۹۰۹۱۰۰۰۹ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۲۹ ۱۳۹۹/۳/۳ ۱۳۹۹/۲/۲۹
۵۹    خريدکنتور ديجيتالي تک فاز ۹۹۱۰۱۰۰۰۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۲۵ ۱۳۹۹/۲/۳۰ ۱۳۹۹/۲/۲۳
۶۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (پروژه هاي ويژه - بخش دوم) ۹۹۱۱۱۰۰۲۲ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۲۲ ۱۳۹۹/۲/۲۷ ۱۳۹۹/۲/۲۲
۶۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (گذر از تابستان99- فازدوم بزرگ) ۹۹۱۱۱۰۰۶۲ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۲۲ ۱۳۹۹/۲/۲۷ ۱۳۹۹/۲/۲۲
۶۲    توسعه اصلاح بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق تامين برق متقاضيان - حجمي شماره دو ۹۹۰۹۱۰۰۰۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۲۱ ۱۳۹۹/۲/۲۵ ۱۳۹۹/۲/۲۱
۶۳    توسعه اصلاح بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق تامين برق متقاضيان - حجمي شماره يک ۹۹۰۹۱۰۰۰۷ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۲۱ ۱۳۹۹/۲/۲۵ ۱۳۹۹/۲/۲۱
۶۴    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۹۱۸۱۰۰۴۴ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۱۳۹۹/۲/۲۲ ۱۳۹۹/۲/۱۷
۶۵    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (ازطريق جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار باسيمهاي مسي موجود) ۹۹۲۲۱۰۰۱۳ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۱۴ ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۱۳۹۹/۲/۱۴
۶۶    اجراي عمليات جامع تعميرات پيشگيرانه بهره برداري شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۰۲۱۰۰۳۴ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۱۴ ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۱۳۹۹/۲/۱۴
۶۷    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه PM ۹۹۱۲۱۰۰۵۲ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۱۴ ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۱۳۹۹/۲/۱۴
۶۸    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (فازاول جابجايي کابل هاي پست63 شهدا) ۹۹۲۲۱۰۰۲۵ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۱۴ ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۱۳۹۹/۲/۱۴
۶۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان -1) ۹۹۱۷۱۰۰۳۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۱۱ ۱۳۹۹/۲/۱۶ ۱۳۹۹/۲/۱۰
۷۰    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان -2) ۹۹۱۷۱۰۰۴۹ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۱۱ ۱۳۹۹/۲/۱۶ ۱۳۹۹/۲/۱۰
۷۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق متقاضيان ) ۹۹۰۷۱۰۰۱۰ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۸ ۱۳۹۹/۲/۱۳ ۱۳۹۹/۲/۸
۷۲    ارائه خدمات تعمير و نگهداري ابنيه و تاسيسات ساختمان هاي ستادي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۹۱۰۱۰۰۵۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۶ ۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۳۹۹/۲/۶
۷۳    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ( pm ) ۹۹۰۴۱۰۰۱۶ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۴ ۱۳۹۹/۲/۹ ۱۳۹۹/۲/۳
۷۴    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق - تامين برق مشترکين ۹۹۰۳۱۰۰۳۰ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۴ ۱۳۹۹/۲/۹ ۱۳۹۹/۲/۳
۷۵    خريد تجهيزات سرور ۹۹۱۰۱۰۰۳۲ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۳۹۹/۲/۷ ۱۳۹۹/۲/۲
۷۶    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۰۱۸ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۱ ۱۳۹۹/۲/۶ ۱۳۹۹/۲/۱
۷۷    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه pm ۹۹۱۹۱۰۰۱۹ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱/۳۱ ۱۳۹۹/۲/۴ ۱۳۹۹/۱/۳۱
۷۸    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق جهت تامين برق مشترکين (حجمي) ۹۹۰۲۱۰۰۲۷ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱/۲۸ ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۳۹۹/۱/۲۷
۷۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق متقاضيان) ۹۹۰۱۱۰۰۲۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱/۲۸ ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۳۹۹/۱/۳۰
۸۰    اجراي عمليات جامع بهره برداري در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي ۹۸۲۰۱۰۸۷۴ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۸۱    مديريت جامع عمليات بهره برداري شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ درمحدوده عملياتي منطقه برق بعثت ۹۸۱۰۱۰۸۵۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۸۲    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق جهت تامين برق مشترکين (حجمي) ۹۸۰۲۱۰۸۷۱ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۸۳    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۸۱۳۱۰۸۵۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۸۴    تعميرات پيشگرانه 99 ۹۸۰۹۱۰۸۴۷ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۸۵    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي - پست احمدي و کيوسک مصلح ۹۸۰۹۱۰۸۶۲ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۸۶    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان و بهره برداري) ۹۸۱۸۱۰۸۴۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۸۷    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۸۱۸۱۰۸۳۶ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۸۸    اجراي عمليات توسعه،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو(پروژه هاي ويژه روکش دار نمودن شبکه و تعويض کابل) ۹۸۱۸۱۰۸۳۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۸۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(اجراي طرحهاي نقاط نا ايمن) ۹۸۰۷۱۰۸۴۱ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۹۰    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضي) ۹۸۱۷۱۰۸۱۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۹۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان) ۹۸۱۷۱۰۸۳۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۶
۹۲    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (گذر از تابستان99- فازدوم بزرگ) ۹۸۱۱۱۰۸۱۵ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۶
۹۳    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه شبکه هاي توزيع نيروي برق (PM) ۹۸۱۴۱۰۷۹۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۶
۹۴    اجراي طرحهاي اصلاح و بهينه فيدرهاي 20 کيلوولت به روش خط گرم ۹۸۱۹۱۰۸۳۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۴ ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۳۹۸/۱۲/۴
۹۵    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق - تامين برق مشترکين ۹۸۰۳۱۰۸۲۰ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۴ ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۳۹۸/۱۲/۴
۹۶    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم ۹۸۱۷۱۰۸۰۹ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۳۹۸/۱۲/۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش انواع کالاي اسقاط ۹۹۱۰۳۰۰۷۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۱۸ ۱۳۹۹/۴/۲۳ ۱۳۹۹/۴/۱۴
۲    فروش انواع کالاي اسقاط ۹۹۱۰۳۰۰۷۲ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۲۲ ۱۳۹۹/۳/۲۷ ۱۳۹۹/۳/۱۸
۳    فروش انواع کالاي اسقاط ۹۹۱۰۳۰۰۷۱ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۷ ۱۳۹۹/۳/۱۳ ۱۳۹۹/۲/۳۱
۴    فروش کالاهاي اسقاط ۹۸۱۰۳۰۸۲۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۳

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    طرح افزايش مشارکت مشترکين برق خانگي و تجاري در کاهش پيک و پاسخگويي بار ۹۹۱۰۱۲۰۱۰۵ ۱۳۹۹/۳/۱ ۱۳۹۹/۳/۸