مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  انتقال نيرو و برقرساني ۹۷۱۲۱۰۳۲۴ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۹ ۱۳۹۷/۶/۴ ۱۳۹۷/۵/۲۸
۲  انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق (حجمي) ۹۷۰۲۱۰۳۱۹ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۷ ۱۳۹۷/۶/۱ ۱۳۹۷/۵/۲۷
۳  اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق سهروردي ۹۷۲۱۱۰۳۱۸ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۷ ۱۳۹۷/۶/۱ ۱۳۹۷/۵/۲۷
۴  انتقال نيرو برقرساني از طريق نصب واصلاح انشعاب ۹۷۱۹۲۰۲۹۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۷ ۱۳۹۷/۶/۱ ۱۳۹۷/۵/۲۷
۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۷۲۰۱۰۳۱۶ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۲۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳
۶    انتقال نيرو و برقرساني از طريق اصلاح و نصب لوازم اندازه گيري ۹۷۱۲۱۰۲۵۲ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۲۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳
۷    مناقصه انتقال نيرو و برق رساني ( جمع آوري شبکه 20 کيلوولت عرضي) ۹۷۱۱۱۰۰۷۵ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۲۵ ۱۳۹۷/۵/۲۱
۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۷۰۷۱۰۳۰۹ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۲۵ ۱۳۹۷/۵/۲۱
۹    اجراي عمليات نصب واصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۵۱۰۲۸۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۲۵ ۱۳۹۷/۵/۲۱
۱۰    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو ۹۷۰۳۱۰۲۷۴ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۲۵ ۱۳۹۷/۵/۲۱
۱۱    چاپ صورتحسابهاي مشترکين برق شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۲۲۲ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۳۹۷/۵/۲۴ ۱۳۹۷/۵/۲۰
۱۲    اجراي عمليات انتقال نيرو و بر قرساني به شبکه هاي توزيع نيرو از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۱۴۱۰۱۸۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷
۱۳    انتقال نيرو و برقرساني- روکشدار کردن خطوط 20 کيلوولت ۹۷۱۴۱۰۲۸۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷
۱۴    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع ( تامين برق متقاضيان) ۹۷۱۴۱۰۲۸۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷
۱۵    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۸۱۰۲۹۴ تهرانپارس عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷
۱۶    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق اصلاح جعبه انشعابات مشترکين ۹۷۱۸۱۰۲۴۲ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷
۱۷    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع(حجمي) ۹۷۲۲۱۰۳۰۸ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷
۱۸    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۳۰۶ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۱۶
۱۹    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۷۱۰۳۱۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۱۶
۲۰    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۰۸۱۰۱۵۵ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵
۲۱    انتقال نيرو و برق رساني از طريق نصب و اصلاح انشعاب ۹۷۰۹۱۰۲۳۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵
۲۲    نصب و اصلاح انشعابات در منطقه برق نياوران ۹۷۲۳۱۰۱۶۶ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵
۲۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۴۱۰۲۱۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵
۲۴    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق اصلاح و تعويض جعبه انشعابات مشترکين ۹۷۰۸۱۰۲۵۳ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۳۹۷/۵/۱۰
۲۵    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۸۱۰۲۴۵ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۳۹۷/۵/۱۰
۲۶    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق خيام ۹۷۰۷۱۰۲۸۷ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۳۹۷/۵/۱۰
۲۷    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق سهروردي ۹۷۲۱۱۰۲۲۱ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۳۹۷/۵/۱۰
۲۸    اجراي عمليات انتقال نيرو و بر قرساني به شبکه هاي توزيع نيرو از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۱۳۱۰۱۹۳ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۱۰
۲۹    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۱۱۰۲۷۸ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۹
۳۰    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۰۲۱۰۲۵۵ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۳۹۷/۵/۱۰
۳۱    انتقال نيرو و برق رساني از طريق نصب و اصلاح انشعاب ۹۷۲۰۱۰۲۷۶ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۸
۳۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۵۱۰۲۶۱ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۸
۳۳    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۲۷۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۸
۳۴    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۲۷۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۸
۳۵    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۴۱۰۲۵۹ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۸
۳۶    ارائه خدمات پشتيباني تنظيف، پذيرايي و تشريفات و خدمات عمومي ساختمانهاي ستادي و عملياتي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۱۹۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۷ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۷
