اطلاعات مناقصه
 موضوع مناقصه  اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري در محدوده عملياتي منطقه برق خيام  شماره مناقصه  960710226
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/4/22 تا تاريخ 1396/4/27
 ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.


ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري پيمانکاران و تامين کنندگان مناقصات و مزايده ها

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.

ورود به سیستم خود اظهاری