مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  کاهش پيک برق از طريق ارائه خدمات سرويس کولر هاي آبي در محدوده عملياتي منطقه برق بعثت شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۸۵۹ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۱/۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۲  اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ( pm ) ۹۷۰۴۱۰۸۶۳ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱/۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۳  اجراي عمليات تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۷۰۴۱۰۸۷۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱/۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۴  خريد کابل فشارضعيف 185*4 ۹۷۱۰۱۰۸۶۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۸/۱/۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۵  از استفاده از مروجين جهت اجراي طرح هاي پاسخگويي بار ويژه مشترکين صنعتي ، اداري تجاري شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۸۳۲ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۸/۱/۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۶    خريد تجهيزات اکتيو (فعال) مرکز داده ۹۷۱۰۱۰۸۷۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۷    خريد تجهيزات رايانه اي ۹۷۱۰۱۰۸۵۸ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق (حجمي) ۹۷۰۲۱۰۸۴۱ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۹    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۴۱۰۸۱۱ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۱۰    انتقال نيرو برقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۹۱۰۸۱۴ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۸
۱۱    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع ۹۷۰۹۱۰۸۳۴ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۸
۱۲    خريد کنتور هوشمند ۹۷۱۰۱۰۷۳۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۸
۱۳    خريد کابل خودنگهدار فشارضعيف 25+25+95+95*3 ۹۷۱۰۱۰۸۲۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۷
۱۴    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۷۱۶۱۰۸۲۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۷
۱۵    تعويض شبکه سيمي با کابل خود نگهدار - شماره 2 ۹۷۰۹۱۰۸۰۰ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶
۱۶    تعويض شبکه سيمي با کابل خود نگهدار-شماره يک ۹۷۰۹۱۰۷۹۹ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶
۱۷    ايجاد قدرت مانور و افزايش قابليت اطمينان شبکه ۹۷۱۸۱۰۷۲۱ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶
۱۸    انتقال نيرو و برق رساني (روکش دار کردن شبکه فشار متوسط هوايي) ۹۷۱۱۱۰۸۳۰ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۵ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۳۹۷/۱۲/۵
۱۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق نصب و اصلاح انشعابات ۹۷۱۵۱۰۸۰۷ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲ ۱۳۹۷/۱۲/۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱
۲۰    اجراي عمليات اصلاح نقاط ناايمن شبکه هاي فشار ضعيف ۹۷۰۶۱۰۸۲۹ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱
۲۱    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ( pm ) ۹۷۰۴۱۰۸۲۸ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۲۲    اجراي عمليات جامع تعميرات پيشگيرانه شبکه هاي توزيع نيروي برق (PM) ۹۷۱۴۱۰۷۸۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۲۳    اجراي عمليات تعمير ، نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۷۱۴۱۰۸۳۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱
۲۴    تعمير و نگهداري روشنايي معابر در محدوده منطقه برق آزادي ۹۷۱۹۱۰۸۱۶ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۲۵    اجراي عمليات اصلاح نقاط ناايمن و حذف شبکه هاي عرضي ۹۷۰۶۱۰۷۸۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱
۲۶    اجراي عمليات تعميرات و نگهداري روشنايي معابر ۹۷۰۲۱۰۸۱۷ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۲۷    اجراي عمليات جامع بهره برداري ، نگهداري ، تعميرات و مديريت شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي مناطقه برق 17 شهريور ۹۷۱۰۱۰۸۲۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱
۲۸    اجراي عمليات تامين برق متقاضيان از شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۶۱۰۷۷۸ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱
۲۹    انتقال نيرو و برق رساني 1 ۹۷۲۰۱۰۷۹۶ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
۳۰    انتقال نيرو و برق رساني 2 ۹۷۲۰۱۰۷۹۸ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
