مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو به روش خط گرم ۹۶۱۹۱۰۷۴۱ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۲  تعميرات ساختماني منطقه برق تهرانپارس ۹۶۱۸۱۰۶۷۲ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۳  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۴۱۰۷۳۷ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۴  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۴۱۰۷۳۶ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۵  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۰۴۱۰۷۵۶ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۶  انتقال نيرو و برق رساني از طريق کابل خودنگهدار ۹۶۰۹۱۰۷۲۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۷  انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۶۰۵۱۰۷۳۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۸  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي ۹۶۱۳۱۰۷۰۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۹  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۶۱۰۷۲۴ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۱۰  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۶۱۰۷۲۳ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۱۱  انتقال نيرووبرق رساني به شبکه توزيع ۹۶۱۶۱۰۷۲۲ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۱۲  انتقال نيرو و برق رساني ( تامين برق متقاضيان ) ۹۶۱۱۱۰۷۰۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۱۳  اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ( pm ) ۹۶۰۴۱۰۷۳۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۴  اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ( pm ) ۹۶۱۴۱۰۷۲۷ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۵  اجراي عمليات طرح جايگزيني کابل خودنگهدار با شبکه هاي سيمي مسي در محدوده عملياتي منطقه برق هفده شهريور ۹۶۰۶۱۰۷۰۰ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۶    ارائه خدمات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي مشترکين در مناطق برق معاونت هاي هماهنگي و نظارت شمالشرق و جنوبشرق ۹۶۱۰۱۰۷۴۷ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۱۷    انتقال نيرو و برق رساني در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي ۹۶۲۰۱۰۷۱۹ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۱۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۶۱۸۱۰۷۰۷ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۱۹    انتقال نيرو وبرق رساني وتامين برق مشترکين جديد (حجمي ) ۹۶۱۹۱۰۷۰۴ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۲۰    عمليات تعميرات پيشگيرانه PM ۹۶۱۲۱۰۶۶۶ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۲۱    انتقال نيرو وبرق رساني به متقاضيان برق ۹۶۱۹۱۰۳۲۲ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۲۲    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق هفده شهريور ۹۶۰۶۱۰۶۲۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۲۳    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۶۱۸۱۰۶۶۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۲۴    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۱۵۱۰۶۱۶ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۲۵    انتقال نيرووبرق رساني به شبکه توزيع ۹۶۱۶۱۰۶۰۲ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۲۶    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۶۱۰۶۳۰ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۲۷    انتقال نيرو و برق رساني ۹۶۰۸۱۰۶۲۹ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۲۸    انتقال نيرو و برق رساني ۹۶۰۸۱۰۶۵۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۲۹    خريد ترانسفورماتور ۹۶۱۰۱۰۶۸۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۳۰    خريد کابل 185*4فشارضعيف با عايق XLPE ۹۶۱۰۱۰۶۷۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۳۱    تکميل طبقه دوم ساختمان بهره برداري منطقه ۹۶۲۳۱۰۶۶۳ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹
۳۲    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو برق ۹۶۱۴۱۰۶۲۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹
۳۳    انتقال نيرو و برقرساني ۹۶۰۱۱۰۶۴۹ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۳۴    انتقال نيرو و برقرساني ۹۶۰۱۱۰۶۴۱ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۳۵    تهيه، نصب و راه اندازي پکيج هوايي يکپارچه ساختمان منطقه ۹۶۱۷۱۰۶۵۶ بهمن عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹
۳۶    انتقال نيرو و برق رساني (حجمي) ۹۶۰۷۱۰۶۲۱ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۷
۳۷    خريد 50.000 دستگاه کنتور تکفازديجيتالي چند تعرفه ۹۶۱۰۱۰۶۲۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۷
۳۸    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۰۵۱۰۶۵۰ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۴
