مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  اجراي طرحهاي اصلاح و بهينه فيدرهاي 20 کيلوولت به روش خط گرم ۹۸۱۹۱۰۸۳۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۴ ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۳۹۸/۱۲/۴
۲  اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق - تامين برق مشترکين ۹۸۰۳۱۰۸۲۰ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۴ ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۳۹۸/۱۲/۴
۳  خريد دوربين مدار بسته ۹۸۱۰۱۰۸۰۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۴ ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۳۹۸/۱۲/۴
۴  توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم ۹۸۱۷۱۰۸۰۹ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۳۹۸/۱۲/۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۵    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق) ۹۸۰۵۱۰۸۰۳ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۶    توسعه ، احداث ،اصلاح و بهينه سازي به روش خط گرم ۹۸۱۲۱۰۸۱۹ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۷    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( کارشماره 2 -گذر از تابستان 99) ۹۸۰۶۱۰۸۱۷ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۸    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي نقاط ناايمن شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۶۱۰۷۸۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۹    اجراي عمليات اصلاح وبهينه سازي و افزايش قدرت پستهاي پربارشبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۶۱۰۷۸۲ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-نيروي برق-گذر از تابستان99 ۹۸۰۳۱۰۸۰۶ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-نيروي برق-گذر از تابستان99 ۹۸۰۳۱۰۸۰۵ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۲    اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق به روش خط گرم ۹۸۱۴۱۰۸۰۷ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۳    اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق بصورت خط گرم ۹۸۱۸۱۰۵۴۰ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۴    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق جهت تامين برق مشترکين (حجمي) ۹۸۰۲۱۰۷۸۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۱۵    خريد قفل کتابي ۹۸۱۰۱۰۷۸۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۱۶    ارائه خدمات ترابري نقليه سبک ۹۸۱۰۱۰۷۳۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۷    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع ۹۸۲۳۱۰۷۹۱ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱۸    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( تامين برق متقاضيان و بهره برداري) ۹۸۱۸۱۰۷۶۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۱۹    جامع تميرات پيشگيرانه ( PM ) تجديد ۹۸۲۰۱۰۷۹۵ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۲۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (پروژه هاي ويژه - بخش اول) ۹۸۱۱۱۰۷۶۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۲۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (پروژه هاي ويژه - بخش دوم) ۹۸۱۱۱۰۷۳۷ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۲۲    خريد کابل هادي روکش دار ۹۸۱۰۱۰۶۱۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۲۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق جهت تامين برق مشترکين ۹۸۰۲۱۰۷۶۳ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۲۴    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۸۱۸۱۰۷۴۶ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۸
۲۵    توسعه و بهينه و اصلاح و بهينه سازي رفع نقاط نا ايمن ۹۸۱۸۱۰۵۱۳ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۸
۲۶    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۷۵۶ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۷
۲۷    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه و اجراي طرحهاي رفع نقاط ناايمن و جابجايي پست عيوضلو ۹۸۱۹۱۰۷۲۰ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۷
۲۸    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(اجراي طرحهاي پروژه ويژه) ۹۸۰۷۱۰۷۵۷ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۷
۲۹    طراحي، ساخت و نصب کابين بروي خودروهاي عملياتي ۹۸۱۰۱۰۷۴۸ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۶
۳۰    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي(گذر از تابستان 99)تجديد ۹۸۲۰۱۰۷۵۱ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳ ۱۳۹۸/۱۱/۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲
۳۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( ايمن سازي نقاط نا ايمن ) ۹۸۰۱۱۰۷۵۵ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲
۳۲    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان 99) ۹۸۰۱۱۰۷۵۳ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲
۳۳    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (گذر از تابستان99- فاز اول) ۹۸۱۱۱۰۷۴۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲
۳۴    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (گذر از تابستان 99 فاز دوم) ۹۸۱۷۱۰۷۴۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱
