مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۱۲۱۰۱۳۴ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۳۱ ۱۳۹۷/۴/۵ ۱۳۹۷/۳/۳۰
۲  انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق پک 1 ۹۷۰۲۱۰۱۹۲ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۸ ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳۹۷/۳/۲۸
۳    اجراي عمليات نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه‌هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۸۱۰۱۹۱ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۴ ۱۳۹۷/۳/۳۰ ۱۳۹۷/۳/۲۳
۴    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق درمحدوده عملياتي منطقه برق سهروردي ۹۷۲۱۱۰۱۳۹ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۴ ۱۳۹۷/۳/۳۰ ۱۳۹۷/۳/۲۳
۵    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق درمحدوده عملياتي منطقه برق سهروردي ۹۷۲۱۱۰۱۵۶ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۴ ۱۳۹۷/۳/۳۰ ۱۳۹۷/۳/۲۳
۶    انتقال نيرو و برق رساني از طريق احداث کابل خودنگهدار ۹۷۱۸۱۰۰۲۷ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۴ ۱۳۹۷/۳/۳۰ ۱۳۹۷/۳/۲۳
۷    انتقال نيرو و برقرساني- روکشدار کردن خطوط 20kv ۹۷۱۴۱۰۱۷۵ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۳۹۷/۳/۲۳
۸    انتقال نيرو و برقرساني - تعويض کابل فرسوده 20 kv و تعويض دژنکتور به سکسيونر فوزيبل دار ۹۷۱۴۱۰۱۷۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۳۹۷/۳/۲۳
۹    ارائه خدمات نقليه خودروئي سنگين ۹۷۱۰۱۰۱۷۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۱۳۹۷/۳/۲۴ ۱۳۹۷/۳/۲۰
۱۰    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۴۱۰۱۶۸ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۳۹۷/۳/۱۹
۱۱    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۴۱۰۱۶۷ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۳۹۷/۳/۱۹
۱۲    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي ۹۷۱۵۱۰۰۷۱ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ۱۳۹۷/۳/۹
۱۳    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي ۹۷۱۵۱۰۰۷۰ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ۱۳۹۷/۳/۹
۱۴    انتقال نيرو و برق رساني تامين برق متقاضيان به شبکه هاي توزيع در منطقه برق بعثت ۹۷۱۱۱۰۱۰۰ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۹ ۱۳۹۷/۳/۱۷ ۱۳۹۷/۳/۹
۱۵    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع از طريق اصلاح کابل هاي فرسوده ۹۷۰۲۱۰۱۲۸ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۸
۱۶    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۱۴۲ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۸
۱۷    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۱۴۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۸
۱۸    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق در محدوده منطقه برق بيهقي ۹۷۲۰۱۰۱۴۴ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۸
۱۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق در محدوده منطقه برق بيهقي ۹۷۲۰۱۰۱۴۳ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۸
۲۰    انتقال نيرو و بر ق رساني از طريق طرح هاي تقليل بار بهره برداري ۹۷۲۰۱۰۱۳۸ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۸
۲۱    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه بهره برداري ۹۷۰۸۱۰۰۸۵ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۳۹۷/۳/۲
۲۲    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ۹۷۰۹۱۰۰۲۶ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۳۹۷/۳/۲
۲۳    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ۹۷۱۳۱۰۷۷۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۳۹۷/۳/۲
۲۴    تامين راننده خودرو سنگين ۹۷۱۰۱۰۰۴۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۱۳ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۳۹۷/۲/۱۰
۲۵    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۷۰۵۱۰۰۳۵ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۱۳ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۳۹۷/۲/۱۱
۲۶    اجراي عمليات تعمير و نگهداري شبکه روشنايي معابر ۹۷۱۲۱۰۰۱۹ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۱۳ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۳۹۷/۲/۱۱
۲۷    نگهداري و پشتيباني سخت افزار و تجهيزات شبکه LAN & WAN ۹۷۱۰۱۰۰۷۴ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۱۳ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۳۹۷/۲/۱۰
۲۸    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۱۱۰۰۳۴ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۵ ۱۳۹۷/۲/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۴
۲۹    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۷۱۸۱۰۰۲۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۵ ۱۳۹۷/۲/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۵
۳۰    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق تامين برق متقاضيان در محدوده عملياتي منطقه برق هفده شهريور ۹۷۰۶۱۰۷۷۳ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۵ ۱۳۹۷/۲/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۵