۳۱    تجهيز و راه اندازي ديتا سنتر اصلي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۷۴۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۳۲    خريد تجهيزات اکتيو (فعال) مرکز داده ۹۷۱۰۱۰۸۰۲ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۳۳    خريد تجهيزات پردازشي و ذخيره سازي مرکز داده ۹۷۱۰۱۰۸۰۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۳۴    خدمات ساماندهي فيزيکي و الکترونيکي اسناد پرسنلي ۹۷۱۰۱۰۴۶۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
۳۵    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۷۱۸۱۰۶۷۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۳۶    انتقال نيرو وبرق رساني (بسته 1) ۹۷۱۹۱۰۶۹۹ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۳۷    انتقال نيرو وبرق رساني (بسته 2) ۹۷۱۹۱۰۶۹۸ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۳۸    انتقال نيرو وبرق رساني (بسته 3) ۹۷۱۹۱۰۷۰۰ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۳۹    ايمن سازي نقاط نا ايمن ۹۷۰۱۱۰۷۷۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۴۰    انتقال نيرو و برق رساني(تامين برق متقاضيان) ۹۷۰۳۱۰۷۷۴ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۴۱    خريد کابل فشارضعيف 185*4 ۹۷۱۰۱۰۷۸۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۴۲    اجراي عمليات تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۷۰۴۱۰۷۶۸ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۴۳    اجراي عمليات تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه روشنائي ۹۷۱۷۱۰۷۸۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۴۴    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (حجمي) ۹۷۱۷۱۰۷۶۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۴۵    انتقال نيرو و برقرساني (روکش دار کردن شبکه فشار متوسط هوايي) شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۱۱۰۷۶۲ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۴۶    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ۹۷۱۲۱۰۷۶۰ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۴۷    خريد 4دستگاه ديزل ژنراتور ۹۷۱۰۱۰۷۶۷ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹
۴۸    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۳۱۰۷۲۰ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹
۴۹    انتقال نيرو و برق رساني (ايمن سازي نقاط نا ايمن) ۹۷۱۱۱۰۷۱۰ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹
۵۰    انتقال نيرو و برق رساني (گذر از تابستان1) ۹۷۱۱۱۰۷۵۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹
۵۱    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق (ايمن سازي نقاط پر خطر ) ۹۷۱۶۱۰۷۴۰ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹
۵۲    تعمير و نگهداري از سيستم روشنايي معابر و تعميرات پيشگيرانه ۹۷۰۹۱۰۷۴۳ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۷
۵۳    اجراي عمليات تعميرات و نگهداري روشنايي معابر ۹۷۰۲۱۰۶۵۱ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۷
۵۴    اجراي عمليات تعمير و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۷۱۴۱۰۷۰۹ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳
۵۵    اجراي عمليات تعمير و نگهداري وتعميرات پيشگيرانه شبکه روشنايي معابر ۹۷۱۹۱۰۶۳۴ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۴ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳
۵۶    اجراي عمليات اصلاح نقاط ناايمن و حذف شبکه هاي عرضي ۹۷۰۶۱۰۷۱۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۵۷    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۱۸۱۰۶۵۰ تهرانپارس عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۵۸    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق اصلاح انشعابات مشترکين ۹۷۱۸۱۰۶۸۱ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۵۹    ارائه خدمات برونسپاري بخشي از عمليات مانور و عيب يابي شبکه فشار متوسط ۹۷۱۰۱۰۶۸۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۶۰    انتقال نيرو و برق رساني - تامين برق پاساژ موثقي ۹۷۰۷۱۰۷۰۶ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۶۱    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۷۱۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۶۲    ايمن سازي نقاط نا ايمن ۹۷۰۱۱۰۶۹۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۶۳    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق تامين برق مشترکين ۹۷۰۵۱۰۷۱۲ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۶۴    اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري ۹۷۰۶۱۰۳۰۰ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۶۵    چاپ صورتحسابهاي مشترکين برق معاونت هاي شمالغرب و جنوبغرب ۹۷۱۰۱۰۷۱۴ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۶۶    خريد 4دستگاه ديزل ژنراتور ۹۷۱۰۱۰۷۱۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۶۷    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۷۱۲۱۰۷۰۵ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
