اطلاعات مناقصه
 موضوع مناقصه
 تکميل طبقه دوم ساختمان بهره برداري منطقه
 شماره مناقصه
 962310573
 تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/10/18 تا تاريخ 1396/10/23
 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.