مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۳۵۳ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲ ۱۳۹۸/۶/۶ ۱۳۹۸/۶/۳
۲    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( pm سرمايه اي ) ۹۸۱۴۱۰۳۰۲ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۲ ۱۳۹۸/۵/۲۸
۳    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( گذر از تابستان 99 ) ۹۸۱۴۱۰۳۰۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۳۹۸/۶/۲ ۱۳۹۸/۵/۲۸
۴    خريدانواع ترانسفورماتور ۹۸۱۰۱۰۳۴۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۷ ۱۳۹۸/۶/۲ ۱۳۹۸/۵/۲۶
۵    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۳۵۵ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۳ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۳۹۸/۵/۲۳
۶    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 6) ۹۸۰۶۱۰۳۰۸ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۳ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۳۹۸/۵/۲۳
۷    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 5) ۹۸۰۶۱۰۳۰۷ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۳ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۳۹۸/۵/۲۳
۸    ارائه خدمات مراقبتي ، حفاظتي و صيانتي از ابنيه ، تاسيسات ، تجهيزات و کارکنان در سطح شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۸۱۰۱۰۲۷۵ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۲۷ ۱۳۹۸/۵/۱۹
۹    ارائه خدمات نقليه خودرويي سنگين و نيمه سنگين ۹۸۱۰۱۰۳۵۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۱۹
۱۰    تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۸۰۱۱۰۳۳۷ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۲۰
۱۱    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۴۱۰۳۲۸ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۲۰
۱۲    انتقال نيرو و برق رساني (تامين برق متقاضيان) ۹۸۱۱۱۰۳۰۹ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۲۰
۱۳    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 4) ۹۸۰۶۱۰۳۰۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۲۰
۱۴    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 3) ۹۸۰۶۱۰۳۰۵ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۲۰
۱۵    خريد کابل فشار ضعيف 185*4 ۹۸۱۰۱۰۳۲۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۵/۱۹
۱۶    چاپ صورتحسابهاي مشترکين برق معاونت هاي شمالشرق و جنوبشرق ۹۸۱۰۱۰۳۱۲ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۷ ۱۳۹۸/۵/۲۳ ۱۳۹۸/۵/۱۴
۱۷    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۴۱۰۳۱۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۱۸    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۴۱۰۳۱۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۱۹    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۴۱۰۳۰۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۲۰    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي فشارضعيف و متوسط ۹۸۰۶۱۰۲۸۱ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۲۱    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 2) ۹۸۰۶۱۰۳۰۴ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۲۲    اجراي عمليات طرح جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود(کارشماره 1) ۹۸۰۶۱۰۳۰۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۲۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ۹۸۱۳۱۰۳۲۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۲۴    خريد تابلو 20 کيلوولت ۹۸۱۰۱۰۰۷۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۱۳۹۸/۵/۱۶
۲۵    توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( تامين برق مشترکين ) ۹۸۰۵۱۰۳۲۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۴ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ۱۳۹۸/۵/۱۴
۲۶    اجراي عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه ساري شبکه هاي توزيع برق ( ايجاد قدرت مانور) ۹۸۰۵۱۰۳۱۷ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۴ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ۱۳۹۸/۵/۱۴
۲۷    تعميرات پيشگيرانه(جاري)pm بهره برداري ۹۸۰۹۱۰۲۹۲ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۴ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ۱۳۹۸/۵/۱۴
۲۸    ارائه خدمات فوريت هاي برق سامانه 121 ۹۸۱۰۱۰۲۷۴ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۴ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ۱۳۹۸/۵/۱۴
۲۹    تأمين، راه اندازي و تجهيز زيرساخت فيزيکي مرکز داده ۹۸۱۰۱۰۳۱۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۷ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ۱۳۹۸/۵/۷
۳۰    اجراي عمليات تعويض شبکه سيمي با کابل خودنگهدار ۹۸۰۴۱۰۲۸۵ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۷ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ۱۳۹۸/۵/۷
۳۱    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۴۱۰۲۶۹ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۷ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ۱۳۹۸/۵/۷
۳۲    تامين نيروي انساني جهت ارائه خدمات اداري در سطح شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۸۱۰۱۰۲۷۳ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۵ ۱۳۹۸/۵/۹ ۱۳۹۸/۵/۲
۳۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق تعويض کابل ارتباط ترانس به تابلو ۹۸۰۳۱۰۲۹۶ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲ ۱۳۹۸/۵/۷ ۱۳۹۸/۵/۲
۳۴    اجراي عمليات جايگزيني شبکه سيمي با کابل خودنگهدار ۹۸۱۶۱۰۲۷۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲ ۱۳۹۸/۵/۷ ۱۳۹۸/۵/۲
