اطلاعات مناقصه
 موضوع مناقصه
 برونسپاري بخشي از فعاليتهاي بهره برداري مناطق برق دانشگاه، تهرانپارس، آزادي، فارابي، بهمن، سينا ، شميران، فردوسي ، سعادت آباد ، قدس ، رودکي ،نياوران و پاسداران
 شماره مناقصه
 961010506
 تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/10/5 تا تاريخ 1396/10/10
 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.