اطلاعات مناقصه
 موضوع مناقصه
 اجراي عمليات طرح جايگزيني کابل خودنگهدار با شبکه هاي سيمي مسي در محدوده عملياتي منطقه برق هفده شهريور
 شماره مناقصه
 960610700
 تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/11/29 تا تاريخ 1396/12/5
 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.