۳۹    انتقال نيرو و برقرساني ۹۶۱۲۱۰۵۹۵ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۴
۴۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۳۱۰۶۱۵ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۴
۴۱    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۳۱۰۵۸۰ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۴
۴۲    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۰۵۱۰۵۹۳ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۴
۴۳    انجام بخشي از عمليات مانور و عيب يابي شبکه فشار متوسط توسط نيروهاي فني درمحدوده عملياتي مناطق برق شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۶۲۵ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳ ۱۳۹۶/۱۱/۸ ۱۳۹۶/۱۱/۳
۴۴    انتقال نيرو و برقرساني محدوده منطقه برق افسريه ۹۶۱۶۱۰۵۷۸ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۴۵    انتقال نيرو و برق رساني محدوده منطقه برق افسريه ۹۶۱۶۱۰۵۲۹ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۴۶    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق درمحدوده عملياتي منطقه برق سهروردي ۹۶۲۱۱۰۵۹۰ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۷    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع -pm سرمايه اي ۹۶۱۴۱۰۵۸۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۸    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع- pm سرمايه اي ۹۶۱۴۱۰۵۷۷ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۹    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق در منطقه برق هفت تير ۹۶۱۱۱۰۵۱۹ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۵۰    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۳۱۰۵۵۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۵۱    انتقال نيرو و برق رساني(اصلاح و بهينه سازي شبکه) ۹۶۰۹۱۰۵۶۳ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۵۲    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع(اصلاح و بهينه سازي شبکه) ۹۶۲۲۱۰۵۵۴ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۵۳    انتقال نيرووبرق رساني شبکه هاي توزيع ازطريق احداث کابل خودنگهدار و جايگزيني با شبکه سيمي منطقه برق مولوي ۹۶۲۲۱۰۵۶۹ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۵۴    تکميل طبقه دوم ساختمان بهره برداري منطقه ۹۶۲۳۱۰۵۷۳ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۵۵    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۱۸۱۰۵۱۴ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۵۶    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو کار شماره 1 ۹۶۱۸۱۰۳۹۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۵۷    انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۶۰۴۱۰۵۵۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۵۸    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۲۳۱۰۵۶۶ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۵۹    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۵۱۰۵۴۷ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۶۰    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۵۱۰۵۴۶ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۶۱    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۰۱۱۰۴۳۵ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۶۲    انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو ۹۶۰۵۱۰۵۰۷ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۶۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۶۱۹۱۰۵۳۹ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۶
۶۴    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع برق در منطقه برق ۹۶۱۵۱۰۴۷۵ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۶
۶۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۳۱۰۴۶۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۶
۶۶    برونسپاري بخشي از فعاليتهاي بهره برداري مناطق برق دانشگاه، تهرانپارس، آزادي، فارابي، بهمن، سينا ، شميران، فردوسي ، سعادت آباد ، قدس ، رودکي ،نياوران و پاسداران ۹۶۱۰۱۰۵۰۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۵
۶۷    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق احداث خروجي هاي پست فوق توزيع سعادت آباد و تقليل بار پست فوق توزيع نمايشگاه ۹۶۰۲۱۰۴۵۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۴
۶۸    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه منطقه برق ۹۶۰۴۱۰۵۲۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ۱۳۹۶/۱۰/۴
۶۹    اجراي عمليات جايگزيني شبکه هاي سيمي با کابل خود نگهدار ۹۶۱۶۱۰۴۷۱ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ۱۳۹۶/۹/۲۹
۷۰    انتقال نيرووبرق رساني به شبکه توزيع ۹۶۱۶۱۰۴۶۹ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ۱۳۹۶/۹/۲۹
۷۱    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۲۱۱۰۵۰۸ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۳ ۱۳۹۶/۹/۲۸