۶۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۲۱۰۶۹۵ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۶۹    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق سهروردي ۹۷۲۱۱۰۶۶۰ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۷۰    خريد تابلوي متوسط کمپکت 20KV ۹۷۱۰۱۰۶۶۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۷۱    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو(تامين برق متقاضيان) ۹۷۰۳۱۰۷۰۳ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۷۲    انتقال نيرو و برقر رساني به شبکه توزيع ۹۷۲۳۱۰۶۸۵ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۷۳    خريدپست کيوسک KVA 630 با ترانسفورماتور روغني ۹۷۱۰۱۰۶۶۷ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
۷۴    اجراي عمليات بخشي از فعاليتهاي بهره برداري مناطق برق معاونت هاي شمالغرب،جنوبغرب،شمالشرق ۹۷۱۰۱۰۶۸۸ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۸
۷۵    خريد، نصب ، تست وراه اندازي تجهيزات اتوماسيون50 دستگاه سکسيونر هوايي قابل قطع زير بار20 کيلوولت موتوردار ۹۷۱۰۱۰۰۰۷ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۴ ۱۳۹۷/۱۰/۹ ۱۳۹۷/۱۰/۴
۷۶    انتقال نيرو وبرق رساني از طريق نصب واصلاح انشعاب ۹۷۱۹۱۰۶۷۳ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۴ ۱۳۹۷/۹/۲۸
۷۷    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۶۷۲ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۴ ۱۳۹۷/۹/۲۹
۷۸    جامع بهره برداري شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۲۳۱۰۶۷۷ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۳ ۱۳۹۷/۹/۲۸
۷۹    تهيه. نصب و راه اندازي پکيج هوائي يکپارچه منطقه بهمن ۹۷۱۷۱۰۶۷۱ بهمن عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۳ ۱۳۹۷/۹/۲۸
۸۰    خريد کابل فشارضعيف 25+25+95+95*3 ۹۷۱۰۱۰۶۶۶ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۱۳۹۷/۹/۲۸ ۱۳۹۷/۹/۲۱
۸۱    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع از طريق تامين برق مشترکين ۹۷۰۵۱۰۶۵۸ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۹/۲۱
۸۲    خريد کابل فشارضعيف 185*4 ۹۷۱۰۱۰۶۶۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۹/۲۱
۸۳    انتقال نيرو و برقرساني ۹۷۰۱۱۰۶۲۲ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰
۸۴    انتقال نيرو و برقرساني ۹۷۰۱۱۰۶۲۱ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰
۸۵    خريد 60.000 دستگاه کنتور تکفاز ديجيتالي ۹۷۱۰۱۰۶۶۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۱۳۹۷/۹/۱۹
۸۶    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق پاسداران - گذر از تابستان ۹۷۱۳۱۰۶۴۰ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۳۹۷/۹/۱۸
۸۷    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه توزيع نيروي برق ۹۷۱۶۱۰۶۱۰ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۳۹۷/۹/۱۸
۸۸    اجراي عمليات جامع تعميرات پيشگيرانه بهره برداري ۹۷۰۲۱۰۶۱۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۸۹    انتقال نيرو و برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو ۹۷۰۳۱۰۵۸۹ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۹۰    انتقال نيرو و برق رساني(تامين برق متقاضيان) ۹۷۰۳۱۰۶۱۵ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۹۱    نصب و اصلاح انشعاب ۹۷۱۱۱۰۶۲۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۳۹۷/۹/۱۴
۹۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان1) ۹۷۱۱۱۰۶۴۴ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۲
۹۳    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان2) ۹۷۱۱۱۰۶۴۵ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۹۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (گذر از تابستان3) ۹۷۱۱۱۰۶۴۶ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۹۵    انتقال نيرو و برقرساني (گذر از تابستان 98) ۹۷۰۱۱۰۶۳۳ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۹۶    انتقال نيرو و برقرساني (گذر از تابستان 98) ۹۷۰۱۱۰۶۳۲ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۹۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو - کار شماره 2 ۹۷۰۶۱۰۶۱۱ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳
۹۸    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو - کار شماره 3 ۹۷۰۶۱۰۶۴۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۳

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش کالاهاي اسقاط ۹۷۱۰۳۰۷۶۳ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۷
۲    فروش کالاهاي اسقاط وراکد ۹۷۱۰۳۰۷۱۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