۳۵    اجراي عمليات جايگزيني شبکه سيمي با کابل خودنگهدار ۹۸۱۶۱۰۲۷۱ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲ ۱۳۹۸/۵/۷ ۱۳۹۸/۵/۲
۳۶    اجراي عمليات جايگزيني کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۷۱۰۲۷۸ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲ ۱۳۹۸/۵/۷ ۱۳۹۸/۵/۲
۳۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (ايجاد قدرت مانور) ۹۸۱۷۱۰۲۸۴ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲ ۱۳۹۸/۵/۷ ۱۳۹۸/۵/۲
۳۸    ارائه خدمات پشتيباني تنظيف، آبدارخانه ، پذيرايي و تشريفات و خدمات عمومي ساختمانهاي ستادي و عملياتي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۸۱۰۱۰۲۷۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۲ ۱۳۹۸/۵/۷ ۱۳۹۸/۴/۳۱
۳۹    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (حجمي ) ۹۸۱۴۱۰۲۷۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۵/۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱
۴۰    جايگزيني کابل خود نگهدار با شبکه سيم مسي ۹۸۰۹۱۰۲۷۹ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۵/۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱
۴۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق متقاضيان ) ۹۸۰۱۱۰۲۸۰ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۵/۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱
۴۲    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه شبکه هاي توزيع برقpm ۹۸۱۳۱۰۲۹۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۵/۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱
۴۳    عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود ۹۸۱۸۱۰۲۰۰ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۵/۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱
۴۴    عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود ۹۸۱۸۱۰۱۹۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۵/۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱
۴۵    عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود ۹۸۱۸۱۰۱۹۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۵/۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱
۴۶    عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود ۹۸۱۸۱۰۱۹۷ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۵/۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱
۴۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۸۱۰۲۵۱ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۵/۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱
۴۸    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۸۱۰۲۵۰ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۵/۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱
۴۹    انتقال نيرو و برقرساني ۹۸۱۲۱۰۲۵۹ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳۰ ۱۳۹۸/۵/۳ ۱۳۹۸/۵/۱۳
۵۰    ارائه خدمات نقليه خودرويي سنگين و نيمه سنگين ۹۸۱۰۱۰۰۸۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۷ ۱۳۹۸/۵/۱ ۱۳۹۸/۴/۲۵
۵۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق چاههاي آب شرکت تصفيه فاضلاب تهران و متقاضيان جديد) ۹۸۱۹۱۰۲۸۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۷ ۱۳۹۸/۵/۱ ۱۳۹۸/۴/۲۶
۵۲    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۴۱۰۲۴۶ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۴/۲۶
۵۳    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۲۶۵ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۴/۲۶
۵۴    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۲۶۴ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۴/۲۶
۵۵    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۲۶۳ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۴/۲۶
۵۶    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۵۱۰۲۶۲ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۴/۲۶
۵۷    توسعه و احداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۵۱۰۲۶۱ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۳۹۸/۴/۲۶
۵۸    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع نيروي برق (توسعه پست 63 جمهوري) ۹۸۰۸۱۰۱۶۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۵ ۱۳۹۸/۴/۳۰ ۱۳۹۸/۴/۲۵
۵۹    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۸۱۰۱۴۴ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۵ ۱۳۹۸/۴/۳۰ ۱۳۹۸/۴/۲۵
۶۰    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( تامين برق متقاضيان 98 ) ۹۸۰۸۱۰۱۴۳ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۵ ۱۳۹۸/۴/۳۰ ۱۳۹۸/۴/۲۵
۶۱    انتقال نيرووبرق رساني شبکه هاي توزيع ازطريق احداث کابل خودنگهدار و جايگزيني با شبکه سيمي ۹۸۲۲۱۰۲۵۶ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۳ ۱۳۹۸/۴/۲۷ ۱۳۹۸/۴/۲۳
۶۲    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروبرق (تامين برق مشترکين) ۹۸۲۲۱۰۱۶۴ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۳ ۱۳۹۸/۴/۲۷ ۱۳۹۸/۴/۲۳
۶۳    تعويض جعبه انشعاب فرسوده (کار شماره 1) ۹۸۱۱۱۰۲۱۸ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۳ ۱۳۹۸/۴/۲۷ ۱۳۹۸/۴/۲۳
۶۴    تعويض جعبه انشعاب فرسوده (کار شماره 2) ۹۸۱۱۱۰۲۱۹ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۳ ۱۳۹۸/۴/۲۷ ۱۳۹۸/۴/۲۳
۶۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي تويع نيروي برق درمحدوده عملياتي منطقه برق فردوسي (تامين برق متقاضيان) ۹۸۰۱۱۰۲۴۵ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۰ ۱۳۹۸/۴/۲۵ ۱۳۹۸/۴/۱۹
۶۶    خريد 2دستگاه ديزل ژنراتور 200کيلوولت آمپر سيار ۹۸۱۰۱۰۲۵۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۹ ۱۳۹۸/۴/۲۴ ۱۳۹۸/۴/۱۸