۷۲    انتقال نيرو برقرساني شبکه هاي توزيع در مناطق برق ۹۶۱۰۱۰۵۱۰ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۵ ۱۳۹۶/۹/۲۹ ۱۳۹۶/۹/۲۵
۷۳    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۶۰۸۱۰۴۸۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۳ ۱۳۹۶/۹/۲۸ ۱۳۹۶/۹/۲۲
۷۴    انتقال نيرو وبرقرساني ۹۶۱۲۱۰۴۹۴ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۳ ۱۳۹۶/۹/۲۸ ۱۳۹۶/۹/۲۲
۷۵    انتقال نيرو و برق رساني ۹۶۰۹۱۰۵۰۵ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۳ ۱۳۹۶/۹/۲۸ ۱۳۹۶/۹/۲۲
۷۶    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق هفده شهريور کار شماره 2 ۹۶۰۶۱۰۴۸۷ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۳۹۶/۹/۲۶ ۱۳۹۶/۹/۲۱
۷۷    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق هفده شهريور کار شماره 1 ۹۶۰۶۱۰۴۸۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۳۹۶/۹/۲۶ ۱۳۹۶/۹/۲۱
۷۸    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع- pm سرمايه اي ۹۶۱۴۱۰۴۸۵ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۳۹۶/۹/۲۶ ۱۳۹۶/۹/۲۱
۷۹    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع -pm سرمايه اي ۹۶۱۴۱۰۴۸۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۳۹۶/۹/۲۶ ۱۳۹۶/۹/۲۱
۸۰    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۰۲۱۰۴۵۵ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۳۹۶/۹/۲۶ ۱۳۹۶/۹/۲۱
۸۱    انتقال نيرو و برق رساني ۹۶۰۷۱۰۴۷۸ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۱۳۹۶/۹/۲۵ ۱۳۹۶/۹/۲۰
۸۲    انتقال نيرو و برق رساني ۹۶۰۷۱۰۴۷۷ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۱۳۹۶/۹/۲۵ ۱۳۹۶/۹/۲۰
۸۳    اجراي عمليات جايگزيني شبکه هاي سيمي با کابل خود نگهدار ۹۶۱۶۱۰۴۷۰ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۱۳۹۶/۹/۲۵ ۱۳۹۶/۹/۲۰
۸۴    انتقال نيرووبرق رساني به شبکه توزيع ۹۶۱۶۱۰۴۶۸ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۱۳۹۶/۹/۲۵ ۱۳۹۶/۹/۲۰
۸۵    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق سينا ۹۶۱۴۱۰۴۷۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۱۹ ۱۳۹۶/۹/۲۳ ۱۳۹۶/۹/۱۹
۸۶    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۴۱۰۴۷۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۱۹ ۱۳۹۶/۹/۲۳ ۱۳۹۶/۹/۱۹
۸۷    انتقال نيرو و برقرساني ۹۶۱۲۱۰۴۸۰ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۱۹ ۱۳۹۶/۹/۲۳ ۱۳۹۶/۹/۱۹
۸۸    چاپ صورتحسابهاي مشترکين برق شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۵۰۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۱۸ ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳۹۶/۹/۱۸
۸۹    خريد کابل خودنگهدار فشار ضعيف 25+25+95+95*3 ۹۶۱۰۱۰۴۹۷ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۱۸ ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳۹۶/۹/۱۸
۹۰    خريد کابل 185*4 فشار ضعيف ۹۶۱۰۱۰۴۹۶ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۱۸ ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳۹۶/۹/۱۸
۹۱    خريد کابل 185*1 فشار متوسط ۹۶۱۰۱۰۴۹۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۱۸ ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳۹۶/۹/۱۸
۹۲    انتقال نيرو و برق رساني ۹۶۲۰۱۰۴۶۲ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۱۴ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۱۳۹۶/۹/۱۴
۹۳    خريد 25.000 دستگاه کنتور تکفاز ۹۶۱۰۱۰۴۳۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۱۴ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۱۳۹۶/۹/۱۴
۹۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه توزيع ۹۶۲۳۱۰۴۸۳ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۳۹۶/۹/۱۹ ۱۳۹۶/۹/۱۳
۹۵    اجراي عمليات انتقال نيرو برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۶۰۴۱۰۴۵۸ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۱۳۹۶/۹/۱۸ ۱۳۹۶/۹/۱۲
۹۶    انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع ۹۶۲۲۱۰۴۴۰ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۱۳۹۶/۹/۱۸ ۱۳۹۶/۹/۱۲
۹۷    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود ۹۶۱۵۱۰۴۶۴ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۵ ۱۳۹۶/۹/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۵
۹۸    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود ۹۶۱۵۱۰۴۶۳ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۹/۵ ۱۳۹۶/۹/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۵
۹۹    انتقال نيرو وبرق رساني به به متقاضيان برق در محدوه عملياتي منطقه برق آزادي ۹۶۱۹۱۰۳۲۱ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۷/۶ ۱۳۹۶/۷/۱۳ ۱۳۹۶/۷/۵

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش کالاهاي راکد واسقاط ۹۶۰۵۳۰۵۵۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲ ۱۳۹۶/۱۱/۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