اطلاعات مناقصه
 موضوع مناقصه  انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو منطقه برق قدس  شماره مناقصه  961210127
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/3/13 تا تاريخ 1396/3/20
 ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.


ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري پيمانکاران و تامين کنندگان مناقصات و مزايده ها

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.

ورود به سیستم خود اظهاری