اطلاعات مناقصه
 موضوع مناقصه  طرح جامع توسعه شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي معاونتهاي هماهنگي و نظارت شمالشرق و جنوبشرق شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  شماره مناقصه  951010500
 ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.


ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري پيمانکاران و تامين کنندگان مناقصات و مزايده ها

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.

ورود به سیستم خود اظهاری