۳۷    ارائه خدمات مراقبتي،حفاظتي و صيانتي از ابنيه،تاسيسات،تجهيزات و کارکنان شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۲۰۲ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲
۳۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق اصلاح جعبه انشعابات مشترکين ۹۷۰۵۱۰۲۴۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱
۳۹    خريد 20.000 دستگاه کنتور سه فاز ۹۷۱۰۱۰۲۶۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۴/۳۰
۴۰    خريد 60.000 دستگاه کنتور تکفاز ۹۷۱۰۱۰۲۶۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۳۹۷/۴/۳۰
۴۱    انتقال نيرو و برقرساني- روکشدار کردن خطوط 20 کيلوولت ۹۷۱۴۱۰۲۳۵ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۲۴ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱۳۹۷/۴/۲۴
۴۲    انتقال نيرو و برق رساني از طريق تقليل بار بهره برداري ۹۷۲۰۱۰۲۳۷ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۲۴ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱۳۹۷/۵/۸
۴۳    تامين نيروي انساني خدمات اداري سامانه 121 ۹۷۱۰۱۰۲۰۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۲۴ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱۳۹۷/۴/۲۴
۴۴    تامين نيروي انساني جهت ارائه خدمات اداري در سطح شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۲۰۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۲۴ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱۳۹۷/۴/۲۴
۴۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۷۰۲۱۰۱۸۹ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۲۰ ۱۳۹۷/۴/۲۵ ۱۳۹۷/۴/۲۰
۴۶    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع ۹۷۲۳۱۰۱۵۸ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۲۰ ۱۳۹۷/۴/۲۵ ۱۳۹۷/۴/۱۹
۴۷    انتقال نيرو و برقرساني - تعويض کابل فرسوده 20 کيلوولت ۹۷۱۴۱۰۲۱۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۱۶ ۱۳۹۷/۴/۲۱ ۱۳۹۷/۴/۱۶
۴۸    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۲۱۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۱۶ ۱۳۹۷/۴/۲۱ ۱۳۹۷/۴/۱۶
۴۹    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۲۱۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱۶ ۱۳۹۷/۴/۱۱
۵۰    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۲۱۶ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱۶ ۱۳۹۷/۴/۱۱
۵۱    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه ۹۷۲۲۱۰۱۹۵ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۵ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۵
۵۲    تعويض شبکه سيمي با کابل خود نگهدار ۹۷۰۹۱۰۱۹۴ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۵ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۵
۵۳    انتقال نيرو وبرق رساني -تامين برق متقاضيان ۹۷۰۹۱۰۱۷۰ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۵ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۵
۵۴    سرويس، تعمير و نگهداري پست هاي اتوماسيون شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۱۸۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۵ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳
۵۵    خريد 20000 دستگاه کنتور سه فاز ۹۷۱۰۱۰۱۴۶ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۵ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳
۵۶    خريد 60000 دستگاه کنتور تک فاز ۹۷۱۰۱۰۱۴۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۵ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳
۵۷    انتقال نيرو وبرقرساني محدوده برق نياوران ۹۷۲۳۱۰۱۵۷ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۳۹۷/۴/۹ ۱۳۹۷/۴/۳
۵۸    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۴۱۰۱۹۷ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳۹۷/۴/۶ ۱۳۹۷/۴/۲
۵۹    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو از طريق اصلاح انشعابات مشترکين ۹۷۱۸۱۰۱۶۲ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳۹۷/۴/۹ ۱۳۹۷/۴/۲
۶۰    اجراي عمليات طرح جايگزيني کابل خودنگهدار با شبکه هاي سيمي مسي هوايي ۹۷۰۶۱۰۱۵۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳۹۷/۴/۶ ۱۳۹۷/۴/۲
۶۱    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق )تامين برق متقاضيان( ۹۷۰۶۱۰۱۵۱ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳۹۷/۴/۶ ۱۳۹۷/۴/۲
۶۲    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۱۲۱۰۱۳۴ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۳۱ ۱۳۹۷/۴/۵ ۱۳۹۷/۳/۳۰
۶۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۷۰۲۱۰۱۹۲ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۸ ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳۹۷/۳/۲۸
۶۴    اجراي عمليات نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه‌هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۸۱۰۱۹۱ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۴ ۱۳۹۷/۳/۳۰ ۱۳۹۷/۳/۲۳
۶۵    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق درمحدوده عملياتي منطقه برق سهروردي ۹۷۲۱۱۰۱۳۹ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۴ ۱۳۹۷/۳/۳۰ ۱۳۹۷/۳/۲۳
۶۶    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق درمحدوده عملياتي منطقه برق سهروردي ۹۷۲۱۱۰۱۵۶ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۴ ۱۳۹۷/۳/۳۰ ۱۳۹۷/۳/۲۳
۶۷    انتقال نيرو و برق رساني از طريق احداث کابل خودنگهدار ۹۷۱۸۱۰۰۲۷ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۴ ۱۳۹۷/۳/۳۰ ۱۳۹۷/۳/۲۳
