اطلاعات مناقصه
 موضوع مناقصه
 انتقال نيرو و برق رساني - تامين برق متقاضيان(حجمي)
 شماره مناقصه
 970710315
 تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1397/5/30 تا تاريخ 1397/6/5
 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.