اطلاعات مناقصه
 موضوع مناقصه
 سرويس و نگهداري سيستم تاسيسات حرارتي و برودتي و برقي ساختمان هاي ستادي شرکت(شيخ بهايي و شيراز)
 شماره مناقصه
 961010339
 تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/7/10 تا تاريخ 1396/7/15
 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.