۶۷    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع (تامين برق پروژه خدمات انفورماتيک) ۹۸۱۹۱۰۲۴۸ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱۳۹۸/۴/۲۲ ۱۳۹۸/۴/۱۷
۶۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۳۱۰۲۰۸ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱۳۹۸/۴/۲۲ ۱۳۹۸/۴/۱۷
۶۹    ااجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( ايجاد قدرت مانور) ۹۸۰۵۱۰۲۴۲ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۶ ۱۳۹۸/۴/۲۰ ۱۳۹۸/۴/۱۶
۷۰    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۴۱۰۲۱۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۶ ۱۳۹۸/۴/۲۰ ۱۳۹۸/۴/۱۶
۷۱    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۴۱۰۲۰۹ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۶ ۱۳۹۸/۴/۲۰ ۱۳۹۸/۴/۱۶
۷۲    انتقال نيرو و برقرساني ۹۸۱۲۱۰۲۰۱ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۶ ۱۳۹۸/۴/۲۰ ۱۳۹۸/۴/۱۷
۷۳    تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۸۰۱۱۰۱۹۳ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۶ ۱۳۹۸/۴/۲۰ ۱۳۹۸/۴/۱۶
۷۴    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو برق از طريق تعويض کابل ارتباط ترانس به تابلو ۹۸۰۳۱۰۲۱۳ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۲ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱۳۹۸/۴/۱۲
۷۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق(افزايش قدرت مانور) ۹۸۰۳۱۰۲۴۳ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۲ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱۳۹۸/۴/۱۲
۷۶    احداث و تامين شبکه روشنايي معابر (بسته 2) ۹۸۱۹۱۰۲۱۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۵ ۱۳۹۸/۴/۱۰
۷۷    احداث و تامين شبکه روشنايي معابر (بسته 1) ۹۸۱۹۱۰۲۱۶ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۵ ۱۳۹۸/۴/۱۰
۷۸    اجراي عمليات توسعه و احداث واصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو در محدوده عملياتي منطقه برق بوعلي ۹۸۱۵۱۰۱۶۹ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۵ ۱۳۹۸/۴/۱۰
۷۹    خريد لامپ ال اي دي ۹۸۱۰۱۰۲۲۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۵ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۵
۸۰    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق مجتمع مسکوني بارمان ) ۹۸۱۴۱۰۱۷۵ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۵ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۵
۸۱    تعميرات پيشگيرانه (جاري)PM بهره برداري ۹۸۰۹۱۰۱۲۲ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۵ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۵
۸۲    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۲۱۰۱۵۲ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۵ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۵
۸۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ( خودنگهدار5) ۹۸۱۳۱۰۲۰۷ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۴
۸۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع ( خودنگهدار4) ۹۸۱۳۱۰۲۰۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۴
۸۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۳۱۰۱۸۷ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۴
۸۶    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه pm ۹۸۱۳۱۰۰۶۵ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۴
۸۷    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۰۴۱۰۱۹۰ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۴/۶ ۱۳۹۸/۴/۲
۸۸    انتقال نيرو و برقرساني (تامين برق متقاضيان ) ۹۸۰۱۱۰۱۶۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۴/۶ ۱۳۹۸/۴/۱
۸۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع و تامين برق چاههاي آب شرکت تصفيه فاضلاب تهران و متقاضيان جديد ۹۸۱۹۱۰۱۷۴ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۴/۶ ۱۳۹۸/۴/۱
۹۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو (ايجاد قدرت مانور) ۹۸۱۷۱۰۰۸۹ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۴/۶ ۱۳۹۸/۴/۲
۹۱    خريد لايسنس آنتي ويروس ۹۸۱۰۱۰۲۰۴ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱۳۹۸/۳/۲۹
۹۲    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق تامين برق مشترکين ۹۸۰۵۱۰۱۵۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱۳۹۸/۳/۲۹
۹۳    تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۸۱۳۱۰۱۷۲ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۹ ۱۳۹۸/۴/۳ ۱۳۹۸/۳/۲۹
۹۴    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸۱۳۱۰۱۹۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۹ ۱۳۹۸/۴/۳ ۱۳۹۸/۳/۲۹
۹۵    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع ۹۸۲۳۱۰۱۳۶ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۸ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸
۹۶    تعميرات پيشگيرانه بهره برداري (pm) ۹۸۰۸۱۰۱۶۰ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ۱۳۹۸/۴/۱ ۱۳۹۸/۳/۲۶
۹۷    خريد تجهيزات اکتيو (فعال) مرکز داده ۹۸۱۰۱۰۱۶۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۱۳۹۸/۳/۲۱
۹۸    خريد انواع کابلهاي انشعاب ۹۸۱۰۱۰۱۱۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۱۹ ۱۳۹۸/۳/۲۳ ۱۳۹۸/۳/۱۳
۹۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع کار شماره 2 ۹۸۱۸۱۰۰۸۵ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۹ ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۱۳۹۸/۳/۸

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  فروش کالاهاي اسقاط ۹۸۱۰۳۰۳۲۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۵ ۱۳۹۸/۵/۳۰

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