اطلاعات فراخوان
موضوع فراخوان انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين فراخوان ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري در همين صفحه با ورود کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ثبت نام اوليه
ثبت اطلاعات متقاضي

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري با ورود کد رهگيري در اين قسمت به بارگزاري اطلاعات خود در سيستم اقدام نماييد