اطلاعات مناقصه
 موضوع مناقصه
 انتقال نيرو و برقرساني - کابل خودنگهدار در منطقه برق سينا
 شماره مناقصه
 961410223
 تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/5/9 تا تاريخ 1396/5/14
 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.