۶۸    انتقال نيرو و برقرساني- روکشدار کردن خطوط 20kv ۹۷۱۴۱۰۱۷۵ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۳۹۷/۳/۲۳
۶۹    انتقال نيرو و برقرساني - تعويض کابل فرسوده 20 kv و تعويض دژنکتور به سکسيونر فوزيبل دار ۹۷۱۴۱۰۱۷۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۳۹۷/۳/۲۳
۷۰    ارائه خدمات نقليه خودروئي سنگين ۹۷۱۰۱۰۱۷۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۱۳۹۷/۳/۲۴ ۱۳۹۷/۳/۲۰
۷۱    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۴۱۰۱۶۸ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۳۹۷/۳/۱۹
۷۲    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۴۱۰۱۶۷ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۳۹۷/۳/۱۹
۷۳    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي ۹۷۱۵۱۰۰۷۱ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ۱۳۹۷/۳/۹
۷۴    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي ۹۷۱۵۱۰۰۷۰ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ۱۳۹۷/۳/۹
۷۵    انتقال نيرو و برق رساني تامين برق متقاضيان به شبکه هاي توزيع در منطقه برق بعثت ۹۷۱۱۱۰۱۰۰ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۹ ۱۳۹۷/۳/۱۷ ۱۳۹۷/۳/۹
۷۶    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق اصلاح کابل هاي فرسوده ۹۷۰۲۱۰۱۲۸ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۸
۷۷    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۱۴۲ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۸
۷۸    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۱۴۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۸
۷۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق در محدوده منطقه برق بيهقي ۹۷۲۰۱۰۱۴۴ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۸
۸۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق در محدوده منطقه برق بيهقي ۹۷۲۰۱۰۱۴۳ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۸
۸۱    انتقال نيرو و بر ق رساني از طريق طرح هاي تقليل بار بهره برداري ۹۷۲۰۱۰۱۳۸ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۸
۸۲    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه بهره برداري ۹۷۰۸۱۰۰۸۵ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۳۹۷/۳/۲
۸۳    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ۹۷۰۹۱۰۰۲۶ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۳۹۷/۳/۲
۸۴    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ۹۷۱۳۱۰۷۷۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۳۹۷/۳/۲
۸۵    تامين راننده خودرو سنگين ۹۷۱۰۱۰۰۴۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۱۳ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۳۹۷/۲/۱۰
۸۶    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۵۱۰۰۳۵ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۱۳ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۳۹۷/۲/۱۱
۸۷    اجراي عمليات تعمير و نگهداري شبکه روشنايي معابر ۹۷۱۲۱۰۰۱۹ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۱۳ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۳۹۷/۲/۱۱
۸۸    نگهداري و پشتيباني سخت افزار و تجهيزات شبکه LAN & WAN ۹۷۱۰۱۰۰۷۴ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۱۳ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۳۹۷/۲/۱۰
۸۹    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۱۱۰۰۳۴ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۵ ۱۳۹۷/۲/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۴
۹۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۷۱۸۱۰۰۲۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۵ ۱۳۹۷/۲/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۵
۹۱    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق تامين برق متقاضيان در محدوده عملياتي منطقه برق هفده شهريور ۹۷۰۶۱۰۷۷۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۵ ۱۳۹۷/۲/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۵
۹۲    تعمير و نگهداري پست هاي اتوماسيون شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۰۴۳ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۲ ۱۳۹۷/۲/۶ ۱۳۹۷/۲/۱
۹۳    تعميرات پيشگيرانه pm ۹۷۱۹۱۰۷۶۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۲/۴ ۱۳۹۷/۱/۲۹
۹۴    انتقال نيرو و برقرساني ۹۷۱۲۱۰۰۲۰ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۲/۴ ۱۳۹۷/۱/۲۹
۹۵    عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا شبکه سيمي موجود ۹۷۱۶۱۰۰۱۸ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۲/۴ ۱۳۹۷/۱/۲۹
۹۶    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۰۱۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ۱۳۹۷/۲/۲ ۱۳۹۷/۱/۲۸
۹۷    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۰۱۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ۱۳۹۷/۲/۲ ۱۳۹۷/۱/۲۸
۹۸    انتقال نيرو و برق رساني (تامين برق متقاضيان) ۹۷۱۱۱۰۰۲۳ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۶ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱/۲۶
۹۹    مناقصه اصلاح و بهينه سازي شبکه روشنايي معابر ۹۷۱۱۱۰۰۲۲ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۶ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱/۲۶

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش کالاهاي راکد واسقاط ۹۷۱۰۳۰۲۳۱ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۲ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