۳۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان) ۹۸۱۷۱۰۷۰۸ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱
۳۶    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (رفع نقاط ناايمن ) ۹۸۲۲۱۰۶۲۷ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۳۷    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (گذرازتابستان 99 مرحله دوم) ۹۸۲۲۱۰۷۲۸ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۳۸    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (فازاول جابجايي کابل هاي پست63 شهدا) ۹۸۲۲۱۰۷۲۹ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۳۹    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شکه هاي توزيع نيروي برق (رفع نقاط ناايمن ) ۹۸۰۵۱۰۷۳۵ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۴۰    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق) ۹۸۰۵۱۰۷۳۱ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۴۱    ارائه خدمات برونسپاري بخشي از عمليات مانور و عيب يابي شبکه فشار متوسط ۹۸۱۰۱۰۶۶۵ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۴۲    خريدکنتور ديجيتالي سه فاز اتصال مستقيم با پورت RS485 ۹۸۱۰۱۰۷۳۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۴۳    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو (پروژه هاي ويژه روکش دار نمودن شبکه) ۹۸۱۸۱۰۶۸۶ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۴۴    اجراي عمليات توسعه،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو(پروژه هاي ويژه روکش دار نمودن شبکه و تعويض کابل) ۹۸۱۸۱۰۶۸۵ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۴۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع نيرو ( تجديد مناقصه ايمن سازي نقاط ناايمن ) ۹۸۱۶۱۰۷۱۹ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۴۶    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(اجراي طرحهاي نقاط نا ايمن) ۹۸۰۷۱۰۷۰۳ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۴۷    تابلوي فشار متوسط کمپکت ۹۸۱۰۱۰۶۹۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۴۸    خريد انواع ترانسفورماتور ۹۸۱۰۱۰۷۳۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۴۹    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-نيروي برق-گذر از تابستان99 ۹۸۰۳۱۰۷۲۲ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۵۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-اجراي فاز دوم فيدر خرازي ۹۸۰۳۱۰۷۲۱ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۵۱    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( کارشماره 2 -گذر از تابستان 99) ۹۸۰۶۱۰۷۰۹ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۵۲    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي نقاط ناايمن شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۶۱۰۷۰۱ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۵۳    جامع نعميرات پيشگيرانه ( PM ) بهره برداري ۹۸۲۰۱۰۷۱۷ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۵۴    اجراي عمليات مديريت جامع بهره برداري شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۸۲۰۱۰۷۱۶ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۵۵    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شکه هاي توزيع نيروي برق (گذرازتابستان 99) ۹۸۰۵۱۰۷۰۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۵۶    توسعه و بهينه سازي شبکه برق ترکمن ده ۹۸۱۸۱۰۶۸۳ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۵۷    تامين برق متقاضيان و بهره برداري ۹۸۱۸۱۰۶۷۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۵۸    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(فاز دوم گذر از تابستان 99) ۹۸۰۴۱۰۶۹۵ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۵۹    توسعه ، احداث و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ( گذر 99 فاز دوم ، تجديد ) ۹۸۱۳۱۰۶۹۸ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۶۰    خريد کابل فشار متوسط 185×1 ۹۸۱۰۱۰۶۰۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۶۱    اجراي عمليات بخشي از فعاليتهاي بهره برداري مناطق برق معاونت هاي شمالغرب،جنوبغرب،شمالشرق ۹۸۱۰۱۰۶۶۴ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۶۲    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۶۲۴ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۶۳    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( تعويض شبکه فشارمتوسط زميني وروکش دارنمودن شبکه فشارمتوسط هوايي ) ۹۸۰۵۱۰۶۸۸ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۶۴    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( تعويض شبکه فشارمتوسط زميني وروکش دارنمودن شبکه فشارمتوسط هوايي ) ۹۸۰۵۱۰۶۸۷ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۶۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان 99) ۹۸۰۱۱۰۶۹۱ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۶۶    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( ايمن سازي نقاط نا ايمن ) ۹۸۰۱۱۰۶۹۰ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۶۷    خريد انواع ترانسفورماتور ۹۸۱۰۱۰۶۱۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۸
۶۸    توسعه احداث اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي ( گذر از تابستان 99 ) ۹۸۲۰۱۰۶۸۹ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۸
۶۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق (رفع نقاط نا ايمن ۹۸۲۰۱۰۶۸۱ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۸