۳۱    تعمير و نگهداري پست هاي اتوماسيون شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۷۱۰۱۰۰۴۳ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۲/۲ ۱۳۹۷/۲/۶ ۱۳۹۷/۲/۱
۳۲    تعميرات پيشگيرانه pm ۹۷۱۹۱۰۷۶۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۲/۴ ۱۳۹۷/۱/۲۹
۳۳    انتقال نيرو و برقرساني ۹۷۱۲۱۰۰۲۰ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۲/۴ ۱۳۹۷/۱/۲۹
۳۴    عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا شبکه سيمي موجود ۹۷۱۶۱۰۰۱۸ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۲/۴ ۱۳۹۷/۱/۲۹
۳۵    عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا شبکه سيمي موجود ۹۷۱۶۱۰۰۱۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۲/۴ ۱۳۹۷/۱/۲۹
۳۶    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۰۱۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ۱۳۹۷/۲/۲ ۱۳۹۷/۱/۲۸
۳۷    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۴۱۰۰۱۳ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ۱۳۹۷/۲/۲ ۱۳۹۷/۱/۲۸
۳۸    خريد کابل خود نگهدار 25+25+95+95*3 ۹۷۱۰۱۰۰۰۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ۱۳۹۷/۲/۲ ۱۳۹۷/۱/۲۸
۳۹    اجراي عمليات نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۱۷۱۰۰۲۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۷ ۱۳۹۷/۲/۱ ۱۳۹۷/۱/۲۷
۴۰    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه ۹۷۱۷۱۰۰۱۶ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۷ ۱۳۹۷/۲/۱ ۱۳۹۷/۱/۲۷
۴۱    انتقال نيرو و برق رساني (تامين برق متقاضيان) ۹۷۱۱۱۰۰۲۳ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۶ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱/۲۶
۴۲    مناقصه اصلاح و بهينه سازي شبکه روشنايي معابر ۹۷۱۱۱۰۰۲۲ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۶ ۱۳۹۷/۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱/۲۶
۴۳    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۷۰۴۱۰۰۱۵ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۲۲ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ۱۳۹۷/۱/۲۲
۴۴    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع برق تهران بزرگ ۹۷۰۲۱۰۰۱۲ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۱۹ ۱۳۹۷/۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱/۱۹
۴۵    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه‌هاي توزيع نيروي برق ۹۶۰۸۱۰۸۶۳ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۴۶    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه‌هاي توزيع نيروي برق ۹۶۰۸۱۰۸۶۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۴۷    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه PM ۹۶۱۸۱۰۶۸۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۴۸    انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو برق تهران بزرگ ۹۶۰۱۱۰۸۲۸ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۴۹    ارائه خدمات نقليه خودروئي سنگين ۹۶۱۰۱۰۸۴۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۵۰    تعمير و نگهداري پست هاي اتوماسيون شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۶۱۰۱۰۷۲۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۵۱    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه‌هاي توزيع نيروي برق ۹۶۰۸۱۰۸۲۴ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
۵۲    انتقال نيرو وبرقرساني ۹۶۲۳۱۰۷۹۴ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
۵۳    عمليات جايگزيني کابل خودنگهداربا شبکه سيمي موجود ۹۶۱۶۱۰۷۷۱ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
۵۴    اجراي عمليات جامع تعميرات پيشگيرانه بهره برداري ۹۶۰۲۱۰۸۰۰ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۹
۵۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۰۱۱۰۷۶۴ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۹
۵۶    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه PM ۹۶۱۲۱۰۷۹۲ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۹
۵۷    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۴۱۰۷۸۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۹
۵۸    اجراي عمليات انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۲۱۱۰۷۰۹ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۷
۵۹    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۶۰۵۱۰۷۶۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۷
۶۰    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۵۱۰۷۵۵ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۷
۶۱    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۵۱۰۷۵۲ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۷
۶۲    اجراي عمليات جايگزيني شبکه خودنگهداري به جاي سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۵۱۰۷۵۴ بوعلي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۷
۶۳    ارائه خدمات خودروهاي سبک استيجاري ۹۶۱۰۱۰۶۹۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶
