اطلاعات مناقصه
 موضوع مناقصه  انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع در زمينه نصب لوازم اندازه گيري و اصلاح انشعاب منطقه برق فردوسي  شماره مناقصه  960110251
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/4/28 تا تاريخ 1396/5/3
 ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.


ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري پيمانکاران و تامين کنندگان مناقصات و مزايده ها

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.

ورود به سیستم خود اظهاری