۷۰    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۸۲۳۱۰۶۷۶ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۸
۷۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع نيروي برق ( ايمن سازي نقاط ناايمن ) ۹۸۱۶۱۰۶۷۸ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۴
۷۲    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع نيروي برق ( تجديد مناقصه فاز 2 گذر از تابستان 99) ۹۸۱۶۱۰۶۶۹ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۴
۷۳    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (گذر از تابستان99-فاز دو) ۹۸۱۱۱۰۶۵۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۴
۷۴    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( گذر از تابستان 99 فاز دوم ) ۹۸۱۳۱۰۶۶۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۷۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (گذر از تابستان 99 فاز دوم) ۹۸۱۷۱۰۶۶۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۷۶    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه جهت فاز دوم گذر از پيک تابستان 99 ۹۸۰۸۱۰۵۳۳ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۷۷    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي فرسوده توزيع نيروي برق ۹۸۰۲۱۰۶۵۰ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۷۸    خريد کنتور ديجيتالي سه فاز اتصال مستقيم با پورتRS485 ۹۸۱۰۱۰۶۱۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱
۷۹    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۸۱۰۶۵۷ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲ ۱۳۹۸/۹/۲۷
۸۰    توسعه و احداث و بهينه سازي (رفع نقاط نا ايمن ) ۹۸۱۲۱۰۶۵۸ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲ ۱۳۹۸/۹/۲۷
۸۱    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (رفع نقاط ناايمن ) ۹۸۰۵۱۰۶۵۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶
۸۲    اجراي عمليات توسعه ،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق - گذر از تابستان 99 ۹۸۰۳۱۰۶۵۲ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶
۸۳    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع-اجراي فاز دوم فيدر خرازي ۹۸۰۳۱۰۶۴۷ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶
۸۴    اصلاح وبهينه سازي رينگ سکشن شهرآرا ۹۸۰۹۱۰۶۵۶ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵ ۱۳۹۸/۹/۳۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵
۸۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (گذر از تابستان99) ۹۸۱۱۱۰۶۴۶ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵ ۱۳۹۸/۹/۳۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵
۸۶    برداشت و ثبت اطلاعات شبکه(GIS) ۹۸۰۷۱۰۶۱۶ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۹/۲۰
۸۷    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق متقاضي) ۹۸۱۷۱۰۴۵۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۹/۲۰
۸۸    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (اصلاح انشعاب شهرک احمديه) ۹۸۱۷۱۰۶۳۶ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۳۹۸/۹/۲۰
۸۹    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( گذر از تابستان 99 - کارشماره 2) ۹۸۰۶۱۰۶۳۵ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵ ۱۳۹۸/۹/۲۰
۹۰    توسعه ، احداث و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ( فاز دوم گذر از تابستان 99) ۹۸۲۳۱۰۶۴۴ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵ ۱۳۹۸/۹/۲۰
۹۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي فرسوده شهري - گذر از تابستان 99 (بسته 2) ۹۸۱۹۱۰۶۴۳ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۰ ۱۳۹۸/۹/۲۵ ۱۳۹۸/۹/۲۰
۹۲    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان) ۹۸۰۲۱۰۶۲۹ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹
۹۳    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق تعاوني ناجا) ۹۸۱۴۱۰۶۴۵ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ۱۳۹۸/۹/۱۹
۹۴    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (گذرازتابستان 99 مرحله دوم) ۹۸۲۲۱۰۶۲۶ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۳۹۸/۹/۲۳ ۱۳۹۸/۹/۱۸
۹۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي از طريق جايگزيني شبکه کابل خودنگهداري با سيم هاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع-4 ۹۸۱۷۱۰۶۳۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۳۹۸/۹/۲۳ ۱۳۹۸/۹/۱۸
۹۶    انتقال نيرو و برق رساني ( ايمن سازي نقاط نا ايمن) ۹۸۱۱۱۰۶۲۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۷ ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۱۳۹۸/۹/۱۹
۹۷    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( گذرازتابستان 99) ۹۸۰۵۱۰۶۳۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۷ ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۱۳۹۸/۹/۱۷

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  فروش کالاهاي اسقاط ۹۸۱۰۳۰۸۲۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۳
۲    فروش کالاهاي اسقاط ۹۸۱۰۳۰۷۶۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۳    فروش کالاهاي اسقاط ۹۸۱۰۳۰۶۴۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳ ۱۳۹۸/۹/۲۷

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