۶۴    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو به روش خط گرم ۹۶۱۹۱۰۷۴۱ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۶۵    تعميرات ساختماني منطقه برق تهرانپارس ۹۶۱۸۱۰۶۷۲ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۶۶    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۴۱۰۷۳۷ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۶۷    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۴۱۰۷۳۶ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۶۸    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۰۴۱۰۷۵۶ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۶۹    انتقال نيرو و برق رساني از طريق کابل خودنگهدار ۹۶۰۹۱۰۷۲۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۷۰    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع ۹۶۰۵۱۰۷۳۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۷۱    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي ۹۶۱۳۱۰۷۰۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲
۷۲    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۶۱۰۷۲۴ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۷۳    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۶۱۰۷۲۳ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۷۴    انتقال نيرووبرق رساني به شبکه توزيع ۹۶۱۶۱۰۷۲۲ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۷۵    انتقال نيرو و برق رساني ( تامين برق متقاضيان ) ۹۶۱۱۱۰۷۰۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۷۶    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ( pm ) ۹۶۰۴۱۰۷۳۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۷۷    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه ( pm ) ۹۶۱۴۱۰۷۲۷ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۷۸    اجراي عمليات طرح جايگزيني کابل خودنگهدار با شبکه هاي سيمي مسي در محدوده عملياتي منطقه برق هفده شهريور ۹۶۰۶۱۰۷۰۰ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۷۹    ارائه خدمات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي مشترکين در مناطق برق معاونت هاي هماهنگي و نظارت شمالشرق و جنوبشرق ۹۶۱۰۱۰۷۴۷ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۸۰    انتقال نيرو و برق رساني در محدوده عملياتي منطقه برق بيهقي ۹۶۲۰۱۰۷۱۹ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۸۱    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيرو ۹۶۱۸۱۰۷۰۷ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۸۲    انتقال نيرو وبرق رساني وتامين برق مشترکين جديد (حجمي ) ۹۶۱۹۱۰۷۰۴ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۸۳    عمليات تعميرات پيشگيرانه PM ۹۶۱۲۱۰۶۶۶ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۸۴    انتقال نيرو وبرق رساني به متقاضيان برق ۹۶۱۹۱۰۳۲۲ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۸۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق هفده شهريور ۹۶۰۶۱۰۶۲۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۸۶    اجراي عمليات توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۶۱۸۱۰۶۶۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۸۷    انتقال نيرو وبرق رساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۱۵۱۰۶۱۶ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۸۸    انتقال نيرووبرق رساني به شبکه توزيع ۹۶۱۶۱۰۶۰۲ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۸۹    اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۶۱۶۱۰۶۳۰ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۹۰    انتقال نيرو و برق رساني ۹۶۰۸۱۰۶۲۹ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۹۱    انتقال نيرو و برق رساني ۹۶۰۸۱۰۶۵۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۹۲    خريد ترانسفورماتور ۹۶۱۰۱۰۶۸۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۹۳    خريد کابل 185*4فشارضعيف با عايق XLPE ۹۶۱۰۱۰۶۷۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۹۴    تکميل طبقه دوم ساختمان بهره برداري منطقه ۹۶۲۳۱۰۶۶۳ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹
۹۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيرو برق ۹۶۱۴۱۰۶۲۴ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹
۹۶    انتقال نيرو و برقرساني ۹۶۰۱۱۰۶۴۹ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۹۷    انتقال نيرو و برقرساني ۹۶۰۱۱۰۶۴۱ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۹۸    تهيه، نصب و راه اندازي پکيج هوايي يکپارچه ساختمان منطقه ۹۶۱۷۱۰۶۵۶ بهمن عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹
۹۹    انتقال نيرو و برق رساني (حجمي) ۹۶۰۷۱۰۶۲۱ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۷
۱۰۰    انتقال نيرو وبرقرساني به شبکه هاي توزيع برق ۹۶۰۵۱۰۶۵۰ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۶/۱۱/۴

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط توزيع نيرو ۹۵۱۰۱۰۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